24.01.1989 687J0341

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrällinen rajoitus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Immateriaalioikeus

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 24.1.1989. EMI Electrola GmbH vs.
Patricia Im- und Export and Others. Landgericht Hamburgin
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta
sekä kysymys, vastaavatko nämä määräykset musiikkiteosten
tekijänoikeuksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Tapaus 341/87.

OIKEUSKYSYMYS: Teollisen ja kaupallisen omaisuuden suoja kattaa
kirjallisen ja taiteellisen omaisuuden mukaan lukien
tekijänoikeudet, erityisesti siltä osin kuin kyseessä on
kaupallinen hyväksikäyttö. Teollisen ja kaupallisen omaisuuden
suoja sisältää näin ollen myös valmistus- ja jakeluyksinoikeuksien
sellaisen suojelun äänitteiden osalta, joka soveltuvan kansallisen
lainsäädännön mukaan on yhtäläisessä asemassa tekijänoikeuksien
suojelun kanssa.

Siinä määrin kuin kansallisten lainsäädäntöjen erot aiheuttavat
jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoituksia äänitteiden osalta,
tällaiset rajoitukset ovat oikeutettuja ETY:n perustamissopimuksen
36 artiklan nojalla, jos ne aiheutuvat suojeluaikaa koskevien
kansallisten sääntöjen eroista ja tämä on erottamattomasti
yhteydessä yksinoikeuden olemassaoloon. Tällaista oikeutusta ei
olisi olemassa, jos kansallisessa lainsäädännössä määrätyt tai
hyväksytyt kaupan rajoitukset, joihin yksinoikeuden haltija tai
lisenssin haltija nojautuu, olisivat luonteeltaan sellaisia, että
ne olisivat keino kaupan mielivaltaiseksi rajoittamiseksi tai
peitelty toimenpide kaupan estämiseksi.

ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa on tulkittava niin,
etteivät ne estä jäsenvaltioiden sellaisen kansallisen
lainsäädännön soveltamista, joka sallii sen, että äänitteiden
tuottaja nojautuu yksinoikeuksiinsa valmistaa ja jakaa tiettyjä
omistamiaan musiikkiteoksia estääkseen samojen musiikkiteosten
äänitteiden myynnin jäsenvaltion alueella. Näin on kyseisessä
tapauksessa, jossa nämä äänitteet on maahantuotu toisesta
jäsenvaltiosta, jossa äänitteitä markkinoitiin laillisesti ilman
edellä mainitun omistajan tai lisenssin haltijan suostumusta ja
jossa kyseisten äänitteiden tuottaja oli nauttinut suojaa, joka
oli sillä välin päättynyt.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa on tulkittava niin,
etteivät ne estä jäsenvaltioiden sellaisen kansallisen
lainsäädännön täytäntöönpanemista, joka sallii sen, että
äänitteiden tuottaja nojautuu yksinoikeuksiinsa valmistaa ja jakaa
tiettyjä omistamiaan musiikkiteoksia estääkseen samojen
musiikkiteosten äänitteiden myynnin jäsenvaltion alueella. Näin on
kyseisessä tapauksessa, jossa nämä äänitteet on maahantuotu
toisesta jäsenvaltiosta, jossa äänitteitä markkinoitiin
laillisesti ilman edellä mainitun omistajan tai lisenssin haltijan
suostumusta ja jossa kyseisten äänitteiden tuottaja oli nauttinut
suojaa, joka oli sillä välin päättynyt.

TOSISEIKAT: Saksan kansallisessa tekijänoikeuslaissa myönnetään
äänitteiden valmistajalle yksinoikeus tuottaa ja jakaa
tallenteita. Kyseisen tekijänoikeuslain mukaan valmistajien
yksinoikeus kestää 25 vuotta ensimmäisestä julkaisusta lähtien.
Kyseinen määräaika ei kuitenkaan ala kulua ennen kyseisen lain
voimaantuloa 1.1.1966. Tanskalaisen tekijänoikeuslain säännöksen
mukaan äänitteitä ei voi jäljentää ilman valmistajan lupaa ennen
25 vuoden määräajan kulumista. Kyseinen määräaika alkaa kuitenkin
kulua jo sen vuoden lopusta, jona äänitys on tehty.

Brittiläinen yhtiö EMI Records Ltd (EMI) omistaa valmistamis- ja
jakeluoikeudet Cliff Richard -nimisen laulajan teoksiin. EMI
luovutti kyseiset oikeudet Saksan alueella tytäryhtiölleen EMI
Electrola GmbH:lle (EMI Electrola). Vuonna 1985 kaksi saksalaista
yritystä Patricia Im- und Export ja Lüne-ton Tonträger
Herstellungs GmbH & Co (Lüne-ton) valmistivat tanskalaisen
yrityksen toimeksiannosta erinäisiä äänitteitä Cliff Richardin
musiikista. Patricia Im- und Export ja Lüne-ton toimittivat
kyseiset äänitteet tanskalaiselle asiakkaalleen ja sen ohjeiden
mukaisesti myös eräälle sen asiakkaalle Alankomaihin. Eräät näistä
äänitteistä myytiin tämän jälkeen Patricia Im- und Exportille ja
Lüne-tonille ja maahantuotiin Saksaan. EMI oli julkaissut kyseiset
äänitteet ensimmäistä kertaa vuosina 1958 ja 1959.

Kyseisten äänitteiden maahantuonnin ja myynnin jälkeen EMI
Electrola nosti kanteen alioikeudessa (Landgericht Hamburg)
Patricia Im- und Exportia, Lüne-tonia sekä kyseisten yritysten
johtohenkilöitä vastaan. EMI Electrola haki vahingonkorvauksia
sekä sellaisen kieltotuomion antamista, jolla vastaajia
kiellettäisiin myymästä kyseisiä äänitteiä. EMI Electrola väitti,
että sillä oli Saksan tekijänoikeussäännösten mukaan yksinoikeus
kyseisten äänitteiden valmistamiseen ja jakeluun 25 vuoden ajan.
Määräaika alkoi saksalaisen tekijänoikeuslain säännösten
mukaisesti kulua vasta lain tultua voimaan 1.1.1966 ja päättyi
vasta vuonna 1990. Patricia Im- und Export sekä Lüne-ton
väittivät, että kyseiset äänitteet oli valmistettu ja markkinoitu
laillisesti Tanskassa tanskalaisen yrityksen toimesta ja että
ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevat säännökset antoivat heille oikeuden maahantuoda ja myydä
kyseisiä äänitteitä Saksassa. Yritykset väittivät lisäksi, että
tekijänoikeuden 25 vuoden määräaika alkaa tanskalaisten
tekijänoikeussäännösten mukaan kulua ensimmäisestä julkaisusta
lähtien. Koska äänitteet oli julkaistu ensimmäisen kerran vuosina
1958 ja 1959, EMI:n tekijänoikeudet eivät olleet enää suojattuja
Tanskassa vuonna 1985. Kansallinen tuomioistuin pyysi
ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla ei estä sitä, että
musiikkiteoksen valmistus- ja jakeluoikeuden haltija käyttää
kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan sellaisten
äänitteiden suhteen, joita ei ole markkinoitu hänen toimestaan tai
hänen suostumuksellaan jäsenvaltiossa, jossa tällainen
markkinointi oli laillista suojeluajan päätyttyä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla vastaa ETA-sopimuksen 11
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 36 artikla vastaa ETA-sopimuksen 13
artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Patenttilaki 15.12.1967, SK:550/1967 (muut. SK:1409/1992 [ETA]),
erityisesti 3:n 3 mom. 2 kohta.
Tavaramerkkilaki 10.1.1964, SK:7/1964.
L kilpailunrajoituksista 27.5.1992, SK:480/1992 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E036
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
680J0055
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 341/87:
692J0092
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 5.12.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.