12.05.1989 687J0388

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Työttömyys - Vakuutuskausi - Työskentelykausi - Käsite - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 12.5.1989. Bestuur van de Nieuwe
Algemene Bedrijsvereniging vs. W.F.J.M. Warmerdam-Steggerda.
Utrechtin Raad van Beoropin kysymykset neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 tulkinnasta. Tapaus 388/87.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
1) Kun henkilö on asetuksen N:o 1408/71 silloisen sanamuodon
mukaisesti vakuutettuna vain yhden sosiaaliturvajärjestelmän alaan
kuuluvan yhden tai useamman vakuutustapahtuman varalta (tässä
tapauksessa 4 artiklan 1 kohdan e alakodassa mainitulla alalla),
onko hänellä työntekijän asema, jota edellytetään asetuksen N:o
1408/71 mukaisten etuisuuksien saamiseksi myös toisen
sosiaaliturvajärjestelmän alan osalta (tässä tapauksessa 4
artiklan 1 kohdan g alakohdassa mainittu ala) ?
2) Voiko jäsenvaltion toimivaltainen laitos asetuksen N:o 1408/71
67 artiklan 1 kohdan silloisen sanamuodon mukaisesti ottaa
huomioon lainsäädäntöään soveltaessaan toisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti täytettyjä "työskentelykausia"(,jotka
laskettaisiin vakuutuskausiksi, jos ne olisi täytetty ensinnä
mainitun lainsäädännön mukaisesti) ainoastaan, jos nuo
työskentelykaudet määritellään tai tunnustetaan vakuutuskausiksi
myös siinä lainsäädännössä, jonka mukaisesti ne täytettiin samaa
sosiaaliturvan alaa varten?

EY:n tuomioistuin muistuttaa aluksi, että se on aiemmassa
oikeuskäytännössään todennut, että ETY:n perustamissopimuksen 51
artiklan toteuttamiseksi säädetyn asetuksen N:o 1408/71
tarkoituksena on 51 artiklan mukaisesti eri kansallisten
lainsäädäntöjen mukaan huomioon otettavien kausien
yhteenlaskeminen oikeuden saamiseksi etuuteen ja sen
säilyttämiseksi sekä etuuden määrän laskemiseksi. Asetus N:o
1408/71 ei määrittele edellytyksiä, joilla nuo kaudet määrätään.
Näin työntekijä voi saada työskentely- ja asuinpaikasta
riippumattoman oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin. Työntekijää, joka
on jäsenvaltion kansalainen ja käyttänyt oikeuttaan vapaaseen
liikkuvuuteen, suojellaan epäedulliselta kohtelulta sosiaaliturvan
alalla. Tällaisella työntekijällä täytyy olla samat oikeudet, kuin
jotka hänellä olisi, jos hän olisi toiminut vain yhdessä
jäsenvaltiossa. Asetuksen N:o 1408/71 67 artiklassa säädetään
huomioon otettavien kausien yhteenlaskemisesta työttömyysetuuksien
myöntämiseksi. Artiklassa tehdään ero sen mukaan, perustuuko
jäsenvaltion lainsäädännössä suotu oikeus etuuksiin täytettyihin
vakuutuskausiin (67 artiklan 1 kohta) vaiko työkentelykausiin (67
artiklan 2 kohta). EY:n tuomioistuin toteaa, että kansallinen
tuomioistun haluaa selvittää, edellyttääkö jäsenvaltion
toimivaltaisen laitoksen suorittama toisessa jäsenvaltiossa täytettyjen
työskentelykausien yhteenlaskeminen asetuksen N:o 1408/71
67 artiklan 1 kohdan mukaan, että näita kausia pidetään saman
sosiaaliturvan alan vakuutuskausina lainsäädännössä, jonka mukaan
ne on täytetty. Asetuksen 67 artiklan 1 kohdan sanamuodosta
seuraa, että jos toimivaltaisen laitoksen sijaintimaan
lainsäädännön mukaan oikeus työttömyysetuuksiin on riippuvainen
täyttyneistä vakuutuskausista, täytyy toisessa jäsenvaltiossa
täyttyneet vakuutuskaudet huomioida aivan kuin ne olisi täytetty
sen valtion lainsäädännön mukaisesti, josta etuutta haetaan.
Työskentelykaudet, jotka täytettiin ilman minkään jäsenvaltion
lainsäädännön mukaiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään
kuulumista, täytyy huomioida jäsenvaltiossa, jossa etuutta haetaan
aivan, kuin kyseessä olisi tässä valtiossa täyttyneet
työskentelykaudet edellyttäen, että nuo työskentelykaudet
katsotaan tuon valtion lainsäädännön mukaan vakuutuskausiksi.
Asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan r kohdan mukaan vakuutuskausilla
tarkoitetaan vakuutusmaksukausia tai työskentelykausia sen mukaan,
kuin ne on määritelty tai tunnustettu vakuutuskausiksi siinä
lainsäädännössä, jonka mukaisesti ne on täytetty tai niitä
pidetään vakuutuskausia vastaavina kausina. Kun kyseessä on oikeus
työttömyysetuuksiin, "vakuutuskausi" tarkoittaa maksukausia
työttömyysvakuutusjärjestelmässä sekä työskentelykausia, joita
pidetään lainsäädännössä, jonka mukaisesti ne on täytetty,
vakuutuskausia vastaavina eli kausina, joiden nojalla henkilö on
vakuutettu työttömyysvakuutusjärjestelmässä. Asetuksen N:o 1408/71
1 artiklan s kohdan mukaiset "työskentelykaudet" tarkoittavat näin
ollen vain työskentelykausia, joita ei siinä lainsäädännössä,
jonka mukaan ne on täytetty, pidetä työttömyysetuuksiin
oikeuttavina. Jos asetuksen N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ii kohta tulee sovellettavaksi, toimivaltaisen laitoksen
ei 67 artiklan i kohdan mukaan tarvitse ottaa huomioon toisessa
jäsenvaltiossa täytettyjä työskentelykausia, ellei sen soveltaman
lainsäädännön mukaan henkilö niiden mukaan kuulu
työttömyysvakuutukseen.

RATKAISU: Asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 1 kohdan mukaan
jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen suorittama toisessa
jäsenvaltiossa täytettyjen vakuutuskausien yhteenlaskeminen ei
edellytä, että noita kausia pidettäisiin saman sosiaaliturvan
alalla täytettyinä vakuutuskausina siinä lainsäädännössä, jossa ne
täytettiin.

Ison-Britannian ja Alankomaiden hallitukset ovat toimittaneet
kirjalliset lausumat.

TOSISEIKAT: Alankomaiden kansalainen W.F.J.M. Warmerdam-Steggerda
työskenteli käsityöläisenä Skotlannissa 17.3.1985 - 8.8.1985. Hän
toimi palkattuna työntekijänä, ja hän oli Englannin lainsäädännön
mukaan vakuutettuna teollisten onnettomuuksien varalta. Alhaisten
tulojensa vuoksi hän ei ollut vakuutettuna muiden Brittiläisen
sosiaaliturvajärjestelmän kattamien riskien varalta eikä myöskään
työttömyyden aiheuttamien taloudellisten seurausten varalta.
Warmerdam oleskeli Skotlannissa miehensä koulutuksen vuoksi.
Pariskunta palasi Alankomaihin 30.8.1975. Warmerdam ilmoittautui
Alankomaiden viranomaisille työnhakijaksi rekisteröitymistä varten
ja vaati samalla Alankomaiden työttömyysturvalainsäädännön
(Werkloosheidswet) mukaista oikeutta etuuksiin. Kantajana oleva
lautakunta (Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfverenigign)
hylkäsi hakijan vaatimukset. Lautakunta perusteli hylkäävän
päätöksensä sillä, että hakija ei ollut Isossa-Britanniassa
työskennellessään ollut vakuutettuna työttömyydestä aiheutuvien
taloudellisten seurausten varalta, eikä häntä näin ollen voitu
pitää asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan a alakohdan ja 71 artiklan
mukaisena työntekijänä. Tästä syystä hänellä ei myöskään ollut
oikeutta Alankomaiden lainsäädännön mukaisiin etuuksiin. Warmedam
valitti päätöksestä alioikeuteen (Raad von Beroep, Arnhem), joka
hyväksyi valituksen. Tuomioistuin perusteli päätöksensä sillä,
että asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan a kohdan mukaisen
työntekijäaseman edellytyksenä oli ainoastaan, että kyseinen
henkilö oli vakuutettuna yhden tai useamman vakuutustapahtuman
varalta. Alioikeus totesi myös, että 71 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ii kohdassa vaaditaan ainostaan työntekijän asemaa
yleisesti ottaen, eikä työttömyyden varalta vakuutetun työntekijän
asemaa. Alioikeus katsoi, että Warmerdamilla oli näin ollen
asetuksen N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii kohdan
nojalla oikeus työttömyysetuuksiin Alankomaista. Lautakunta
valitti tästä päätöksestä korkeimpaan oikeuteen (Centrale Raad van
Beroep), joka pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
esittämiinsä kysymyksiin.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) Asetuksen N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii
kohtaa tulee tulkita, että se tarjoaa kahdenlaisille
henkilöille mahdollisuuden valita etuusjärjestelmien välillä.
Ensinnäkin sellaisille henkilöille, joilla oli jo ennen viimeistä
työsuhdettaan työntekijän asema asuinvaltionsa
sosiaaliturvajärjestelmän mukaan (asema määritellään asuinvaltioon
soveltuvan 1 artiklan a kohdan määritelmän perusteella) ja, jotka
viimeisen työsuhteensa aikana säilyttivät työntekijän aseman
(asema määritellään 1 artiklan a kohdan viimeiseen
työskentelyvaltioon soveltuvan säännöksen mukaisesti). Toiseksi
valintamahdollisuus suodaan sellaisille henkilöille, jotka
saavuttavat työntekijän aseman viimeisen työsuhteensa perusteella
(asema viimeiseen työskentelyvaltioon soveltuvan asetuksen 1
artiklan a kohdan määritelmän mukaisesti). Viimeksi mainitun
kaltaisessa tilanteessa työntekijän ei edellytetä olleen
vakuutettuna työttömyyden varalta viimeisessä
työskentelyvaltiossaan hänen valitessaan asuinvaltionsa
lainsäädännön.
(2) Asetuksen N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii
alakohtaa tulee tulkita siten, että sen jäsenvaltion
toimivaltainen laitos, jossa työntekijä asuu, tulee toimia
työntekijän oikeudesta etuuksiin päättäessään aivan kuin
työntekijä olisi työskennellyt viimeksi asuinmaassaan. Tässä
yhteydessä ei vaadita, että työskentelyä tulisi pitää saman
sosiaaliturvan alan vakuutuskautena sen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaan, jossa työntekijä tosiasiallisesti työskenteli.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan j alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
688J0029
---------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 24.3.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.