14.12.1979 679J0034

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrällinen rajoitus - Ulkosuhteet - Syrjintä - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 14.12.1979. Regina vs. Maurice Donald
Henn and John Frederick Ernest Darby. House of Lordsin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen 30, 36 ja 234 artiklan tulkinnasta.
Tapaus 34/79.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuimelta kysyttiin ensinnäkin, onko
kansallinen laki, jolla kielletään pornografisen aineiston
maahantuonti, ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu
vaikutukseltaan vastaava toimenpide. EY:n tuomioistuin totesi,
että ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään, että
"tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat
toimenpiteet" ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä. Tämä
määräys koskee myös maahantuontia koskevaa kieltoa, koska kielto
on rajoituksen äärimmäinen muoto. ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklan kyseinen käsite vastaa näin ollen 36 artiklan käsitettä
"tuontia... koskevia kieltoja tai rajoituksia". Kyseinen
kansallinen laki muodostaa näin ollen ETY:n perustamissopimuksen
30 artiklassa tarkoitetun tuonnin määrällisen rajoituksen.

ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan yhteisön tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset eivät estä maahantuonnin
kieltoja, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin nojalla.
Jokainen jäsenvaltio päättää periaatteessa itse omien arvojensa
mukaisesti julkisen moraalin vaatimuksista. Jokainen jäsenvaltio
on oikeutettu asettamaan julkisen moraalin nojalla perusteltuja
maahantuonnin kieltoja, jotka koskevat koko sen ETY:n
perustamissopimuksen 227 artiklassa määriteltyä aluetta,
riippumatta jäsenvaltion valtiosäännöstä tai siitä, miten
lainsäädäntövalta kyseisessä asiassa jakautuu. Se, että on
olemassa tiettyjä eroja jäsenvaltion eri osien lakien välillä ei
estä valtiota soveltamasta julkisen moraalin nojalla perusteltuja
maahantuonnin kieltoja yhtenäisesti suhteessa kauppaan toisten
jäsenvaltioiden kanssa. ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan
ensimmäistä virkettä on tulkittava niin, että jäsenvaltio voi
periaatteessa laillisesti kieltää kansallisessa lainsäädännössä
mukaisesti säädyttömien tai epäsiveellisten tuotteiden
maahantuonnin mistä tahansa toisesta jäsenvaltiosta. Tällaista
kieltoa voidaan soveltaa laillisesti jäsenvaltion koko alueella,
vaikka jäsenvaltion eri osissa voimassa olevissa laeissa on eroja
kyseisessä asiassa.

ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen
tarkoituksena on estää se, että kaupan rajoituksille, joiden
perusteet mainitaan 36 artiklan ensimmäisessä virkkeessä,
johdetaan väärät tavoitteet ja että niitä käytetään joko toisista
jäsenvaltioista peräisin olevien tavaroiden syrjimiseen tai
suojelemaan välillisesti tiettyjä kansallisia tuotteita.

Jos tavaroiden maahantuonnin kielto on oikeutettu julkisen
moraalin perusteella ja jos kielto on määrätty tällä perusteella,
tämän kiellon täytäntöönpano ei voi muodostaa 36 artiklan
vastaista mielivaltaista syrjintää tai peiteltyä kaupan
rajoittamista, jos kyseisessä jäsenvaltiossa ei ole laillista
kaupankäyntiä kyseisellä tavaralla.

EY:n tuomioistuimelta kysyttiin lisäksi, voiko jäsenvaltio
laillisesti kieltää pornografisten tuotteiden maahantuonnin
toisesta jäsenvaltiosta viitaten epäsiveellisten julkaisujen
levittämisen ja kaupaksipitämisen ehkäisemistä tarkoittavasta
kansainvälisestä yleissopimuksesta ja maailmanpostisopimuksesta
johtuviin velvoitteisiin. Siltä osin kuin jäsenvaltio käyttää
ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tarjoamaa julkiseen moraaliin
perustuvaa poikkeusmahdollisuutta, ETY:n perustamissopimuksen
234 artiklan määräykset eivät estä kyseistä jäsenvaltiota täyttämästä
epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kaupaksipitämisen
ehkäisemistä tarkoittavasta kansainvälisestä yleissopimuksesta
ja maailmanpostisopimuksesta johtuvia velvoitteitaan.

RATKAISU:
(1) Jäsenvaltion laki, joka kieltää pornografisten tuotteiden
maahantuonnin tähän jäsenvaltioon, muodostaa ETY:n
perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitetun tuonnin määrällisen
rajoituksen.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäistä virkettä on
tulkittava niin, että jäsenvaltio voi periaatteessa laillisesti
kieltää kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti säädyttömien tai
epäsiveellisten tuotteiden maahantuonnin mistä tahansa toisesta
jäsenvaltiosta. Tällaista kieltoa voidaan soveltaa laillisesti
jäsenvaltion koko alueella, vaikka jäsenvaltion eri osissa
voimassa olevissa laeissa on eroja kyseisessä asiassa.
(3) Jos tavaroiden maahantuonnin kielto on oikeutettu julkisen
moraalin perusteella ja jos kielto om määrätty tällä perusteella,
tämän kiellon täytäntöönpano ei voi muodostaa 36 artiklan
vastaista mielivaltaista syrjintää tai peiteltyä kaupan
rajoittamista, jos kyseisessä jäsenvaltiossa ei ole laillista
kaupankäyntiä kyseisellä tavaralla.
(4) Siltä osin kuin jäsenvaltio käyttää ETY:n perustamissopimuksen
36 artiklan tarjoamaa julkiseen moraaliin perustuvaa
poikkeusmahdollisuutta, ETY:n perustamissopimuksen 234 artiklan
määräykset eivät estä kyseistä jäsenvaltiota täyttämästä
epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kaupaksipitämisen
ehkäisemistä tarkoittavasta kansainvälisestä yleissopimuksesta ja
maailmanpostisopimuksesta johtuvia velvoitteitaan.

TOSISEIKAT: Yhdistyneen kuningaskunnan tullisäännöksessä
kielletään säädyttömien ja epäsiveellisten tuotteiden
maahantuonti. Säännöksen vastaisesti tuodut tuotteet
takavarikoidaan ja voidaan määrätä tuhottavaksi. Toisen
kansallisen tullisäännöksen mukaan kyseistä kieltoa tietoisesti
rikkova henkilö voidaan tuomita rangaistukseen. Nämä kyseiset
tullisäännökset ovat voimassa koko Yhdistyneen kuningaskunnan
alueella. Näiden tullisäännösten lisäksi Yhdistyneen
kuningaskunnan eri alueilla on voimassa muita säännöksiä, joissa
osassa sovelletaan kielletyn pornografisen aineiston osalta sekä
säädyttömyyden että epäsiveellisyyden vaatimusta ja toisissa
osissa ainoastaan oltava epäsiveellinen.

Henn ja Darby pidätettiin kyseisten tullisäännösten rikkomisesta,
koska he olivat maahantuoneet säädytöntä ja epäsiveellistä
aineistoa. Heidät tuomittiin kansallisessa tuomioistuimessa
(Ipswich Crown Court) säädyttömien ja epäsiveellisten tuotteiden
maahantuonnista siitä huolimatta, että he olivat väittäneet, että
kyseinen tullisäännös oli ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan
vastainen. Henn tuomittiin 18 kuukauden vankeusrangaistukseen ja
Darby tuomittiin kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Kummatkin
tuomittiin lisäksi taloudelliseen sanktioon. Syytetyt valittivat
ylioikeuteen (Court of Appeal, Criminal Division). Ylioikeus
kieltäytyi pyytämästä ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta ja
hylkäsi valitukset. Syytetyt valittivat tämän jälkeen parlamentin
ylähuoneeseen (House of Lords), joka pyysi ennakkoratkaisua EY:n
tuomioistuimelta asiassa.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Jäsenvaltion laki, joka kieltää pornografisten tuotteiden
maahantuonnin tähän jäsenvaltioon toisesta jäsenvaltiosta, on
ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu tuonnin
määrällinen rajoitus.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 36 artikla ei anna jäsenvaltiolle
rajoittamatonta harkintavaltaa jäsenvaltion lakien mukaisesti
säädyttömien tai epäsiveellisten tavaroiden maahantuonnin
kieltämiseksi. Kyseinen määräys antaa jäsenvaltiolle
harkintavaltaa kieltää sellaisten tuotteiden maahantuonti julkisen
moraalin perusteella, jos kielto on oikeutettu tällä perusteella.
(3) Kielto ei voi olla 36 artiklan oikeuttama, jos se on
mielivaltaisen syrjinnän tai jäsenvaltioiden välisen kaupan
peitellyn rajoittamisen keino.
(4) Sen määrittämiseksi, onko kielto oikeutettu julkisen moraalin
perusteella vai onko kyseessä mielivaltaisen syrjinnän keino, on
tarkasteltava sitä, onko kielto kaikissa olosuhteissa
hyväksyttävä. Kielto ei ole hyväksyttävä, jos sen vaikutukset ovat
suhteettomia suhteessa tavoiteltuun oikeutettuun tavoitteeseen.
(5) Jäsenvaltion kansallisen lain rikkomisen estäminen tai
rikkomisen todennäköisyyden vähentäminen on oikeutettu tavoite.
(6) Tarkasteltaessa kiellon hyväksyttävyyttä on otettava huomioon
se, että jäsenvaltion eri alueilla voimassa olevissa laeissa on
eroja.
(7) Jäsenvaltio ei voi kieltää tavaroiden maahantuontia toisesta
jäsenvaltiosta viittaamalla maailmanpostisopimuksesta johtuviin
velvoitteisiin.
(8) Se, voiko jäsenvaltio kieltää tavaroiden maahantuonnin
toisesta jäsenvaltiosta viittaamalla epäsiveellisten julkaisujen
levittämisen ja kaupaksipitämisen ehkäisemistä tarkoittavasta
kansainvälisestä yleissopimuksesta johtuviin velvoitteisiin,
riippuu tämän sopimuksen tulkinnasta. Jos tämä sopimus oikein
tulkittuna velvoittaa sopimusosapuolet maahantuonnin ja
maastaviennin osalta kahdenvälisiin velvoitteisiin, ETY:n
perustamissopimus menee tältä osin sen edelle. Jos taas kyseinen
sopimus luo monenkeskeisiä velvoitteita sopimusosapuolten välille,
jäsenvaltio on ETY:n perustamissopimuksesta huolimatta oikeutettu
kieltämään maahantuonnin toisista jäsenvaltioista siltä osin kuin
tämä on tarpeellista kyseisen sopimuksen velvoitteiden
täyttämiseksi. Tätä oikeutta rajoittaa kuitenkin jäsenvaltion
ETY:n perustamissopimuksen 234 artiklan mukaiset velvoitteet.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla vastaa ETA-sopimuksen 11
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 36 artikla vastaa ETA-sopimuksen 13
artiklaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E036 157E234
157E227
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 34/79:
682J0040 685J0121 690J0001
691J0317
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 25.11.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.