04.10.1979 678J0141

Kalastus - Maatalous - Velvoitteen täyttämättä jättäminen - Oikeudellinen perusta - Ympäristönsuojelu - Liittymissopimus

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 4.10.1979. French Republic vs. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ranska haki EY:n
tuomioistuimelta julistusta siitä, että Iso-Britannia oli jättänyt
ETY:n perustamissopimuksen mukaiset velvoitteensa täyttämättä
antamalla kalastusverkkoja koskevan määräyksen. Tapaus 141/78.

OIKEUSKYSYMYS: Ison-Britannian hallitus katsoi, että kansallinen
määräys annettiin kalastusta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
velvoitteiden täyttämiseksi. Ison-Britannian hallitus
väitti myös, ettei yhteisön oikeus velvoittanut ilmoittamisvelvollisuuteen
kansallisen määräyksen suhteen. EY:n tuomioistuimen
mukaan yhteisön toimivalta kalastusasioissa perustuu
perustamissopimuksen 3 artiklan d kohtaan sekä 38 artiklaan
sekä perustamissopimuksen liitteeseen II, joka koskee
kalastusta yhteisen maatalouspolitiikan piirissä. Yhteisön
toimivalta vahvistettiin Ison-Britannian liittymissopimuksen
102 artiklassa. Yhteisön toimivalta kalastusalueiden ja meren
luonnonvarojen suojelemiseksi ulottuu yhteisön sisäisten suhteiden
lisäksi suhteisiin kolmansien maiden kanssa. Yhteisön oikeuden
säännökset asiassa koskivat näin ollen kyseistä kansallista
määräystä.

EY:n tuomioistuin totesi, että jäsenvaltion on toimenpiteissään
kalastuksen suojelemiseksi noudatettava neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 101/76 2 ja 3 artiklaa sekä Haagin julkilausuman liitettä VI.
Asetuksen kyseisissä artikloissa säädetään kalastusteollisuuden
yhteisestä rakennepolitiikasta: Rakennepolitiikan mukaan
jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille sekä
komissiolle kaikista uusista säädöksistä sekä säädösmuutoksista,
jotka koskevat kalastusta sen toimivallan alueella. Haagin
julkilausuman liitteessä VI säännellään yksityiskohtaisesti ETY:n
perustamissopimuksen 5 artiklan mukaista yhteistyövelvollisuutta.
Yhteistyövelvollisuuden noudattaminen on välttämätöntä sellaisessa
tilanteessa, jossa erimielisyyksien takia ei ole ollut mahdollista
muodostaa yhteistä politiikka, erityisesti kun kyseessä on luonnonvarojen
suojelemisen kaltainen ala, jolla tuloksien saavuttaminen
vaatii jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Jäsenvaltion
on näin ollen ilmoitettava suojelutoimenpiteestä muille jäsenvaltioille
ja komissiolle ennen toimenpiteen toteuttamista.
Jäsenvaltion on julkilausuman mukaan kuultava komissiota toimenpiteen
valmisteluvaiheiden aikana sekä saatava komission
hyväksyntä toimenpiteelle.

Haagin julkilausuman liitteen VI mukaan jäsenvaltiot eivät saa
toteuttaa yksipuolisia toimenpiteitä luonnonvarojen suojelemiseksi
määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällaisia toimenpiteitä
ovat kaikki jäsenvaltion toteuttamat suojelutoimenpiteet,
erotuksena yhteisön toteuttamista toimenpiteistä. Julkilausuman
mukainen kuulemisvelvollisuus kattaa näin ollen myös toimenpiteet,
joihin jäsenvaltio ryhtyy kansainvälisen velvoitteen täyttämiseksi.
Iso-Britannia oli näin ollen jättänyt täyttämättä ETY:n
perustamissopimuksen 5 artiklan, Haagin julkilausuman liitteen
VI ja asetuksen (ETY) N:o 101/76 2 ja 3 artiklan mukaiset velvoitteensa,
koska se ei ollut ilmoittanut muille jäsenvaltioille
ja komissiolle määräyksestä eikä se ollut hakenut komission
hyväksyntää määräykselle.

RATKAISU:
(1) Iso-Britannia on jättänyt täyttämättä ETY:n
perustamissopimuksen mukaiset velvoitteensa antamalla
kalastusverkkoja koskevan määräyksen.
(2) Iso-Britannia velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Neuvosto hyväksyi Haagin kokouksessaan lokakuussa 1976
kalastusta koskevan julkilausuman. Julkilausuman liitteen VI
mukaan jäsenvaltiot eivät saa antaa yksipuolisia säännöksiä
luonnonvarojen suojelemiseksi, koska yhteisön säännökset asiassa
ovat valmistelun alla. Jäsenvaltiot saavat kuitenkin antaa
väliaikaisia säännöksiä luonnonvarojen suojelemiseksi kalastusalueillaan,
jollei yhteisö toteuta toimenpiteitä asiassa.
Kahden säädösehdotuksen käsittely neuvostossa päättyi siihen,
ettei asiassa päästy sovintoon. Helmikuussa 1977 neuvosto antoi
asetuksen (ETY) N:o 350/77, jossa säänneltiin tiettyjä väliaikaisia
toimenpiteitä kalastusluonnonvarojen suojelemiseksi.

Ison-Britannian hallitus antoi maaliskuussa 1977 kalastusverkkoja
koskevan määräyksen, joka tuli voimaan huhtikuussa 1977. Määräys
kielsi pienisilmukkaisten verkkojen kuljettamisen laivassa
tietyllä Atlantin ja Pohjoisen jäämeren alueella. Lokakuussa 1977
ranskalainen troolari saatiin kiinni Ison-Britannian kalastusalueella
sen käyttäessä pienisilmukkaisia verkkoja. Troolarin
kapteeni tuomittiiin sakkorangaistukseen alioikeudessa
(Pembroke Magistrates Court) pienisilmukkaisten verkkojen
kuljettamisesta laivassa. Ranska haki tämän jälkeen lokakuussa
1977 julistusta siitä, että Iso-Britannia oli jättänyt
perustamissopimuksen mukaiset velvoitteensa täyttämättä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Iso-Britannia on jättänyt yhteisön oikeuden mukaiset velvoitteensa
täyttämättä, koska se on yksipuolisesti antanut kalastusverkkoja
koskevan määräyksen. Iso-Britannia velvoitetaan vastaamaan
oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 3 artikla vastaa ETA-sopimuksen 1
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 5 artikla vastaa ETA-sopimuksen 3
artiklaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E170 376R0101 157E005
157E003 157E038 157EN02
172B102 370R2141 370R2142
376R0100 376R0101
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
676J0003 677J0061 678J0185
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU 7.11.1994:
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.