07.02.1979 678J0115

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Sijoittautumisoikeus - Palvelujen tarjoamisvapaus - Itsenäinen ammatinharjoittaja - Teollisuus - Pienteollisuus - Tuotanto - Jalostus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 7.2.1979. J. Knoors vs. Secretary of
State for Economic Affairs. Alankomaiden College van Beroep voor
het Bedrijfslevenin kysymykset neuvoston direktiivin 64/427/ETY
tulkinnasta. Tapaus 115/78.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että direktiivin
64/427/ETY tarkoituksena on edesauttaa sijoittautumis- ja
palvelujen tarjoamisvapauden toteuttamista teollisuuden ja pienteollisuuden
alalla. Täydellinen vapauttaminen edellyttää lisäksi
teollisuus- ja pienteollisuustoiminnan aloittamista koskevien eri
jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistamista.
Direktiivissä otetaan huomioon ne vaikeudet, jotka seuraavat siitä,
että toiminnan aloittaminen on tietyissä jäsenvaltioissa vapaata,
kun taas toisissa jäsenvaltioissa sille on asetettu jokseenkin
tiukkoja edellytyksiä (mm. erityiskoulutus).

Ongelmien ratkaisemiseksi direktiivin 3 artiklassa todetaan, että
kun jäsenvaltiossa edellytetään erityistietoja direktiivissä mainitun
toiminnan aloittamiseksi tai harjoittamiseksi, tulee tämän
jäsenvaltion hyväksyä riittäväksi näytöksi tällaisista tiedoista
ja taidoista se, että kyseistä toimintaa on harjoitettu toisessa
jäsenvaltiossa. Lisäksi tässä artiklassa selvitetään, mitä tarkoitetaan
ammatin harjoittamisella, asettamalla vähimmäiskausia,
joiden aikana ammattia on harjoitettu.

EY:n tuomioistuin selvitti, että direktiivi 64/427/ETY perustuu
laajaan "edunsaajien" käsitteeseen, koska kaikkien jäsenvaltioiden
kansalaisilla on oltava mahdollisuus tukeutua direktiivin säännöksiin.
Edellytyksenä on, että näihin henkilöihin voidaan objektiivisesti
soveltaa yhtä direktiivissä säädetyistä tilanteista. Minkäänlaista
oleskeluun tai kansalaisuuteen liittyvää erilaista
kohtelua ei myöskään sallita.

Näin ollen kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset voivat vedota
direktiivin säännöksiin, mikäli heillä on direktiivissä määritelty
tilanne myös sen valtion osalta, jonka kansalaisia nämä henkilöt
ovat.

EY:n tuomioistuin perusti tämän tulkintansa ETY:n perustamissopimuksen
3 artiklan c kohtaan, 48, 52 ja 59 artiklaan. Itse asiassa
näissä artikloissa turvattuja vapauksia ei pystytä toteuttamaan
täydellisesti, jos jäsenvaltioilla on mahdollisuus kieltäytyä
myöntämästä yhteisön oikeuden säännösten mukaista etua kansalaisilleen,
jotka ovat hyödyntäneet vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden
periaatetta ja jotka ovat hankkineet näitä vapauksia
käyttäen direktiivissä mainittuja erityisedellytyksiä muussa jäsenvaltiossa
kuin valtiossa, jonka kansalaisuus heillä on.
Alankomaiden hallitus väitti, että ETY:n perustamissopimuksen 52
artiklasta ilmenee, ettei jäsenvaltion kansalaisia pidetä direktiivin
mukaan "edunsaajina" ja että heihin voidaan soveltaa vain
kansallista lainsäädäntöä.

EY:n tuomioistuin totesi, että vaikka sijoittautumis- ja palvelujen
tarjoamisvapautta ei voida soveltaa tilanteisiin, jotka ovat
puhtaasti jäsenvaltion sisäisiä, ETY:n perustamissopimuksen 52
artiklassa viitataan kuitenkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneisiin
kansalaisiin. Tämän kohdan ei voida tulkita tarkoittavan,
että yhteisön oikeuden ulottumattomiin jätettäisiin jäsenvaltion
oma kansalainen, kun hän on toisen jäsenvaltion alueella laillisesti
oleskellessaan hankkinut yhteisön oikeudessa tunnustettuja
erityisedellytyksiä.
EY:n tuomioistuimen mielestä jäsenvaltioilla saattaa olla etua
siitä, että ne estävät kansalaisiaan vilpillisesti kiertämästä
ammattikoulutusta koskevaa kansallista lainsäädäntöä vetoamalla
yhteisön oikeuteen. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa yllä mainittua
riskiä ei kuitenkaan ole.

RATKAISU:
Neuvoston direktiivin 64/427/ETY on ymmärrettävä tarkoittavan,
että henkilöt, joilla on vastaanottajavaltion kansalaisuus, ovat
myös "edunsaajia" tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan merkityksessä.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyn kantaja hollantilainen Knoors asui Belgiassa,
jossa hän oli ollut pitkään putkiliikkeen palveluksessa.
Vuodesta 1970 lähtien Knoors on toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana
putkialalla. Alankomaissa putkialalla toimivien itsenäisten
ammatinharjoittajien toimintaa sääntelee erityinen lainsäädäntö
(Vestigingswet Bedrijven). Kyseisen lain 4 artiklassa
säädetään, että tiettyjen ammattien harjoittaminen saattaa olla
kielletty ilman asianmukaisen kauppakamarin myöntämää lupaa. Luvan
myöntäminen edellyttää erityisiä alan vaatimia taitoja. Ammatinharjoittamista
koskevaan kieltoon voidaan kuitenkin hakea poikkeusta.
Knoors päätti hakea Heerlenissä toimivalta kaivosalan
kauppakamarilta tällaista poikkeusta. Hänen hakemuksensa hylättiin,
koska häntä ei Alankomaiden kansalaisuuden vuoksi voitu
pitää "edunsaajana" neuvoston direktiivin 64/429/ETY 4 artiklan 1
kohdan a alakohdan merkityksessä. Knoors valitti tästä hylkäyspäätöksestä
ylioikeuteen, joka toimii korkeimpana valitusinstanssina
kaupan ja teollisuuden alan hallinnollisissa kysymyksissä (College
van Beroep voor het Bedrijfsleven). Ylioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua direktiivin 64/429/ETY tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Neuvoston direktiiviä 64/427/ETY on tulkittava siten, että "edunsaajat"
käsite sellaisena kuin se määritellään direktiivin 1 artiklan
1 kohdassa kattaa myös henkilöt, joilla on ja on aina ollut
ainoastaan vastaanottajavaltion kansalaisuus.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 64/427/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VII. Liitteeseen VII viitataan ETA-sopimuksen 30 artiklassa,
joka koskee tutkintotodistusten vastavuoroista tunnustamista.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten
tunnustamisesta, 30.12.1992, SK:1597/1992.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
364L0427 157E059
157E052
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 115/78:
686J0292 690J0370
688J0130 691J0112
689J0061 692J0019
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 6.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.