13.03.1979 678J0091

Valtion monopoli - Yksinoikeus - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Alkoholi - Valtion tuki - Syrjintä - Välitön oikeusvaikutus - Yksilön oikeus - Yhdenvertaisuus - Jälleenmyynti - Kilpailun vääristyminen - Hinta - Kauppapolitiikka - Kolmas maa - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.3.1979. Hansen GmbH & Co. vs.
Hauptzollamt Flensburg. Finanzgericht Hamburgin kysymykset ETY:n
perustamissopimuksen 37, 92 ja 93 artiklan tulkinnasta. Tapaus
91/78.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyi, voidaanko valtion
toimenpiteelle, joka liittyy kaupallisen valtion monopolin toimintaan
ja joka vaikuttaa tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, myöntää
poikkeus ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan syrjinnän kiellosta,
kun toimenpide on valtion tukea 92 ja 93 artiklan merkityksessä.
EY:n tuomioistuin totesi, ettei 37 artikla vaadi kaupallisten
valtion monopolien täydellistä poistamista vaan ainoastaan niiden
mukauttamista niin, että varmistetaan, ettei jäsenvaltioiden kansalaisia
syrjitä tuotteiden hankinnassa ja myynnissä. ETY:n perustamissopimuksen
37 artikla soveltuu myös mukauttamisen jälkeen
tapaukseen, jossa valtion monopolin yksinoikeuksien käyttäminen
johtaa tässä artiklassa kiellettyihin syrjiviin tai rajoittaviin
toimenpiteisiin. ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan soveltaminen
kyseiseen tapaukseen ei ole siten poissuljettua.
ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklalla sekä 92 ja 93 artiklalla
on sama tavoite eli varmistaa, etteivät valtion kaksi väliintulomuotoa
- valtion monopolin toiminta ja valtion tukien myöntäminen
- vääristä kilpailua yhteismarkkinoilla tai syrji toisten jäsenvaltioiden
tuotteita tai kauppaa. Näillä artikloilla on eri
soveltamisedellytykset, ja ne erottuvat toisistaan myös oikeudellisilta
seuraamuksiltaan. ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93
artiklan soveltamisessa komission väliintulolla on suuri merkitys,
kun taas 37 artikla on tarkoitettu suoraan sovellettavaksi. Toimenpide,
johon valtion monopoli on osallistunut, voi myös olla 92
artiklan mukainen tuki, jolloin siihen voidaan soveltaa sekä 37
artiklaa että valtion tukia koskevia määräyksiä. ETY:n perustamissopimuksen
37 artiklan määräykset soveltuvat kaikkiin tapauksissa,
joissa tuotteiden myyntiin liittyy yksinoikeuksiensa nojalla
toimiva valtion monopolin väliintulo, vaikka monopolin ja valmistajan
suhde on valtion tuen luonteinen.
EY:n tuomioistuin tutki, onko kyse 37 artiklan vastaisesta toiminnasta,
kun valtion tukijärjestelmä yhdessä valtion monopolin toimien
kanssa takaa valmistajille sen, että tuotteiden ostohinta on
korkeampi kuin markkinoilla vallitseva myyntihinta. EY:n tuomioistuin
totesi, ettei taatun ostohinnan muodossa valmistajalle
myönnetyn tuen määrän ja myyntihinnan välillä ole kausaalista yhteyttä.
Tämä johtuu siitä, että monopolin väliintulon kautta tuesta
hyötyvillä valmistajilla ei ole pääsyä markkinoille ja siitä,
että monopoli määrää itsenäisesti myyntihinnasta osana myyntipolitiikkaansa
viittaamatta tuen käyttötarkoitukseen ja suuruuteen.
Toisin kuin ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artikla, joiden
soveltamisessa tuen todelliset taloudelliset vaikutukset on otettava
huomioon, 37 artiklan tarkoituksena on ohjata valtion monopolin
myyntipolitiikkaa siten, että tavaroiden vapaa liikkuvuus ja
toisista jäsenvaltioista tuotujen tuotteiden yhdenvertaiset mahdollisuudet
markkinoille pääsyyn toteutuvat. Yhdenvertainen mahdollisuus
markkinoille pääsyyn vaarantuu, jos kotimaassa valmistettujen
monopolin alaisten alkoholijuomien myyntihinta ei ole
ainoastaan alempi kuin valmistajille taattu ostohinta, vaan myös
alempi kuin toisista jäsenvaltioista tuotujen, laadultaan verrannollisen
alkoholijuomien hinta ennen veroja.
Kansallinen tuomioistuin kysyi, seuraako 37 artiklasta suoraan
oikeuksia kaikille niille, joihin valtion monopolin harjoittama
hintapolitiikka on vaikuttanut kielteisesti. EY:n tuomioistuin
katsoi, että 37 artikla perustuu kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän
kiellon periaatteeseen hankittaessa ja myytäessä tavaroita,
jotka ovat valtion monopolin alaisia. Kyseisessä tapauksessa kansallinen
tuomioistuin pystyi vertaamaan valtion monopolin käyttämiä
alkoholijuomien myyntihintoja ja toisista jäsenvaltioista
tuotujen verrannollisten tuotteiden tuontihintoja. Kun kansallisten
tuotteiden hyväksi tapahtuva syrjintä voidaan vahvistaa riittävällä
varmuudella, ei ole epäilystä siitä, että 37 artikla luo
yksilön oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten on suojeltava.

Kansallinen tuomioistuin kysyi, ulottuuko 37 artiklan soveltamisala
kolmansista maista tuotuihin tuotteisiin. EY:n tuomioistuin
totesi, että 37 artikla kuuluu ETY:n perustamissopimuksen 2 lukuun,
jonka otsikko on "Jäsenvaltioiden välisten määrällisten
rajoitusten poistaminen". Artiklan sananmuodosta ja sen asemasta
ETY:n perustamissopimuksessa ilmenee, että se edistää tavaroiden
vapaata liikkuvuutta yhteisön sisällä sekä ylläpitää normaaleja
kilpailuedellytyksiä jäsenvaltioiden välillä. Tämän artiklan määräyksiä
ei voida soveltaa kolmansista maista tuotuihin tuotteisiin,
koska niiden tuontiin liittyvät järjestelyt eivät kuulu sisämarkkinoita
koskevien määräysten, vaan kauppapolitiikan määräysten
soveltamisalaan.
Kansallinen tuomioistuin kysyi neuvoston päätöksen 70/549/ETY
ulottuvuudesta koskien merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiota
Euroopan yhteisöihin. EY:n tuomioistuin totesi, että neuvoston
päätöksen tarkoituksena on, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevat säännöt ulotetaan Euroopan yhteisöihin assosioituneisiin
maihin ja alueisiin sekä niistä tuotuihin tuotteisiin.
Kyseisen päätöksen mukaan nämä maat ja alueet sekä niistä peräisin
olevat alkoholijuomat saavat saman kohtelun kuin yhteisöstä peräisin
olevat tuotteet.

RATKAISU:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklalla on lex specialis
luonne suhteessa 92 artiklaan ja 93 artiklaan sikäli, että kaupallisen
valtion monopolin yksinoikeuden harjoittamisesta johtuvat
valtion toimenpiteet on tutkittava 37 artiklan valossa myös silloin,
kun ne liittyvät tuen myöntämiseen monopolin alaisille valmistajille.

(2) Kaikki valtion monopolin toiminta, johon liittyy valtion
varoilla tuettu alkoholijuomien jälleenmyynti tavallista alhaisempaan
hintaan verrattuna vastaavanlaatuisen, mutta toisesta jäsenvaltiosta
tuodun viinan hintaan ennen veroja, on ETY:n perustamissopimuksen
37 artiklan vastaista.
(3) ETY:n perustamissopimuksen 37 artikla luo oikeuksia henkilöille,
jotka kärsivät taloudellisista tappiota valtion monopolin
valtion varoilla rahoittamista alennetuista jälleenmyyntihinnoista
ja niistä johtuvasta syrjinnästä. Kansallisten tuomioistuinten on
suojeltava näitä oikeuksia.
(4) ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamisala ei ulotu
toimenpiteisiin, jotka liittyvät tavaroiden tuontiin kolmansista
maista.
(5) Neuvoston 29.9.1970 tekemän merentakaisten maiden ja alueiden
assosiaatiota koskevan päätöksen 70/549/ETY tarkoituksena on asettaa
näistä maista ja näiltä alueilta peräisin olevat tuotteet
samaan asemaan yhteisön tuotteiden kanssa siltä osin, kun on kyse
kaupallisen valtion monopolin syrjivästä toiminnasta.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyn kantaja Hansen GmbH & Co. valmisti alkoholijuomia.
Juomien valmistamisessa se käytti eri maista peräisin
olevia alkoholijuomia. Saksan alkoholilain nojalla alkoholijuomia
verotettiin alkuperästä riippumatta. Hansen nosti kanteen verojen
keräämistä vastaan ja katsoi, että vaikka nämä verot kohdistuvat
samalla tavalla kotimaisiin ja ulkomaisiin juomiin, tämä tasavertainen
kohtelu on näennäistä. Veron todellisena tarkoituksena on
tasoittaa alkoholimonopolin tappioita. Saksan veroviranomaiset
katsoivat, että alkoholimonopolia uudistettu niin, että se tehtävänä
oli tuotteiden markkinajärjestely, eikä se enää valvonut tai
ohjannut alkoholijuomien tuontia. Hampurin vero-oikeus (Finanzgericht)
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Julkisasiamies ehdotti, että EY:n tuomioistuimen olisi vastattava
seuraavaa:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artikla soveltuvat yrityksille
myönnettyihin valtion tukiin, vaikka tukijärjestelmä liittyy
valtion monopolin toimintaan ja vaikka ne koskevat yhteisen markkinajärjestön
ulkopuolelle jääneitä maataloustuotteita.
(2) Laiminlyönti ilmoittaa komissiolle ajoissa valtion tuen myöntämisestä
tai muuttamisesta, johtaa automaattisesti kyseisen toimenpiteen
laittomuuteen.
(3) ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltiolle
asetettu velvoite olla toteuttamatta uusia toimenpiteitä,
jotka ovat ristiriidassa 1 kohdan asettamien periaatteiden kanssa
tai joilla rajoitetaan tullien poistamista koskevien artikloiden
soveltamista, on kiellon korottaa kotimaisten tai tuontituotteiden
kulutusveroja, kun veroilla on tarkoitus rahoittaa suoraan tai välillisesti
valtion monopolin myöntämää tukea, jota myönnetään
vastaavia tuotteita valmistaville kotimaisille tuottajille.
(4) ETY:n perustamissopimuksen 95 artiklan mukainen syrjinnän
kielto, joka saa täyden vaikutuksensa 37 artiklassa, estää sellaisen
järjestelmän, jossa määrätyt maksut ja vähennykset koskevat
lievemmin kotimaisia kuin tuontituotteita.
(5) Sikäli kuin 37 artikla sisältää viittauksia ETY:n perustamissopimuksen
määräyksiin, joilla on välitön oikeusvaikutus suhteessa
yksilöihin, ne ovat yksilön oikeuksia, joita kansallisen tuomioistuimen
on suojeltava.
(6) Monopoleihin tai niiden toimintaan liittyvä kielto käyttää
toiminnassaan tulleja vaikutukseltaan vastaavia maksuja soveltuu
myös suoraan kolmansista maista tuotuihin tuotteisiin.
(7) Verosyrjinnän kielto ei sellaisenaan sovellu kolmansista maista
tuotuihin tuotteisiin. Sitä sovelletaan kuitenkin tuotteisiin,
jotka tulevat yhteisöön assosioiduista merentakaisista maista ja
alueilta, joista on säädetty neuvoston 29.9.1970 tekemän päätöksen
5 artiklan 1 kohdassa.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 37 artikla vastaa ETA-sopimuksen 16
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 92 artikla vastaa ETA-sopimuksen 61
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 93 artikla vastaa ETA-sopimuksen 62
artiklaa.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 8 valtion monopoleista.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 26 EFTAn valvontaviranomaisen toimivallasta
ja tehtävistä valtion tukea koskevissa asioissa.
EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista
koskevan sopimuksen pöytäkirja 3 EFTAn valvontaviranomaisen
tehtävistä ja toimivallasta valtion tukea koskevissa asioissa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Alkoholilaki 26.7.1968, SK:459/1968.
A alkoholijuomista 29.11.1968, SK:644/1968.
A väkiviinasta ja alkoholivalmisteista 27.12.1968, SK:738/1968.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E037 157E092
157E093 157E095
370D0549

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
676J0105 676J0077
675J0091 675J0045

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 91/78:
684J0018 682J0090
682J0078 679J0073
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.6.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/SF/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.