06.03.1979 678J0100

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Perhe-etuus - Avustus - Oikeus etuuteen - Eläke - Puoliso - Ammatillinen tai kaupallinen toiminta - Päällekkäisyyden estäminen - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 6.3.1979. Claudio Rossi vs. Caisse de
Compensation pour Allocations Familiales des Regions Charleroi et
Namur. Charleroin Tribunal du Travail'n kysymykset asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 79 artiklan 3 kohdan tulkinnasta. Tapaus 100/78.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta
seuraavaa:
(1) Eikö asetuksen N:o 1408/71 79 artiklan 3 kohtaa voida soveltaa
sen vuoksi, että Italian lainsäädäntö ei salli perheenpään aseman
siirtämistä vaimolle perheavustuksen myöntämistä varten, kun mies
saa eläkettä toisesta jäsenvaltiosta?
Tuleeko Belgian laitoksen siis ottaa vastuu perheavustusten maksamisesta,
vaikka oikeus perheavustukseen olisi ammatillisen ja
kaupallisen toiminnan harjoittamisen perusteella Italiassa henkilöllä,
joka on eläkettä saavan henkilön perheenjäsen, mutta tuo
oikeus on epätäydellinen Italian lainsäädännössä olevan erityispiirteen
vuoksi?
(2) Olettaen, että Italian viranomaisten asenne ei ole enää nykyaikana
perusteltavissa miesten ja naisten välisen tasa-arvoisen
kohtelun periaatteen valossa, eikö belgialaisen laitoksen olisi
myönnettävä erotus Italian perheavustuksen määrään nähden turvatakseen
viimeisen työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan ansaitut
oikeudet ja näin estettävä sellaisten työntekijöiden epätasa-arvoinen
kohtelu, joiden on täytynyt täyttää samat edellytykset
eläkkeen saamiseksi?
EY:n tuomioistuin toteaa, että asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan
mukaan eläkeläisellä on oikeus eläkkeen maksamisesta vastuussa
olevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisiin perheavustuksiin riippumatta
siitä jäsenvaltiosta, jonka alueella eläkeläinen tai lapset
asuvat.
Asetuksen N:o 1408/71 79 artiklan 3 kohdassa säädetään, että eläkkeensaajan
oikeus etuuksiin huollettavien lasten perusteella keskeytyy,
jos lapset saavat oikeuden perhe-etuuksiin jäsenvaltion
lainsäädännön mukaan ammatillisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamisen
vuoksi. Tämän etuuksien päällekkäisyyttä estävän säännöksen
tarkoituksena ja sovellettavuuden edellytyksenä on, että
oikeus etuuksiin on todella saavutettu sen valtion lainsäädännön
mukaisesti, jossa ammatillista tai kaupallista toimintaa harjoitetaan.

Toisen kysymyksen osalta EY:n tuomioistuin toteaa, että vastaus
löytyy vain tulkitsemalla siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevia
asetuksia niiden ETY:n perustamissopimuksen (48 ja 51 artikla)
päämäärien valossa, joiden perusteella asetukset säädettiin. Asetukset
eivät pystyttäneet yhtenäistä sosiaaliturvajärjestelmää
vaan sallivat erilaisten järjestelmien olemassaolon. Näin etuuksien
hakijat saivat erilaisia, eri laitoksiin kohdistuvia, välittömiä
oikeuksia joko pelkästään kansallisen lainsäädännön nojalla
tai tarvittaessa yhteisön oikeudella täydennetyllä kansallisella
lainsäädännöllä.

ETY:n perustamissopimuksen päämäärien mukaisen nimenomaisen poikkeuksen
puuttuessa yhteisön sääntöjä ei voida soveltaa siten, että
siirtotyöläiseltä tai hänen huollettavaltaan viedään jäsenvaltion
lainsäädännön mukainen etuus. Yksi tuollainen poikkeus on 79 artiklan
3 kohdassa. Se on säädetty estämään perhe-etuuksien päällekkäisyys,
ja se on sovellettavissa ainoastaan siinä laajuudessa,
ettei se vie henkilöltä jäsenvaltion lainsäädännön mukaista etuutta.
Kun keskeytettävät avustukset ovat parempia kuin ammatillisen
tai kaupallisen toiminnan harjoittamisen perusteella saatavat
avustukset, on tarkoituksenmukaista, että 79 artiklan 3 kohdan
päällekkäisyyttä estävää sääntöä sovelletaan ainoastaan osittain
ja määrien välinen erotus myönnetään lisänä.

RATKAISU:
(1) Asetuksen N:o 1408/71 76 artiklan 3 kohdan mukainen perheavustusoikeuden
keskeytys ei ole sovellettavissa perheavustuksiin,
joita jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti eläkettä saava isä saa
huollettavien lastensa perusteella, jos äiti ei ole tosiasiallisesti
saanut oikeutta noihin samoihin avustuksiin toisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti ammatillisen tai kaupallisen toimintansa
perusteella joko siksi, että vain isälle tunnustetaan perheenpään
asema tai sen vuoksi, että edellytykset oikeuden myöntämiseksi
avustusten maksamiseen äidille eivät ole täyttyneet.
(2) 79 artiklan 3 kohta on sovellettavissa vain määrään, joka
tosiasiallisesti maksetaan ammatillisen tai kaupallisen toiminnan
perusteella.
Belgian ja Italian hallitukset ovat toimittaneet kirjalliset lausumat.

TOSISEIKAT: Claudio Rossi on Italian kansalainen, joka on aiemmin
työskennellyt Belgiassa. Hän saa Belgiasta työkyvyttömyyseläkettä.
Hänellä on kaksi lasta, joiden perusteella hän sai Belgiasta perheavustuksia.
Perheavustusten maksaminen keskeytettiin kuitenkin,
kun Claudio Rossi palasi perheensä kanssa Italiaan asumaan. Belgialainen
laitos keskeytti avustusten maksamisen asetuksen N:o
1408/71 79 artiklan 3 kohtaan vedoten Rossin vaimon Italiassa
työskentelyn perusteella. Vaimon toiminta saattoi avata hänelle
oikeuden perheavustuksiin Italian lainsäädännön mukaan.
Vaimo haki perheavustuksia italialaiselta laitokselta (Instituto
Nazionale della Previdenza Sociale), joka kieltäytyi maksamasta
niitä. Perusteena oli, että miehellä olevaa perheenpään asemaa ei
voitu siirtää vaimolle, koska mies ei ollut vammainen tai työtön.
Rossi valitti päätöksestä alioikeuteen (Tribunal du Travail), joka
toimitti EY:n tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön esittämiinsä
kahteen kysymykseen.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) Asetuksen N:o 1408/71 79 artiklan 3 kohdan mukaista perheavustusoikeuden
keskeytystä ei voida soveltaa tilanteessa, jossa isällä,
jolla on oikeus eläkkeeseen jäsenvaltiosta on myös oikeus perheavustuksiin
huollettavien lasten perusteella ja kun äiti ei ole
saavuttanut oikeutta samoihin avustuksiin toisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti ammatillisen tai kaupallisen toiminnan
perusteella. Perusteluna on joko se, että ainoastaan isä tunnustetaan
perheenpääksi tai se, että edellytykset oikeuden myöntämiseksi
avustuksen maksamiseksi äidille eivät ole täyttyneet.
(2) Kun asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan mukaiset, eläkkeen kanssa
yhteydessä olevat perheavustukset ovat määrältään suurempia
kuin avustukset, jotka myönnetään maassa, jossa äiti harjoittaa
ammatillista tai kaupallista toimintaa - on eläkkeensaajalla oikeus,
79 artiklan 3 kohdassa säädetystä keskeytyksestä huolimatta
saada täydentävä osa, joka vastaa eläkettä maksavan valtion lainsäädännössä
säädetyn suuremman avustuksen ja toisen valtion tarjoaman
pienemmän avustuksen välistä erotusta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 48 art. vastaa ETA-sopimuksen 28 artikla.
ETY:n perustamissopimuksen 51 art. vastaa ETA-sopimuksen 29 artikla.
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta 1996
asti]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan"
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408 157E048
157E051
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT RATKAISUUN
100/78:
679J0733 679J0807
690J0186 690J0302
-----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 10.2.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.