20.02.1979 678J0120

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Tuonti - Määrällinen rajoitus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Kaupan este - Alkoholi - Valtion monopoli - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 20.2.1979. Rewe Zentral AG vs.
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon -tapaus).
Finanzgerichtin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 37
artiklan tulkinnasta. Tapaus 120/78.

OIKEUSKYSYMYS: Alkoholijuomien valmistusta ja markkinointia koskevan
EY:n lainsäädännön puuttuessa jäsenvaltioiden tehtävänä on
säännellä alkoholin valmistusta ja markkinointia alueillaan.
Tuotteiden markkinointia koskevien kansallisten säännösten jäsenvaltioiden
välisistä eroista johtuvat esteet tavaroiden vapaalle
liikkuvuudelle on hyväksyttävä silloin, kun kansalliset säännökset
ovat velvoittavia, erityisesti finanssivalvonnan tehokkuuden,
terveysvalvonnan, hyvien liiketapojen ja kuluttajansuojan turvaamiseksi.

Käsitettä "tuonnin määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava
toimenpide" sellaisena kuin se sisältyy ETY:n perustamissopimuksen
30 artiklaan, on tulkittava siten, että kulutukseen tarkoitettujen
alkoholijuomien vähimmäisalkoholipitoisuuksia koskeva kansallinen
lainsäädäntö on katsottava 30 artiklan vastaiseksi silloin, kun
lainsäädäntö koskee toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistettuja
ja markkinoituja tuotteita.
ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan osalta on todettava, että
kyseinen artikla koskee erityisesti kaupallisia valtion monopoleja.
Määräyksellä ei siten ole merkitystä niiden kansallisten säännösten
osalta, jotka eivät koske yksinoikeuden käyttämistä, vaan soveltuvat
yleisesti alkoholijuomien tuotantoon ja markkinointiin, riippumatta
siitä sisältyvätkö edellä mainitut tuotteet monopoliin.

RATKAISU:
Käsitettä "tuonnin määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava
toimenpide" sellaisena kuin se sisältyy ETY:n perustamissopimuksen
30 artiklaan, on tulkittava siten, että kulutukseen tarkoitettujen
alkoholijuomien vähimmäisalkoholipitoisuuksia koskeva jäsenvaltioiden
lainsäädäntö on katsottava 30 artiklan vastaiseksi silloin, kun
lainsäädäntö koskee toisessa jäsenvaltiossa laillisesti tuotettuja
ja markkinoituja alkoholijuomia.

TOSISEIKAT: Kiista koski ranskalaisen Cassis de Dijon -merkkisen
mustaherukkaliköörin tuontia Saksaan. Rewe Zentral AG (RZ AG) haki
Liittovaltion monopolihallinnolta (Bundesmonopolverwaltung) markkinointitarkoituksessa
tuontilupaa kyseiselle tuotteelle. Monopolihallinto
ilmoitti, ettei Cassis de Dijon -juoma riittämättömän
alkoholipitoisuutensa vuoksi täyttänyt Saksassa markkinoitavien
alkoholijuomien edellytyksiä. Saksan alkoholilainsäädännön mukaan
liköörin vähimmäisalkoholipitoisuuden oli oltava 25 %. Sen sijaan
vastaavan tuotteen alkoholipitoisuus Ranskassa vaihteli 15 % ja 20
% välillä. Kantaja RZ AG esitti, että Saksan vähimmäisalkoholipitoisuutta
koskevat säännökset käytännössä estivät tunnettujen alkoholijuomien
myynnin toisessa jäsenvaltiossa. Siten kyseiset säännökset
muodostivat ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan mukaisen esteen
tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle jäsenvaltioiden välillä. Kantaja
katsoi myös, että monopolihallinto oli toiminut perustamissopimuksen
37 artiklan vastaisesti. Alioikeus (Finanzgericht) pyysi EY:n
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua em. artiklojen tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu tuonnin määrällistä
rajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide käsittää alkoholijuomien
vähimmäispitoisuuksia koskevat määräykset, kun jäsenvaltion
lainsäädäntö tällä tavoin asettaa ehdon tuotteen markkinoinnille
tämän ehdon ollessa yhdenmukainen kansallisille ja
ulkomaisille tuotteille ja siten muodostaa esteen toisista jäsenvaltioista
maahantuoduille tuotteille, joiden alkoholipitoisuus on
alhaisempi kuin määrätty vähimmäispitoisuus.
Mainittuihin kansallisiin toimenpiteisiin ei sovelleta ETY:n perustamissopimuksen
37 artiklan tavaroiden hankinta- tai myyntiehtoja
koskevaa syrjinnän käsitettä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 1 kohta vastaa ETA-sopimuksen
16 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11 artiklaa.
ETA-sopimuksen liitteeseen II sisältyy Cassis de Dijon -periaatteen
tulkintaan liittyviä komission antamia tiedonantoja ja ohjeita.
Liitteeseen II viitataan ETA-sopimuksen 23 artiklassa, joka koskee
muita tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 47 viiniä koskevien kaupan teknisten
esteiden poistamisesta sisältää erityismääräyksiä viinikaupan
teknisten esteiden poistamisesta. Pöytäkirjaan 47 viitataan ETA-sopimuksen
23 artiklassa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Alkoholilaki 26.7.1968, SK:459/1968, erityisesti 1 luku, 3 luku
ja 5 luku.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E037
-----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 8.3.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.