13.11.1974 674J0039

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Kansallinen lainsäädäntö - Avustus - Asiallinen soveltamisala - Henkilöllinen soveltamisala - Vammainen - Oikeus etuuteen - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.11.1974. Luciana Costa, spouse
Mazzier vs. Belgian State. Liègen Tribunal du Travailin kysymykset
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 ja (ETY) N:o 3/58
tulkinnasta. Tapaus 39/74.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
(1) Kuuluko Belgian 27.6.1969 annettu laki, joka koskee vammaisille
myönnettäviä avustuksia, asetuksen N:o 3/58 2 artiklan 3
kohdan asialliseen soveltamisalaan?
(2) Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kielteinen, onko
kyseinen vammaiselle myönnettävää avustusta koskeva lainsäädäntö
asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohdan tarkoittama sosiaalinen
etu?

EY:n tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 3/58 1 artiklan b
kohdan mukaan asetus soveltuu kaikkeen jäsenvaltioiden
lainsäädäntöön, jotka koskevat asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisia sosiaaliturvajärjestelmiä ja sosiaaliturvan aloja.
Asetuksen N:o 3/58 2 artiklan 3 kohdan mukaan asetusta ei
sovelleta sosiaalihuoltoon ja lääkinnälliseen huoltoon. EY:n
tuomioistuin huomautti, että asetuksen soveltamisen kannalta voi
vaikuttaa toivottavalta selvän rajan vetäminen sosiaaliturvan ja
sosiaaliavun välille. Kuitenkaan ei voida sivuuttaa
mahdollisuutta, että lainsäädännön henkilöllisen soveltamisalan,
päämäärien ja soveltamisperiaatteiden vuoksi lainsäädäntö voi
kuulua samanaikaisesti molempiin ryhmiin. Vammaisetuuksia koskeva
lainsäädäntö on joiltain osin lähellä sosiaaliavustusta,
erityisesti koska tarveperuste on olennainen osa lain soveltamista
eikä siinä edellytetä työskentelykausia tai vakuutuskausia.

Lainsäädäntö on kuitenkin lähellä sosiaaliturvaa siltä osin, että
siinä suodaan etuudensaajalle laissa määritelty asema. Tällaisella
lainsäädännöllä on kaksoistehtävä, kun otetaan huomioon laaja
etuuteen oikeutettujen henkilöiden piiri. Toisaalta lainsäädäntö
turvaa vähimmäistoimeentulon vammaiselle, joka on täysin
sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella. Toisaalta lainsäädännössä
turvataan lisätulo pysyvästi työkyvyttömälle henkilölle, jolla on
oikeus sosiaaliturvaetuuksiin. Asetuksen N:o 3/58 2 artiklan 1
kohdan mukaan asetus soveltuu "työkyvyttömyysetuuksiin mukaan
lukien ne, joiden tarkoituksena on ansiokyvyn ylläpitäminen ja
parantaminen". Asetuksen 1 artiklan s kohdan mukaan ilmaisua
'etuus' tulee tulkita mahdollisimman laajasti. Etuus tarkoittaa
kaikkia etuuksia mukaan lukien kaikki niiden osat, jotka maksetaan
julkista varoista, arvon säilyttävät korotukset ja lisäavustukset.
Näin kansallinen lainsäädäntö, jossa suodaan laissa turvattu
oikeus vammaisetuuteen, kuuluu asetuksen N:o 3/58 henkilölliseen
soveltamisalaan ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklan ja sen
nojalla säädettyjen asetusten tarkoittamana sosiaaliturvana.
Toiseen kysymykseen ei ole tarvetta vastata ensimmäisen kysymyksen
vastauksen ollessa myöntävä.

RATKAISU:
Kansallinen lainsäädäntö, jossa suodaan vammaiselle henkilölle
laissa turvattu oikeus etuuteen, kuuluu asetuksen N:o 3/58
henkilölliseen soveltamisalaan ja on näin ETY:n perustamissopimuksen
51 artiklan ja sen nojalla säädettyjen yhteisön asetusten
tarkoittamaa sosiaaliturvaa.

TOSISEIKAT:
Rva Mazzier on vuonna 1935 syntynyt Italian kansalainen. Hän
muutti vuonna 1956 asumaan Belgiaan, jossa hän on naimisissa
belgialaisen kanssa. Rva Mazzier ei ole koskaan työskennellyt Italiassa
eikä myöskään Belgiassa vaan hän on ollut kotirouvana. Rva
Mazzier oli hakenut vuonna 1971 Belgian 27.6.1969 annetun lain
mukaista vammaisavustusta, jota ei ollut myönnetty hänelle. Tämän
lain mukaan etuus myönnetään Belgiassa asuvalle Belgian kansalaiselle,
joka on täyttänyt 14 vuotta ja jolla on vähintään 30 %:n
pysyvä työkyvyttömyys. Lisäksi edellytetään, että etuudensaajan
tulot eivät ylitä tiettyä rajaa. Avustus maksetaan valtion
varoista alle 65-vuotiaalle miehelle ja alle 60-vuotiaalle naiselle.
Avustuksen määrä suhteutetaan työkyvyttömyyden asteeseen ja
tuloihin. Tietyissä rajoissa tämä avustus maksetaan myös
sosiaaliturvaetuuden rinnalla, ei kuitenkaan työtapaturma- ja
sairausvakuutuksesta maksettavien etuuksien rinnalla. Rva Mazzier,
jolla oli 75%:n työkyvyttömyys, ei voinut saada avustusta
pelkästään Belgian lainsäädännön nojalla. Rva Mazzier valitti
hylkäyspäätöksestä alioikeuteen (Tribunal du Travail), joka pyysi
EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO
(a) Asetuksen N:o 3/58 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan
tarkoittamia etuuksia ovat myös Belgian lainsäädännön mukaiset
vammaisille tarkoitetut avustukset, edellyttäen että ne myönnetään
työntekijälle tai sellaisena asetuksen N:o 3/58 mukaan
pidettävälle henkilölle ja edellyttäen lisäksi, että hänellä on
laillinen oikeus niihin.
(b) Jos etuudet katsotaan asetuksen N:o 3/58 tarkoittamiksi sosiaaliturvaetuuksia,
asetus N:o 1612/68 ei sovellu.
(c) Asetukset N:o 3/58 ja N:o 1612/68 eivät turvaa jäsenvaltiossa
työskentelevän työntekijän perheenjäsenille oikeutta yhdenvertaiseen
kohteluun sellaisten lakien osalta, joissa oikeus vammaisavustuksiin
riippuu kansalaisuudesta, jos vaatimus ei ole
johdettu työntekijän vakuutuksesta tai hänen työskentelystään,
vaan se perustuu hakijan asumiseen.

3
9/74
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
358R0003
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 39/74
676J0063 675J0007
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 19.12.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.