03.12.1974 674J0033

Palvelujen vapaa liikkuvuus - Välitön oikeusvaikutus - Asuinvaltio - Yleinen etu - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 3.12.1974. Johannes Henricus van
Binsbergen vs. Bestuur van de Bedrijfsvereiniging voor de Metaalnijverheid.
Alankomaiden Centrale Raad van Beroepin kysymykset ETY:n
perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklan tulkinnasta. Tapaus 33/74.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuimelta tiedusteltiin, oliko kansallinen
lainsäädäntö, jonka nojalla ainoastaan kyseiseen valtioon
sijoittautuneet henkilöt saattoivat toimia laillisina edustajina
oikeudenkäynnissä, sopusoinnussa ETY:n perustamissopimuksen 59 ja
60 artiklan kanssa.
ETY:n perustamissopimuksen 59 artiklan 1 kohdassa säädetään, että
siirtymäkauden aikana tullaan asteittain poistamaan rajoitukset,
jotka koskevat muuhun yhteisön valtioon kuin palvelujen vastaanottajan
valtioon sijoittautuneen jäsenvaltion kansalaisen vapautta
tarjota palveluja yhteisön alueella.

ETY:n perustamissopimuksen 60 artiklan 3 kohdassa todetaan, että
palvelujen tarjoaja saa tilapäisesti harjoittaa toimintaansa valtiossa,
jossa palveluja tarjotaan, niillä edellytyksillä, jotka
tämä valtio asettaa kansalaisilleen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
sijoittautumisoikeutta koskevan luvun määräysten soveltamista.
Edellä mainittujen määräysten nojalla poistettavina rajoituksina
on pidettävä kaikkia palvelujen tarjoajalle asetettuja edellytyksiä,
jotka liittyvät erityisesti kansalaisuuteen tai siihen seikkaan,
ettei henkilön asuinpaikka ole valtiossa, jossa palveluja
tarjotaan, silloin kun näitä edellytyksiä, jotka saattavat estää
tai muutoin rajoittaa palveluja tarjoavan henkilön toimintaa, ei
sovelleta jäsenvaltion alueelle sijoittautuneisiin henkilöihin.
Siitä, että palveluja tarjoavalta henkilöltä edellytetään asuinpaikkaa
valtiossa, jossa palveluja tarjotaan, saattaa olosuhteiden
mukaan seurata, että ETY:n perustamissopimuksen 59 artikla menettää
käytännön merkityksensä.
Kun otetaan huomioon tarjottavien palvelujen erityisluonne, palveluja
tarjoavalle henkilölle asetettuja erityisedellytyksiä ei
voida pitää ETY:n perustamissopimuksen vastaisina silloin, kun
niiden tarkoituksena on yleisen edun suojaamiseksi annettujen
ammattisäännösten soveltaminen. Tällaiset säännökset koskevat
järjestäytymistä, pätevyyttä, ammattietiikkaa, valvontaa ja vastuuta,
ja ne sitovat kaikkia siinä valtiossa toimivia henkilöitä,
jossa palveluja tarjotaan, kun palvelujen tarjoaja toimimalla
toisessa jäsenvaltiossa välttäisi näiden säännösten soveltamisen.
Jäsenvaltiolla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, joilla estetään
palveluja tarjoavan henkilön kyseiseen valtioon suuntautuva toiminta,
kun sen ainoana tai pääsääntöisenä tarkoituksena on välttää
ammattisäännösten soveltamista kyseiseen valtioon sijoittautumisen
seurauksena. Tällaisen toiminnan valvonta liittyy sijoittautumisoikeuteen
eikä palveluja koskeviin määräyksiin.

Edellä mainittujen periaatteiden nojalla ei voida pitää ETY:n
perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklan vastaisena sitä, että lainkäytössä
toimivalta henkilöltä edellytetään ammatillisista syistä
pysyvää sijoittautumista tiettyjen tuomioistuinten tuomiovalta-alueelle,
kun kyse on ammatillisten käyttäytymissääntöjen noudattamisen
valvontaa koskevista objektiivisesti oikeutetuista lainkäyttöön
tai ammattietiikkaan liittyvistä edellytyksistä.
Tästä ei kuitenkaan voi olla kyse, kun tiettyjen palvelujen tarjoaminen
jäsenvaltiossa ei edellytä minkäänlaista pätevyys- tai ammattisääntelyä
ja kun asuinpaikkaa koskeva vaatimus on sidottu
kyseiseen jäsenvaltioon.
Asuinpaikkaa koskeva vaatimus muodostaa ETY:n perustamissopimuksen
59 ja 60 artiklan vastaisen rajoituksen vapaan ammattitoiminnan
harjoittamiselle tietyn jäsenvaltion alueella, jos lain soveltaminen
voidaan tyydyttävästi taata vähemmän rajoittavin toimenpitein,
kuten valitsemalla osoite palveluille.

RATKAISU:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 59 artiklan 1 kohtaa ja 60 artiklan
3 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion kansallisessa
lainsäädännössä ei voida asettamalla asuinpaikka palvelujen tarjoamisen
edellytykseksi kieltää toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden
henkilöiden oikeutta tarjota palveluja, kun kansallinen
lainsäädäntö ei aseta erityisedellytyksiä palvelujen tarjoamiselle.

(2) ETY:n perustamissopimuksen 59 artiklan 1 kohdalla ja 60 artiklan
3 kohdalla on välitön oikeusvaikutus. Näihin määräyksiin
voidaan näin ollen vedota kansallisessa tuomioistuimessa ainakin
siltä osin, kuin niiden tarkoituksena on poistaa kaikki palveluja
tarjoavaan henkilöön kohdistuva syrjintä, joka perustuu kansalaisuuteen
tai palvelujen tarjoamiseen toisessa jäsenvaltiossa kuin
asuinvaltiossa.

TOSISEIKAT: Alankomaissa asuva van Binsbergen valtuutti Kortmannin,
joka tuolloin myös asui Alankomaissa, toimimaan hänen laillisena
edustajanaan riita-asiassa. Alankomaiden lainsäädännön
mukaan asianosaiset voivat esiintyä korkeimmassa oikeudessa käsiteltävänä
olevassa asiassa joko henkilökohtaisesti tai laillisen
edustajan välityksellä. Laillisen edustajan on vaadittaessa pystyttävä
todistamaan, että hänellä on kirjallinen valtuutus. Käsittelyn
aikana Kortmann muutti Belgiaan. Hän oli Belgiasta käsin yhteydessä
tuomioistuimeen ja tilasi kopioita oikeudenkäyntiin liittyvistä
asiakirjoista. Kansallinen tuomioistuin kieltäytyi kuitenkin
toimittamasta kopioita Kortmannille vedoten siihen, että Alankomaiden
lainsäädännön mukaan ainoastaan Alankomaihin sijoittautuneet
henkilöt saattoivat toimia laillisina edustajina. Näin ollen
Kortmann, jolla oli asuinpaikka Belgiassa, oli estynyt toimimasta
Alankomaiden korkeimmassa oikeudessa laillisena edustajana tai
avustajana. Kortmann katsoi, ettei kansallinen lainsäädäntö soveltunut
häneen, sillä hän oli vain joitakin viikkoja aikaisemmin
esiintynyt tuomioistuimessa salaamatta asuinpaikan muutosta. Kortmann
väitti, että ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklaa on
rikottu. Alankomaiden korkein oikeus (Central Raad van Beroep)
pyysi EY:n tuomioistuimelta em. määräysten tulkintaa.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Siirtymäkauden päättymisen jälkeen ETY:n perustamissopimuksen
59 artikla ja 60 artiklan 3 kohta ovat suoraan sovellettavia määräyksiä,
riippumatta mahdollisesta ETY:n perustamissopimuksen 63
artiklassa säädettyjen direktiivien puutteesta.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 59 artiklan ja 60 artiklan 3 kohdan
tavoitteena on poistaa kaikki palvelujen vapaata liikkuvuutta
koskevat rajoitukset, joita jäsenvaltiot ovat asettaneet ainoastaan
sillä perusteella, että palveluja tarjoavat henkilöt asuvat
tai ovat sijoittautuneet toisen jäsenvaltion alueelle. Tästä on
seurauksena, että ensiksi mainitun valtion laillisille edustajille
tai oikeusavustajille asettama kansalaisuudesta riippumaton asuinpaikkaedellytys,
jotta nämä henkilöt pystyisivät edustamaan asianosaisia
kansallisissa tuomioistuimissa, on edellä mainittujen
ETY:n perustamissopimuksen määräysten nojalla kielletty rajoitus.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 59 art. vastaa ETA-sopimuksen 36 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 60 art. vastaa ETA-sopimuksen 37 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Oikeudenkäymiskaari 12 ja 15 luku.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E059
157E060
378L0473
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
674J0033 678J0110
675J0039 681J0076
682J0029 682J0218
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 33/74:
691J0211 691J0148 690J0271
690J0058 688J0130 684J0205
680J0279 676J0013 674J0036
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 8.10.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.