14.05.1974 673J0004

Ihmisoikeudet - Perusoikeudet - Kilpailu - Yrityskeskittymä - Euroopan hiili- ja teräsyhteisö - Tukkumyynti - Kansainvälinen sopimus - Kumoamiskanne - Soveltamattajättämiskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 14.5.1974. J. Nold, Kohlen- und
Baustoffgrosshandlung vs. Commission of the European Communities
(Nold II). Nold haki polttoaineiden tukkukauppiaille tapahtuvan
hiilen suoramyynnin rajoittamisesta annetun komission päätöksen
73/94/EHTY kumoamista sekä toissijaisesti kyseisen päätöksen
kumoamista ja soveltamatta jättämistä hakijan suhteen. Tapaus
4/73.

OIKEUSKYSYMYS: Hakijan mukaan eräitä sen perusoikeuksia oli
loukattu, kun hiilen toimitukset suoraan tuottajalta loppuivat
komission päätöksen 73/94/EHTY vaikutuksesta. Kyseinen päätös
vaaransi yrityksen kannattavuuden, vapaan kehityksen ja toiminnan
jatkuvuuden. Päätös loukkasi hakijan mukaan omaisuuden suojaa
vastaavaa oikeutta sekä oikeutta harjoittaa elinkeinoa. Näitä
oikeuksia suojataan Saksan ja muiden jäsenvaltioden
perustuslaeissa sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa,
Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen ensimmäinen lisäpöytäkirja
mukaan lukien. Hakija väitti myös komission päätöksen
perusteluiden olevan puutteellisia ja päätöksen syrjivän hakijaa
suhteessa muihin hiilikauppiaisiin.

EY:n tuomioistuimen mukaan komissiolla on oikeus antaa kauppaa
koskevia määräyksiä, jotka jakelun järkiperäistämiseksi
rajoittavat polttoaineiden tukkukauppajakelua, jos määräyksiä
sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin yrityksiin. EY:n tuomioistuin
totesi, että päätös on tarpeeksi hyvin perusteltu ja hakijaa
kohdeltiin samalla tavoin kuin muita hiilikauppiaita, jotka olivat
menettäneet mahdollisuuden ostaa hiiltä suoraan tuottajalta. EY:n
tuomioistuin hylkäsi väitteet päätöksen puutteellisista
perusteluista ja syrjinnästä.

Kuten tuomioistuin on aikaisemmin todennut, perusoikeudet ovat
kiinteä osa sen soveltamia yleisiä oikeusperiaatteita. Näiden
oikeuksien suojaamiseksi EY:n tuomioistuin on velvollinen etsimään
vaikutteita jäsenvaltioiden yhteisistä valtiosääntöperinteistä.
Vastaavasti sellaiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden
laadintaan jäsenvaltiot ovat osallistuneet tai jotka ne ovat
allekirjoittaneet, voivat tarjota yhteisön oikeuden puitteissa
huomioon otettavia suuntaviivoja. Hakijan väitteet on tutkittava
näiden periaatteiden valossa.

Jos omaisuuden suojaan liittyvät oikeudet on suojattu kaikkien
jäsenvaltioiden perustuslaeissa ja jos vastaavaa suojaa on annettu
oikeudelle valita ja harjoittaa elinkeinoa tai ammattia, näin
turvatut oikeudet eivät ole koskemattomia erityisoikeuksia, vaan
niitä on tarkasteltava omaisuuden yhteiskunnallisen käyttötarkoituksen
ja siihen liittyvien suojattujen toimenpiteiden
valossa. Yhteisen edun mukaisesti asetetut rajoitukset kaventavat
tämän takia aina tällaisten lain suojaamien oikeuksien alaa.
Vastaavasti vaikuttaa hyväksyttävältä, että kyseisiä oikeuksia
voidaan yhteisön oikeusjärjestyksessä tarvittaessa rajoittaa
yhteisön yleisten tavoitteiden suojaamiseksi, jos näiden
oikeuksien olennainen sisältö jää koskemattomaksi.

Tällaisten takeiden soveltamisalaa ei kuitenkaan miltään osin voi
laajentaa suojaamaan kaupallisia etuja tai toimintamahdollisuuksia.
Näihin liittyvä epävarmuus on olennainen osa taloudellista
toimintaa. Hakijan mainitsemat haitat johtuvat todellisuudessa
taloudellisista muutoksista eivätkä kiistanalaisesta
päätöksestä. Hakijan olisi pitänyt sopeutua muuttuneeseen
taloudelliseen tilanteeseen. Näin ollen kanne hylätään.

RATKAISU:
(1) Kanne hylätään perusteettomana.
(2) Vastaaja velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Ruhrin alueen kaivosyhtiöt olivat muodostaneet
yrityskeskittymän (Ruhrkohle AG), jonka komissio oli hyväksynyt.
Komissio rajoitti 21 päivänä joulukuuta 1972 tekemällään
päätöksellä tukkukauppiaiden oikeutta ostaa polttoainetta suoraan
tuottajalta. Päätöksen tavoitteena oli hiilikaupan
järkiperäistäminen alalla vallitsevan jatkuvan laman takia.
Ruhrkohle-Verkauf GmbH, joka toimii Ruhrkohle AG:n markkinoijana,
lähetti päätöksen johdosta hiilen tukkukauppiaille ja erityisesti
J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlungille (Nold)
kaupankäyntiä koskevat uudet säännökset. Kyseinen päätös valtuutti
Ruhrkohle-Verkauf GmbH:n tarjoamaan hiiltä ainoastaan ehdolla,
että hiiltä ostettaisiin vähintään 6000 tonnia vuodessa. Tämä
määrä ylittää selvästi Noldin vuosimyynnin hiilen osalta.
Päätöksen johdosta Nold menetti asemansa tukkumyyjänä, joka voi
ostaa hiiltä suoraan tuottajalta. Nold haki kyseisen päätöksen
kumoamista EY:n tuomioistuimessa.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Julkisasiamiehen mukaan tunnustaminen hiilen tukkukauppiaaksi ei
ole riistämätön oikeus, eikä se muodosta ehdoitta myönnettyä
oikeusasemaa. Ellei hakija halua yhdistää toimintaansa muiden
kauppiaiden kanssa täyttääkseen ehdot, jotka vaaditaan hiilen
ostamiseksi suoraan tuottajalta, se voi kuitenkin jatkaa
toimintaansa tukkukauppiaana. Oikeuden hiilen ostamiseen suoraan
tuottajalta menettäminen on taloudellisesti vahingollista, mutta
se ei ole pakkolunastusta vastaava toimenpide.
EY:n tuomiostuimen tulisi näin ollen hylätä kanne ja velvoittaa
hakija vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten
hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta, 18.5.1990,
SK:439/1990, SopS 19.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
151K033 151K066 151K065 373D0094
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU 19.10.1994:
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.