04.04.1974 673J0167

Liikenne - Työntekijä - Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Suora sovellettavuus - Syrjintä - Välitön oikeusvaikutus - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 4.4.1974. Commission of the European
Communities vs. French Republic. Komissio haki EY:n tuomioistuimelta
julistusta siitä, että Ranska oli jättänyt ETY:n perustamissopimuksen
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, erityisesti neuvoston
asetuksen N:o 1612/68 1, 4 ja 7 artiklaa, koskevat velvoitteensa
täyttämättä. Tapaus 167/73.

OIKEUSKYSYMYS: Ranskan hallitus väitti, ettei komissiolla ole
oikeudellista intressiä käsiteltävänä olevassa asiassa. EY:n tuomioistuin
totesi ratkaisussaan, että kun komissio käyttää ETY:n
perustamissopimuksen 155 ja 169 artiklassa sille varattua toimivaltaa,
sen ei tarvitse osoittaa oikeudellista intressiään, koska
sen tehtävänä on yhteisön edun nimissä varmistaa, että jäsenvaltiot
noudattavat ETY:n perustamissopimuksen määräyksiä, ja huomioida
velvoitteiden laiminlyönnit tarkoituksenaan saattaa ne päätökseen.
Erilaisiin taloudellisiin toimiin soveltuvat ETY:n perustamissopimuksen
toisen osaston perussäännökset voidaan jättää soveltamatta
ainoastaan ETY:n perustamissopimuksen nimenomaisen määräyksen
seurauksena.

Viittaus ETY:n perustamissopimuksen tavoitteisiin sopimuksen 74
artiklassa tarkoittaa 2 ja 3 artiklaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen
pyritään varmistamaan erilaisia taloudellisia toimia koskevilla
perussäännöksillä. Yhteistä liikennepolitiikkaa koskevien
määräysten tarkoituksena on täytäntöönpanna ja täydentää ne yhteisin
toimin perussäännösten puitteissa. Näitä perussäännöksiä on
siis noudatettava, sikäli kuin niillä voidaan saavuttaa asetetut
tavoitteet.
Ellei neuvosto päätä toisin, ETY:n perustamissopimuksen 84 artiklan
2 kohdassa meri- ja lentoliikenne on jätetty ainoastaan perustamissopimuksen
IV osaston toisen osan yhteisen liikennepolitiikan
ulkopuolelle. Meri- ja lentoliikenteeseen sovelletaan kuitenkin,
kuten muuhun liikenteeseen, ETY:n perustamissopimuksen perussäännöksiä.

Koska ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklalla ja asetuksella N:o
1612/68 on suora sovellettavuus kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestyksissä
ja koska yhteisön oikeudella on etusija suhteessa kansalliseen
lainsäädäntöön, nämä säännökset luovat asianomaisille yksilöille
oikeuksia, joita kansallisten viranomaisten on kunnioitettava
ja suojeltava. Tästä seuraa, ettei yhteisön oikeuden kanssa
ristiriitaisia kansallisia säännöksiä voida soveltaa.
Vaikka 48 artiklalla ja asetuksella N:o 1612/68 on välitön oikeusvaikutus
Ranskan alueella, näissä olosuhteissa Code du Travail
Maritimen sanamuodon pitäminen voimassa luo tiettyä epävarmuutta
koskien lain soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden mahdollisuutta
vedota yhteisön oikeuteen.

ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdan syrjinnän kiellon
perustavaa laatua oleva luonne sallii toisten jäsenvaltioiden
kansalaisille yhdenvertaiset oikeudet työsopimuksen tekemiseen.
Artiklassa varmistetaan, etteivät jäsenvaltioiden omat kansalaiset
kärsi epäedullisista seuraamuksista, jos toisten jäsenvaltioiden
kansalaiset hyväksyvät heikommat työolosuhteet tai korvaukset kuin
mitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.
ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan luonteesta seuraa, että
syrjinnän kiellon tavoitteena on saavuttaa syrjimättömyys myös
tilanteessa, jossa se muodostaa ainoastaan toissijaisen esteen
työsopimuksen tekemisessä tai palkkauksessa taikka muissa työehdoissa.

RATKAISU:
(1) Koska Ranska ei ollut muuttanut Code du Travail Maritimen
artiklaa 3(2), se oli jättänyt ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan
ja asetuksen N:o 1612/68 4 artiklan mukaiset velvoitteensa
täyttämättä.
(2) Ranskan on vastattava oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Ranskan meriliikennettä koskevassa säännöstössä (Code
du Travail Maritime) todettiin, että osan ranskalaisaluksen miehistöstä
on oltava Ranskan kansalaisia. Näiden tehtäviin kuuluivat
työtehtävät laivasillalla, konehuoneessa ja radiohuoneessa. Lisäksi
aluksen miehistössä sai olla vain yksi ulkomaalainen suhteessa
kolmeen ranskalaiseen.
Komissio katsoi, että kansallinen säännös on asetuksen N:o 1612/68
1, 4 ja 7 artiklan vastainen ja pyysi Ranskaa muuttamaan lainsäädäntöään.
Koska Ranska ei toiminut komission edellyttämällä tavalla,
komissio päätti viedä asian EY:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Ranska on jättänyt ETY:n perustamissopimuksen työntekijöiden vapaata
liikkuvuutta koskevien määräysten ja asetuksen N:o 1612/68
1, 4 ja 7 artiklan mukaiset velvoitteensa täyttämättä, koska se ei
ollut muuttanut syrjiviä kansallisia säännöksiä, jotka koskivat
meriliikenteeseen liittyvän työsopimuksen tekemistä.
Vastaaja vastaa oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1612/68 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
V. Liitteeseen V viitataan ETA-sopimuksen 28 artiklassa,
joka koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. ETA-sopimusta
sovellettaessa asetuksen N:o 1612/68 säännöksiä koskevat seuraavat
mukautukset:
a) Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan ilmaisua "18 kuukauden kuluessa
tämän asetuksen voimaan tulosta" ei sovelleta.
b) Asetuksen 40 artiklaa ei sovelleta.
c) Asetuksen 41 artiklaa ei sovelleta.
d) Asetuksen 42 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.
e) Korvataan 42 artiklan 2 kohdassa viittaus Euroopan talousyhteisön
perustamissopimuksen 51 artiklaan viittauksella ETA-sopimuksen
29 artiklaan.
f) Asetuksen 48 artiklaa ei sovelleta.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Merimieslaki, 7.6.1978, SK:423/1978.
Työsopimuslaki A:30.4.1970, SK:320/1970, erityisesti 17.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
368R1612
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 167/73:
678J0159 689J0307
684J0209 690J0058
688J0009 690J0351
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 4.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.