02.07.1974 673J0173

Valtion tuki - Ennakkoilmoitus - Tekstiili - Teollisuus - Vienti - Tukisuunnitelma - Komissio - Toimivalta - Määräaika - Työntekijä - Perhe-etuus - Sosiaaliturva - Maksu - Kumoamiskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 2.7.1974. Italian Government vs. Commission
of the European Communities. Italian hallitus haki EY:n
tuomioistuimelta komission 25 päivänä heinäkuuta 1973 tekemän päätöksen
kumoamista ja katsoi, että komissio oli toiminut ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 2 ja 3 kohdan vastaisesti. Tapaus
173/73.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan riidattomaksi
sen, ettei Italian hallitus ollut antanut ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdassa edellytettyä ennakkoilmoitusta
komissiolle Italian lain N:o 1101 20 artiklasta, vaikka sillä
muutettiin Italian tekstiiliteollisuuden oikeudellista asemaa.
Komissio oli pyydettyään Italian viranomaisia ja muiden jäsenvaltioiden
asiantuntijoita esittämään huomautuksensa katsonut, että
käsiteltävänä olevassa artiklassa oli kyse tuesta ETY:n perustamissopimuksen
92 ja 93 artiklan merkityksessä, ja tehnyt kiistanalaisen
päätöksen.
EY:n tuomioistuin katsoi, että ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklassa
säädetään jäsenvaltioiden myöntämien tukien tai suunniteltujen
tukien jatkuvasta valvonnasta sen varmistamiseksi, että
yhteismarkkinat kehittyvät ja toimivat 92 artiklan mukaisesti.
Tämä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission
välillä.
Italia väitti, että komission päätös on mitätön, sillä komissio ei
ollut asettanut 93 artiklan 2 kohdan mukaista määräaikaa päätöksen
noudattamiselle. EY:n tuomioistuin totesi, että 93 artiklan 2
kohta koskee tilannetta, jossa komissio on valvonnan yhteydessä
todennut, että jäsenvaltion myöntämä tuki on 92 artiklan vastainen.
ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa säädetään,
että tilanne voidaan ratkaista komission päätöksellä, josta voidaan
valittaa EY:n tuomioistuimeen. Koska 93 artikla perustuu
yhteistyöajatukselle, komission on myönnettävä jäsenvaltiolle
määräaika, jonka kuluessa päätöstä on noudatettava.
Sen sijaan ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohta koskee
tilannetta, jossa suunniteltu uusi tuki on 92 artiklan vastainen.
Tällöin on tarpeetonta asettaa määräaikaa, sillä kyseistä suunniteltua
tukea ei voida lainkaan toteuttaa.
Käsitystä, jonka mukaan 93 artiklan 3 kohdan vastaisesti myönnettyä
uutta tukea on kohdeltava samalla tavoin kuin laillisesti
myönnettyä tukea, jolloin siihen sovellettaisiin ainoastaan 93
artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä ja pakollista määräaikaa, ei
voida EY:n tuomioistuimen mukaan hyväksyä. Tämä poistaisi velvoittavuuden
93 artiklan 3 kohdalta ja rohkaisisi jopa tämän kohdan
noudattamatta jättämiseen.
Lisäksi ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan henki ja yleinen
rakenne osoittavat, että komissiolla on oltava mahdollisuus päättää
yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen muuttamisesta tai
poistamisesta ilman, että komissiolla on velvollisuutta asettaa
jäsenvaltiolle määräaikaa päätöksen noudattamiselle. Jos jäsenvaltio
ei noudata päätöstä toivotulla nopeudella, asia voidaan saattaa
EY:n tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman, että komission tarvitsee
noudattaa ETY:n perustamissopimuksen 169 artiklan muotovaatimuksia.

Hakija väitti, ettei kyseessä ollut tuki. EY:n tuomioistuin katsoi,
ettei ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklassa erotella valtion
toimenpiteitä niiden syiden tai tavoitteiden vaan niiden
vaikutusten mukaan. Toimenpiteen mahdollinen verotuksellinen luonne
tai sosiaalinen tavoite ei ole riittävä peruste 92 artiklan
soveltamatta jättämiselle.
EY:n tuomioistuin katsoi, että Italian perhe-etuusjärjestelmä,
niin kuin muutkin samankaltaiset järjestelmät, on tarkoitettu takaamaan
työntekijälle sellainen palkka, joka vastaa hänen perheensä
tarpeita. Työnantajan maksamia avustuksia arvioidaan tällaisessa
perhe-etuusjärjestelmässä kunkin yrityksen palkkakustannusten
mukaan. Tällöin se, että vain muutamat yrityksen työntekijöistä
ovat oikeutettuja avustukseen, ei luo kyseiselle yritykselle etua
tai erityistä haittaa suhteessa niihin yrityksiin, joissa avustusta
saa useampi työntekijä. Avustusten maksamisen taakka jakaantuu
siis tasan kaikkien yritysten kesken. Maksu rasittaa yhtäläisesti
kaikkia teollisuuden eri toimialoja. Tekstiilialalla vuonna
1971 maksetut avustukset ja myönnetyt perhe-etuudet eivät osoita,
että tekstiilialaa olisi asetettu tuotantokustannusten osalta epäedullisempaan
asemaan suhteessa muihin aloihin. Näin ollen tekstiilialan
sosiaaliturvamaksujen osittainen lievennys on sellainen
toimenpide, joka osittain vapauttaa yhden teollisuusalan yleisen
sosiaaliturvajärjestelmän käytöstä johtuvista taloudellisista velvoitteista
ilman, että tälle helpotukselle löytyy perusteita järjestelmän
rakenteesta tai luonteesta.
Hakija väitti, ettei kyseessä ole valtion tuki, kun järjestelmästä
johtuva tulojen menetys korvataan työttömyysvakuutusrahastolle
maksetuista varoista. EY:n tuomioistuin katsoi, että kun kyseiset
varat kerätään kansallisen laissa säädetyillä pakollisilla maksuilla
ja kun niitä ohjataan ja käytetään tämän lain nojalla,
niitä on pidettävä valtion varoina 92 artiklan merkityksessä,
vaikka niitä hoitavat julkisista viranomaisista erillään olevat
elimet.
Italia väitti, että työnantajalle lankeavat sosiaaliturvamaksut
ovat Italiassa korkeammat kuin muissa jäsenvaltioissa. EY:n tuomioistuin
katsoi, että on otettava huomioon, että 92 artiklan 1 kohdan
soveltamisessa on lähdettävä yhteismarkkinoiden kilpailutilanteesta
ennen kyseisen toimenpiteen käyttöönottamista. Tällainen
tilanne on seurausta monista seikoista, joiden vaikutukset eri
jäsenvaltioiden tuotantokustannuksiin vaihtelevat. ETY:n perustamissopimuksen
99-102 artiklassa säädetään yksityiskohtaisesti eri
jäsenvaltioiden vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien eroista johtuvien
yleisten vääristävien vaikutusten poistamisesta. Toisaalta,
jos jäsenvaltion kansantaloussektorin jotakin tuotantokustannustekijää
muutetaan yksipuolisesti, tämä voi vaikuttaa kielteisesti
vallitsevaan tasapainoon. Tämän vuoksi ei ole syytä verrata määrätyn
menoluokan suhdetta yhteenlaskettuihin tuotantokustannuksiin,
vaan määräävänä tekijänä on itse kevennys eikä menoluokka, johon
se kuuluu.
Sosiaaliturvakustannukset ovat osa yleisiä palkkamenoja. Tapauksessa
on todettu, että Italian tekstiilialan palkkamenot ovat
suhteellisen alhaisia verrattuna muiden jäsenvaltioiden tekstiilialojen
palkkamenoihin. On selvää, että sosiaaliturvakustannusten
vähentyminen, josta säädetään lain N:o 1101 20 artiklassa, laskee
palkkamenoja Italian tekstiilialalla. Italian tekstiiliteollisuus
kilpailee muiden jäsenvaltioiden tekstiiliyritysten kanssa. Tämä
näkyy muihin EY:n jäsenvaltioihin suunnatun viennin kasvusta.
Sosiaaliturvamaksujen vähentymisen aiheuttamat muutokset tekstiiliteollisuuden
tuotantokustannuksiin vaikuttavat väistämättä jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan.

RATKAISU:
(1) Hakemus hylätään.
(2) Hakija velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Italian hallitus ilmoitti komissiolle lakiesityksestä,
jolla oli tarkoitus saadaan aikaan tekstiiliteollisuuden rakennemuutos,
uudelleenjärjestely ja tuotantosuunnan muuttaminen. Kun
komissio ei saanut kaikkia tarvitsemiaan tietoja ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdan mukaisten huomautusten esittämiseen,
se teki asiassa alustavan päätöksen ja katsoi, että lakiesityksen
5 ja 12 artiklaa oli muutettava. Italian hallitus toimi
tämän päätöksen mukaisesti. Kun laki N:o 1101 tuli voimaan, sen 20
artiklaan oli lisätty kohta, josta Italia ei ollut ilmoittanut
komissiolle. Tässä artiklassa säädettiin perhe-etuuksia koskevista
helpotuksista sosiaaliturvakustannuksiin. Italian hallitus ilmoitti
neuvostolle, ettei lain pohjalta odotettu hyöty ilmene laissa
säädetyssä määräajassa (1.7.1973) ja että laissa säädettyä toimenpidettä,
5% helpotusta perhe-etuuksina maksettavista sosiaaliturvakustannuksista,
pidennettiin tekstiilialan osalta vuodella.
Vaikka komissio ei ollut vastustanut kiireellisiä, lyhytaikaisia
toimenpiteitä, se aloitti 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
kun näitä toimenpiteitä pidennettiin tekstiilialan osalta.
Tässä yhteydessä Italian hallitus pyysi neuvoston päätöstä asiassa.
Kun neuvosto ei antanut päätöstään kolmen kuukauden sisällä,
komissio teki päätöksensä ja katsoi, että lain N:o 1101 20 artikla
oli ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan vastainen ja se
oli kumottava. Italian hallitus vaati EY:n tuomioistuimelta komission
päätöksen julistamista mitättömäksi.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Julkisasiamies ehdottaa, että komission päätös on kumottava, mutta
EY:n tuomioistuimen ei tule päättää kuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 92 artikla vastaa ETA-sopimuksen 61
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 93 artikla vastaa ETA-sopimuksen 62
artiklaa.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 26 EFTAn valvontaviranomaisen toimivallasta
ja tehtävistä valtion tukea koskevissa asioissa.
EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista
koskevan sopimuksen pöytäkirja 3 EFTAn valvontaviranomaisen
tehtävistä ja toimivallasta valtion tukea koskevissa asioissa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi 2.9.1965,
SK:490/1965.
VNp ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa
noudatettavista menettelytavoista 30.12.1993, SK:1605/1993.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E092 157E093
157E099 157E100
157E101 157E102
157E169 373D0274

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 173/73:
691J0072 685J0310
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 16.5.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/SF/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.