15.07.1964 664J0006

Kansallinen oikeusjärjestys - Ennakkoratkaisu - Jäsenvaltio - Suvereniteetti - Yksilön oikeus - Lainsäädännön yhdenmukaistaminen - Valtion tuki - Kansallinen tuomioistuin - Sijoittautumisoikeus - Määrällinen rajoitus - Valtion monopoli - Ensisijaisuus - Välitön oikeusvaikutus

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 15.7.1964. Flaminio Costa vs. ENEL.
Milanon Giudice Conciliatoren kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
102, 93, 53 ja 37 artiklan tulkinnasta. Tapaus 6/64.

OIKEUSKYSYMYS: ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaan
kansallisen tuomioistuimen, jonka päätökseen ei voida hakea muutosta,
on saatettava tulkintakysymys EY:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.
EY:n tuomioistuin ei voi 177 artiklan mukaista ennakkoratkaisua
antaessaan soveltaa ETY:n perustamissopimusta tiettyyn tapaukseen,
tutkia tapauksen tosiseikkoja tai päättää kotimaisen lainsäädännön
pätevyydestä.
ETY:n perustamissopimuksella on luotu oma oikeusjärjestys, joka on
tullut osaksi jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiä ja jota kansallisten
tuomioistuinten on sovellettava. Yhteisön luomisella jäsenvaltiot
ovat pysyvästi rajoittaneet suvereniteettiaan. Yksipuolinen myöhempi
toimenpide ei voi olla ristiriidassa yhteisön oikeusjärjestyksen
kanssa. Yhteisön oikeuden etusija on vahvistettu 189 artiklassa.
Yhteisön oikeus muodostaa itsenäisen oikeuslähteen, eikä sitä
voida syrjäyttää kansallisella lainsäädännöllä.
ETY:n perustamissopimuksen 102 artiklan tarkoituksena on estää
jäsenvaltioiden väliset lainsäädännölliset erot. Artikla ei luo
yksilölle oikeuksia, joita kansallisen tuomioistuimen on suojeltava.
ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan tarkoituksena on vähitellen
poistaa olemassa olevat valtion tuet ja estää yksittäisiä valtioita
ottamasta käyttöön uusia tukijärjestelmiä, jotka voivat suosia
tiettyjä yrityksiä tai tuotteita. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet
ilmoittamaan komissiolle tukisuunnitelmistaan. Artikla 93 ei luo
yksilölle oikeuksia, joita kansallisen tuomioistuimen on suojeltava.
ETY:n perustamissopimuksen 53 artiklan sisältää jäsenvaltioiden
velvoitteen olla toimimatta. Artiklalla on välitön oikeusvaikutus ja
sillä on suora vaikutus kansalaisten asemaan. Artikla luo yksilöille
oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten on suojeltava.
ETY:n perustamissopimuksen 37 artikla sisältää aktiivisen velvoitteen
sopeuttaa valtion monopolit ja passiivisen velvoitteen välttää
uusia toimenpiteitä. Artikla 37 2 kohta sisältää ehdottoman kiellon,
jolla on välitön oikeusvaikutus jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten
välillä. Artikla 37 2 kohta luo yksilölle oikeuksia, joita
kansallisten tuomioistuinten on suojeltava. Artikla 37 2 kohdassa
kielletään uudet monopolit tai artiklan 37 1 kohdan mukaiset elimet,
jotka aiheuttavat syrjintää tuotteiden hankinnassa ja markkinoinnissa.
Artikla 37 1 kohdassa kielletään kaupallisten valtion monopolien
perustaminen, mikäli ne saattavat aiheuttaa syrjintää.

RATKAISU:
Myöhempi yksipuolinen toimenpide ei voi asettua yhteisön oikeuden
edelle, joten kysymykset otetaan tutkittaviksi.
(1) ETY:n perustamissopimuksen 102 artikla ei sisällä yksilön
oikeuksia koskevia säännöksiä, joita kansallisten tuomioistuinten on
suojeltava.
(2) Kyseiseen tapaukseen soveltuvin osin ETY:n perustamissopimuksen
93 artikla ei myöskään sisällä yksilön oikeuksia koskevia säännöksiä.

(3) ETY:n perustamissopimuksen 53 artikla muodostaa yhteisön säännön,
joka saattaa luoda yksilölle oikeuksia, joita kansallisten
tuomioistuinten on suojeltava. Artiklassa kielletään kaikki uudet
rajoitukset, jotka asettavat muiden jäsenvaltioiden kansalaisten
sijoittautumisvapauden ankarampien säännösten alaisiksi kuin
sijoittautumisvaltion kansalaisten vapauden.
(4) ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohta saattaa luoda
yksilölle oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten on suojeltava.
Kyseisessä määräyksessä kielletään 37 artiklan 1 kohdan vastaiset
uudet toimenpiteet. Tällaisia ovat jäsenvaltioiden kansalaisten
välistä syrjintää aiheuttavat toimenpiteet, jotka koskevat tavaroiden
hankinta- ja markkinointiehtoja, kaupallisten monopolien tai
sellaisten elinten avulla, joiden tarkoituksena on ensinnäkin
jäsenvaltioiden välisen kilpailun ja kaupan kohteena olevan tuotteen
kauppa, ja toiseksi joilla täytyy olla merkittävä osa tällaisessa
kaupankäynnissä.

TOSISEIKAT: Italia kansallisti sähkön tuotannon ja perusti kansallistamislailla
ENEL-yhtiön. ENEL-yhtiö peri oikeusteitse herra
Costalta sähkölaskua. Herra Costa kiisti kansallistamislain pätevyyden.
Yhtenä perusteluna herra Costa esitti, että kansallistamislaki
oli ETY:n perustamissopimuksen vastainen. Giudice Conciliatore pyysi
EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua em. artiklojen tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Italian valtion tutkimattajättämispyyntö on hylättävä. Jäsenvaltion
102 artiklan mukaisten velvoitteiden rikkominen voidaan tutkia
ainoastaan 169 tai 171 artiklan menettelyssä. Velvoitteen rikkomisesta
ei voi seurata pätemättömyys tai soveltamatta jättäminen
kansallisessa tuomioistuimessa. Sama tulkinta koskee 93 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 53 artiklalla on välitön oikeusvaikutus
ja se luo yksilölle oikeuksia, joita kansallisen tuomioistuimen on
suojeltava. Artiklan toisessa kohdassa kielletään sijoittautumisoikeutta
koskevat uudet rajoitukset, jotka perustuvat jäsenvaltioiden
kansalaisten syrjintään. ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2
kohdalla on välitön oikeusvaikutus. Milanon tuomioistuimen tehtävänä
on päättää oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 93 art. vastaa ETA-sopimuksen 62 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 37 art. 1 kohta vastaa ETA-sopimuksen
16 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Hallitusmuoto 17.7.1919, SK:94/1919, 6§ 3 mom. ja 63§.
L valtion liikelaitoksista 10.7.1987, SK:627/1987.
L valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa
harjoittavissa osakeyhtiöissä 19.4.1991, SK:740/1991.
L kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitosta varten
11.5.1928, SK:168/1928.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E102 157E093
157E053 157E037
157E177
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 6/64:
673J0120 673J0121
673J0122 673J0141
684J0005 684J0174
685J0249 690J0006
691J0134
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 29.1.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.