Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Säädöksille käytännössä vakiintuneita nimikkeitä

Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
ASA-laki 452/2020 Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
ASP-asetus 1636/1992 Asuntosäästöpalkkioasetus
ASP-laki 1634/1992 Asuntosäästöpalkkiolaki
Aborttilaki 239/1970 Laki raskauden keskeyttämisestä
Adoptiolaki 153/1985 Laki lapseksiottamisesta
Alkoholiverolaki 1471/1994 Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
Alkolukkolaki 360/2005 Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
Alkutuotantoasetus 1368/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta
Alueellistamisasetus 567/2002 Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
Alueellistamislaki 362/2002 Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
Alusjäteasetus 76/2010 Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta
Alusjätelaki 1672/2009 Merenkulun ympäristönsuojelulaki
Alusturvallisuuslaki 370/1995 Laki alusturvallisuuden valvonnasta
Ammattihenkilölaki 817/2015 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
Ammattikoululaki 531/2017 Laki ammatillisesta koulutuksesta
Apuraha-asetus 46/1964 Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista
Arvo-osuustililaki 827/1991 Laki arvo-osuustileistä
Arvonimilaki 1215/1999 Laki julkisen arvonannon osoituksista
Arvostamislaki 1142/2005 Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
Asevelvollisuusasetus 63/1951 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta
Asfalttiasetus 846/2012 Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
Asiakastietolaki 784/2021 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
Asianajajalaki 496/1958 Laki asianajajista
Asiointilaki 13/2003 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
Asumisoikeuslaki 650/1990 Laki asumisoikeusasunnoista
Asumisterveysasetus 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista
Aukiololaki 945/2009 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
Avoliittolaki 26/2011 Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Bisnesenkelilaki 993/2012 Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Digipalvelulaki 306/2019 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
EReseptilaki 61/2007 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
EU-luovuttamislaki 1286/2003 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
EU-luovutuslaki 1286/2003 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
EU-rikosrekisterilaki 214/2012 Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
Edustajanpalkkiolaki 328/1947 Laki edustajanpalkkiosta
Ekosuunnitteluasetus 1043/2010 Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista
Ekosuunnittelulaki 1005/2008 Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
Elatuslaki 704/1975 Laki lapsen elatuksesta
Elinkeinolaki 122/1919 Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta
Elinkeinoverolaki 360/1968 Laki elinkeinotulon verottamisesta
Elinluovutuslaki 101/2001 Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
Elinsiirtolaki 101/2001 Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
Elintarvikehuoneistoasetus 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
Elintarvikelaki 31/1917 Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
Eläkesiirtolaki 165/1999 Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan unionin eläkejärjestelmän välillä
Energiatukiasetus 625/2002 Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
Energiaverolaki 1260/1996 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Erävalvontalaki 1157/2005 Laki Metsähallituksen erävalvonnasta
Estotoimilaki 1068/2006 Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Fair value -asetus 1315/2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Hajasijoitusasetus 567/2002 Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
Hajasijoituslaki 362/2002 Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
Hallinnointilaki 1324/2022 Laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista
Hankinta-asetus 614/2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista
Hankintalaki 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Hedelmöityshoitolaki 1237/2006 Laki hedelmöityshoidoista
Henkilöliikennelaki 869/2009 Joukkoliikennelaki
Henkilöyhtiölaki 389/1988 Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä
Hintamerkintäasetus 1359/1999 Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
Hoitotukilaki 444/1969 Laki lapsen hoitotuesta
Holhouslaki 442/1999 Laki holhoustoimesta
Holhoustoimilaki 442/1999 Laki holhoustoimesta
Hukkakauralaki 185/2002 Laki hukkakauran torjunnasta
Huoltovarmuuslaki 1390/1992 Laki huoltovarmuuden turvaamisesta
Huoneenvuokralaki 481/1995 Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta
Huumetestiasetus 218/2005 Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä
Huvivenelaki 621/2005 Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
Hyvityslaki 362/2009 Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
Hyödyllisyysmalliasetus 1419/1991 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
Hyödyllisyysmallilaki 800/1991 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Ikälaki 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Ilmanlaatuasetus 79/2017 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
Ilmoittajansuojelulaki 1171/2022 Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
Immuniteettilaki 11/1994 Laki oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa
Indeksiehtolaki 1195/2000 Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
Isyystutkimuslaki 378/2005 Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
Itsehallintolaki 1144/1991 Ahvenanmaan itsehallintolaki
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
JANO-asetus 444/2010 Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
Jakeluvelvoitelaki 446/2007 Laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
Julkisuusasetus 1030/1999 Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
Julkisuuslaki 621/1999 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
Järjestyksenvalvojalaki 533/1999 Laki järjestyksenvalvojista
Jäteasetus 179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä
Jätevesiasetus 157/2017 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
Jääluokkalaki 1121/2005 Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Kansainvälinen perhesuhdelaki 379/1929 Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista
Kauppaedustajalaki 417/1992 Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä
Kaupthing-päätös 642/2008 Eduskunnan päätös Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta
Kehitysvamma-asetus 988/1977 Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta
Kehitysvammalaki 519/1977 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
Kelpoisuuslaki 272/2005 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
Kemera-laki 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
Kestävyyslaki 393/2013 Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista
Kielitaitolaki 424/2003 Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
Kielitutkintoasetus 669/1994 Asetus yleisistä kielitutkinnoista
Kielitutkintolaki 964/2004 Laki yleisistä kielitutkinnoista
Kiinteistönvälityslaki 1074/2000 Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä
Kilpailulaki 480/1992 Laki kilpailunrajoituksista
Kilpailunrajoituslaki 480/1992 Laki kilpailunrajoituksista
Kioskiasetus 436/1969 Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta
Kirjastoapuraha-asetus 46/1964 Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista
Kirjastoapurahalaki 236/1961 Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista
Kirjastokorvauslaki 236/1961 Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista
Koe-eläintoimintalaki 62/2006 Laki koe-eläintoiminnasta
Koneasetus 400/2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta
Konserniavustuslaki 825/1986 Laki konserniavustuksesta verotuksessa
Korjausavustusasetus 128/2006 Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
Korjausavustuslaki 1087/2016 Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
Korkeakoulujen keksintölaki 369/2006 Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin
Korkeakoulukeksintölaki 369/2006 Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin
Korkotukilaki 604/2001 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
Kosmetiikkalaki 22/2005 Laki kosmeettisista valmisteista
Kotihoidontukilaki 1128/1996 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
Kotouttamislaki 493/1999 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
Kotoutumislaki 1386/2010 Laki kotoutumisen edistämisestä
Koulumatkatukiasetus 409/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
Koulumatkatukilaki 48/1997 Koulumatkatukilaki
Kriisinhallintalaki 211/2006 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
Kudoslaki 101/2001 Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
Kuljetustukilaki 954/1981 Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta
Kuluttajalaki 38/1978 Kuluttajansuojalaki
Kuluttajaneuvontalaki 72/1992 Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa
Kumoamislaki 1099/1994 Laki eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta
Kunnossapitolaki 669/1978 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
Kuntoutuslaki 566/2005 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
Kuulutuslaki 34/1925 Laki julkisista kuulutuksista
Kuvaohjelmalaki 775/2000 Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta
Kuvataideapurahalaki 115/1997 Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista
Käyttöasetus 403/2008 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
Käyttöoikeusasetus 825/2022 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Laitosasetus 1369/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
Lakkautuspalkkalaki 182/1931 Laki viran ja toimen haltijain oikeuksista ja velvollisuuksista, kun virka tai toimi lakkautetaan
Lapsen huoltolaki 361/1983 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
Lastenhuoltoasetus 1059/2022 Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
Lastenhuoltolaki 361/1983 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
Leluasetus 1218/2011 Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta
Lelulaki 1154/2011 Laki lelujen turvallisuudesta
Lex Jahvetti(muutos 774/1948) 216/1934 Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle
Lex Kallio 278/1922 Laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin
Lex Makropilotti 811/2000 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta
Lex Nokia(muutos 125/2009) 516/2004 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
Lex Pietikäinen 898/1998 Laki lähestymiskiellosta
Lex Pulkkinen 129/1922 Laki valtion metsämaiden asuttamisesta ja niillä olevain vuokra- alueiden lunastamisesta
Lex Soininvaara(muutos 1172/2010) 1412/1997 Laki toimeentulotuesta
Lex Sonera 516/2004 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
Liikeaikalaki 945/2009 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
Liikennekaari 320/2017 Laki liikenteen palveluista
Liikennepalvelulaki 320/2017 Laki liikenteen palveluista
Liiketoimintakieltolaki 1059/1985 Laki liiketoimintakiellosta
Liputuslaki 380/1978 Laki Suomen lipusta
Lomituspalvelulaki 1231/1996 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
Lunastuslaki 603/1977 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
Luomulaki 1330/2021 Laki luonnonmukaisesta tuotannosta
Luontaissuorituslaki 94/1920 Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista
Luopumiskorvauslaki 1330/1992 Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
Luopumislaki 612/2006 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
Luopumistukilaki 612/2006 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
Luotsausasetus 982/2003 Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
Luottolaitoslaki 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta
Lähdeveroasetus 1228/2005 Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
Lähdeverolaki 627/1978 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
Lähestymiskieltolaki 898/1998 Laki lähestymiskiellosta
Lääkemääräysasetus 1088/2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
Lääketaksa-asetus 713/2013 Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
Lääkevaihtoasetus 210/2003 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Maa-ainesasetus 926/2005 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
Maaseutuvirastolaki 666/2006 Laki Maaseutuvirastosta
Maitokiintiölaki 355/1995 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta
Makropilottilaki 811/2000 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta
Maksuaikalaki 30/2013 Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista
Maksuehtolaki 30/2013 Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista
Maksunsaantilaki 1578/1992 Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä
Maksutalletuslaki 281/1931 Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta
Markkinaoikeuslaki 99/2013 Laki markkinaoikeudesta
MenetelmäL 1552/1995 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
Menetelmälaki 1552/1995 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
Meripelastusasetus 37/2002 Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta
Metallirahalaki 216/1998 Laki metallirahasta
Metsätuhoasetus 1046/1991 Asetus metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
Metsätuholaki 1087/2013 Laki metsätuhojen torjunnasta
Mielisairaalalaki 1292/1987 Laki valtion mielisairaaloista
Ministerivastuulaki 274/1922 Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta
Muraus-asetus 800/2010 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
Määräaikalaki 150/1930 Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta
Määräyskokoelma-asetus 259/2000 Valtioneuvoston asetus ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
Määräyskokoelmalaki 189/2000 Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Naapuruussuhdelaki 26/1920 Laki eräistä naapuruussuhteista
Nettoutuslaki 1084/1999 Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista
Nimittämisasetus 427/2000 Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä
Nimittämiskirjalaki 202/1926 Laki valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan
Nimittämislaki 205/2000 Laki tuomareiden nimittämisestä
Nitraattiasetus 1250/2014 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
Nuorisorangaistuslaki 1196/2004 Laki nuorisorangaistuksesta
Nuorisotyöasetus 103/2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Oikeustoimilaki 228/1929 Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista
Omaishoitolaki 937/2005 Laki omaishoidon tuesta
Oppilashuoltolaki 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Orkesterilaki 730/1992 Teatteri- ja orkesterilaki
Ottolapsiasetus 508/1997 Asetus lapseksiottamisesta
Ottolapsilaki 153/1985 Laki lapseksiottamisesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
PIMA-asetus 214/2007 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
PINO-asetus 445/2010 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista
PIPO-asetus 1065/2017 Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
Painelaitepäätös 938/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista
Pakkolunastuslaki 603/1977 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
Pakotelaki 659/1967 Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä
Palautusliikeasetus 485/1985 Asetus arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä
Palkkaturva-asetus 1276/2009 Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta
Palkkioasetus 290/2008 Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
Paras-laki 490/2014 Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta
Parisuhdelaki 950/2001 Laki rekisteröidystä parisuhteesta
Pedofiililaki 504/2002 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Pelastusasetus 407/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
Perintälaki 513/1999 Laki saatavien perinnästä
Perintärekisterilaki 411/2018 Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä
Piirimalliasetus 946/1991 Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin
Piirimallilaki 32/1991 Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin
Pohjoismainen luovuttamislaki 1383/2007 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
Poliisikoulutuslaki 68/2005 Laki poliisikoulutuksesta
Polttoainemaksulaki 1280/2003 Laki polttoainemaksusta
Polttoaineverolaki 1472/1994 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
Porotalouslaki 986/2011 Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
Potilasasiakirja-asetus 94/2022 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
Potilaslaki 785/1992 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Potilasturvalaki 785/1992 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Puhtaanapitolaki 669/1978 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
Putkalaki 841/2006 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
Päivähoitoasetus 239/1973 Asetus lasten päivähoidosta
Päivähoitolaki 36/1973 Varhaiskasvatuslaki
Päiväkotilaki 36/1973 Varhaiskasvatuslaki
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Radiolaki 1015/2001 Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista
Rahankeräysasetus 503/2006 Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä
Rahanpesulaki 444/2017 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
Rajalaki 1201/2013 Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta
Rajoituslaki 548/2016 Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Rakennerahastolaki 1353/1999 Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
Rakennusasetus 895/1999 Maankäyttö- ja rakennusasetus
Rakennuslaki 132/1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki
Ratalaki 587/2003 Laki Rahoitustarkastuksesta
Rauhanturvaamislaki 211/2006 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
Rekisteröintiasetus 1598/1995 Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
Rikkiasetus 689/2006 Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta
Rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018 Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 
Rikosoikeudenkäyntilaki 689/1997 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
Rikosoikeusapulaki 4/1994 Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
Romuajoneuvoasetus 581/2004 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista
Romuajoneuvolaki 151/1975 Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
Räjähdelaki 390/2005 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
Räjähdysainelaki 390/2005 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
SOVA-asetus 347/2005 Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
SOVA-laki 200/2005 Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
Saamelaiskäräjälaki 974/1995 Laki saamelaiskäräjistä
Saaristolaki 494/1981 Laki saariston kehityksen edistämisestä
Sakkotäytäntöönpanolaki 672/2002 Laki sakon täytäntöönpanosta
Sananvapauslaki 460/2003 Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
Saneerauslaki 47/1993 Laki yrityksen saneerauksesta
Satovahinkoasetus 297/2008 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta
Satovahinkolaki 1214/2000 Laki satovahinkojen korvaamisesta
Sijoituspalveluyrityslaki 579/1996 Laki sijoituspalveluyrityksistä
Sipoo-päätös 746/2007 Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä
Sivutuotelaki 517/2015 Laki eläimistä saatavista sivutuotteista
Soralaki 555/1981 Maa-aineslaki
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Sotilasräjähdeasetus 772/2009 Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä
Sovittelulaki 1015/2005 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
Sukupuolenvaihdoslaki 563/2002 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
Syyttäjälaki 199/1997 Laki yleisistä syyttäjistä
Syöttötariffilaki 1396/2010 Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
Sähkökauppalaki 458/2002 Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta
Sähkölaitospakkolunastuslaki 168/1928 Laki kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitosta varten
Sähköverolaki 1260/1996 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
Säilölaki 116/2002 Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
Säädöskokoelma-asetus 258/2000 Valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta
Säädöskokoelmalaki 188/2000 Laki Suomen säädöskokoelmasta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
TORI-asetus 132/2014 Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
TORI-laki 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
Taiteilija-apuraha-asetus 845/1969 Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista
Taiteilija-apurahalaki 734/1969 Laki valtion taiteilija-apurahoista
Takaisinsaantilaki 758/1991 Laki takaisinsaannista konkurssipesään
Takauslaki 361/1999 Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta
Taksilaki 217/2007 Taksiliikennelaki
Talousarviolaki 423/1988 Laki valtion talousarviosta
Talousvesiasetus 1352/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta
Tasa-arvolaki 609/1986 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
Teatterilaki 730/1992 Teatteri- ja orkesterilaki
Teletoiminnan tietosuojalaki 565/1999 Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta
Televisio- ja radiotoimintalaki 744/1998 Laki televisio- ja radiotoiminnasta
Tieasetus 482/1957 Asetus yleisistä teistä
Tiedonhallintalaki 906/2019 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
Tielaki 243/1954 Laki yleisistä teistä
Tietosuojalaki 523/1999 Henkilötietolaki
Tietoyhteiskuntakaari 917/2014 Laki sähköisen viestinnän palveluista
Tilaajavastuulaki 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
Toisiolaki 552/2019 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
Transasetus 1053/2002 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten
Translaki 563/2002 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
Tukilaki 1559/2001 Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
Tulvariskilaki 620/2010 Laki tulvariskien hallinnasta
Tulvavahinkolaki 284/1983 Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
Tunnistuslaki 617/2009 Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
Tuoteturvallisuuslaki 75/2004 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
Tupakka-asetus 225/1977 Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
Tupakkaverolaki 1470/1994 Laki tupakkaverosta
Turvapalvelulaki 1085/2015 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
Tutkanpaljastinlaki 546/1998 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä
Tutkija- ja opiskelijalaki 719/2018 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella
Tutkimuslaki 488/1999 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
Tutkintamääräyslaki 430/2017 Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
Tutkintavankeusasetus 510/2006 Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
Työelämän tietosuojalaki 759/2004 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Työmarkkinatukilaki 1542/1993 Laki työmarkkinatuesta
Työsuhdekeksintöasetus 527/1988 Asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin
Työsuhdekeksintölaki 656/1967 Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin
Työsuojelulaki 738/2002 Työturvallisuuslaki
Työsuojelun valvonta-asetus 954/1973 Asetus työsuojelun valvonnasta
Työsuojelun valvontalaki 44/2006 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Urkintalaki(muutos 125/2009) 516/2004 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
VAK-laki 719/1994 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
VOC-asetus 435/2001 Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
Vaalirahoituslaki 273/2009 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
Vakuutusedustuslaki 570/2005 Laki vakuutusedustuksesta
Valmismatkaliikelaki 939/2008 Laki valmismatkaliikkeistä
Valtion yhteistoimintalaki 1233/2013 Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
Valtioneuvostolaki 175/2003 Laki valtioneuvostosta
Vammaispalveluasetus 759/1987 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Vammaispalvelulaki 380/1987 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Vammaistukiasetus 759/1987 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Vammaistukilaki 380/1987 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Vanha erityisalojen hankintalaki 349/2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
Vanha hankintalaki 348/2007 Laki julkisista hankinnoista
Vanha tupakkalaki 693/1976 Tupakkalaki
Vanhentumisasetus 32/1868 Asetus määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille
Vanhentumislaki 728/2003 Laki velan vanhentumisesta
Vanhuspalvelulaki 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Vankeusasetus 509/2006 Valtioneuvoston asetus vankeudesta
Velkajärjestelylaki 57/1993 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
Velkaneuvontalaki 713/2000 Laki talous- ja velkaneuvonnasta
Velkasaneerauslaki 57/1993 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
Veripalveluasetus 258/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta
Verohallintolaki 503/2010 Laki Verohallinnosta
Verohuojennuslaki 680/1976 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
Veroturvaamislaki 395/1973 Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta
Verotusmenettelyasetus 763/1998 Asetus verotusmenettelystä
Verotusmenettelylaki 1558/1995 Laki verotusmenettelystä
Veroulosottolaki 367/1961 Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
Vientitakuulaki 422/2001 Laki valtion vientitakuista
Viestintäpalvelulaki 917/2014 Laki sähköisen viestinnän palveluista
Viivästyshyvityslaki 362/2009 Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
Viranhaltijalaki 304/2003 Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
Virka-apulaki 1220/1994 Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä
Virkamiesasetus 971/1994 Valtion virkamiesasetus
Virkamieslaki 750/1994 Valtion virkamieslaki
Voimakeinoasetus 979/2004 Sisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä
Väestötietolaki 661/2009 Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista
Välitysliikelaki 1075/2000 Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
Väliyhteisöasetus 1284/2013 Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
Väliyhteisölaki 1217/1994 Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
YT-laki 1333/2021 Yhteistoimintalaki
YVA-asetus 277/2017 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
YVA-laki 252/2017 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Yhdyskuntapalvelulaki 1055/1996 Laki yhdyskuntapalvelusta
Yhteisesinelaki 180/1958 Laki eräistä yhteisomistussuhteista
Yhteishallinnointilaki 1494/2016 Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
Yhteishallintolaki 649/1990 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa
Yhteisomistajalaki 1349/1996 Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen
Yhteisomistuslaki 180/1958 Laki eräistä yhteisomistussuhteista
Yhteispalvelulaki 223/2007 Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta
Yhteistalouslaki 26/2011 Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
Yhteistoimintalaki 334/2007 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
Yksityistieasetus 1267/2000 Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä
Yksityistielaki 358/1962 Laki yksityisistä teistä
Yleinen luovuttamislaki 456/1970 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Yleisradiolaki 1380/1993 Laki Yleisradio Oy:stä
Ympäristömeluasetus 823/2018 Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista
Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta
Ympäristövahinkolaki 737/1994 Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta
Ympäristövastuuasetus 713/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
Ympäristövastuulaki 383/2009 Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
Yrittäjäeläkelaki 1272/2006 Yrittäjän eläkelaki
Yrittäjänsuojalaki 1062/1993 Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä
Yritysostolaki 172/2012 Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
Yrityssaneerausasetus 55/1993 Asetus yrityksen saneerauksesta
Yrityssaneerauslaki 47/1993 Laki yrityksen saneerauksesta
Yritystietolaki 244/2001 Yritys- ja yhteisötietolaki
Yritystukiasetus 1200/2000 Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta
Yritystukilaki 9/2014 Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
Vakiintunut nimike Säädösnumero Virallinen nimike
Öljyjätemaksulaki 894/1986 Laki öljyjätemaksusta
Öljyvahinkolaki 1673/2009 Öljyvahinkojen torjuntalaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.