Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

66/1918
Päätös koskeva liha- ja karjakaupan harjoittamista maassa
65/1918
Päätös jolla suomalaisten laivatelakoitten, laivatelakkaliikettä harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ynnä telakoilla olevien valmiitten ja puolivalmiitten laivojen sekä laivarakennusaineitten myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty.
65/1918
Päätös Kauppa- ja teollisuuskomisionin asettamisesta
65/1918
Päätös jolla kielletään ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden maahantuonti ilman Senaatin lupaa.
65/1918
Päätös siitä kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sotapalveluksesta
65/1918
Asetus takautuvan kanneajan pitentämisestä vekseliasioissa
65/1918
J Julistus Suomen kansalle.
65/1918
Päätös kyytirahan korottamisesta.
65/1918
Päätös erinäisten tavarain tullimaksujen korottamisesta.
65/1918
Päätös Suomen senaatin tiedoitus Suomen Kansalle.
65/1918
Päätös 200,000,000 markan suuruisen Suomen vapaudenlainan ottamisesta
65/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
65/1918
Päätös koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suomen sisäpuolella
65/1918
Päätös perunain kuljetuksen ehdoista
65/1918
Päätös jolla velvoitetaan luovuttamaan puolet maanviljelijöille jätetyistä siemenrukiista ja osa nautaeläimien ja sikojen ruokintaa varten varatuista kauroista.
65/1918
Päätös Vapaudenmitalien ja Vapaudenristin ritarimerkkien väliaikaisista säädöksistä
65/1918
Päätös hevostenomistajain velvollisuudesta luovuttaa hevosensa valjaineen ja ajoneuvoineen puolustuslaitoksen käytettäväksi.
65/1918
Päätös koskeva Venäjän rahan rahamerkkien käypäisyyden lakkauttamista Suomessa
65/1918
Päätös kahvin maasta viennin kieltämisestä
65/1918
Päätös Suomen postimerkkien käyttämisestä ulkomaille menevää postia varten
65/1918
Päätös erinäisten metallien, öljyjen ja muutamien muiden yleisten tarveaineiden takavarikoimisesta ja ilmoittamisesta.
65/1918
Päätös jolla suomalaisten laivojen myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty.
65/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
65/1918
Päätös Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamisessa poikkeuksellisessa oloissa
65/1918
Päätös Suomen väliaikaisesta merenkulku- ja kauppalipusta
65/1918
J Julistus Suomen kansalle.
65/1918
Päätös uuden valankaavan vahvistamisesta kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkisten laitosten ylemmille ja alemmille virkamiehille sekä palvelijoille
65/1918
J Julistus Suomen kansalaisille ja viranomaisille.
65/1918
J Julistus Suomen kansalle ja viranomaisille.
64/1918
Päätös erinäisten apteekkitavarain ilmoittamisesta.
64/1918
Päätös lipputodistuksesta
64/1918
Asetus juustonvalmistuskonsulentin viran asettamisesta vakinaiselle palkkauskannalle.
64/1918
Asetus Suomen Valtiosihteerinviraston ja Passiviraston Pietarissa lakkauttamisesta
63/1918
Päätös perunain ja juurikasvien kuljetuksesta
63/1918
Päätös korsirehujen kaupasta, kuljetuksesta ja ilmoittamisesta
63/1918
Päätös vuoden 1918 vehnä-, ruis-, ohra-, kaura ja tattarisadon takavarikoimisesta
63/1918
Päätös viljantuotannon lisäämisen palkitsemisesta
62/1918
Asetus kantakirjakonsulenttien asettamisesta hevoshoidon edistämistä varten
62/1918
Asetus Geodeettisesta laitoksesta.
61/1918
Päätös Suomen metallirahan ulkomuodon muuttamisesta
61/1918
Asetus 6.8.1861 annetussa asetuksessa ja Senaatin kirjeessä hovioikeuksille 28.4.1884 säädettyjen määräaikojen muuttamisesta, joitten kuluessa alituomarit ovat velvolliset antamaan asianosaisille ja yleisille asiamiehille pöytäkirjoja ja päätöksiä oikeudessa käsitellyistä asioista
61/1918
Asetus 19.8.1898 annetun, tarkempia määräyksiä siitä, miten sakkopäätös on täytäntöön pantava, sisältävän asetuksen 2 §:n muuttamisesta
61/1918
Asetus 20.11.1896 annetun, lähempiä määräyksiä siitä, mitenkä ehdotonta vapausrangaistusta määräävä tuomio on täytäntöön pantava, sisältävän asetuksen 2 §:n muuttamisesta
61/1918
Asetus joka koskee palkkaussäännöstä Suomen valtionrautateille 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 8 §:n 2 kohdan muutettua sanamuotoa.
61/1918
Asetus Salmin yksityisen yhteiskoulun muodostamisesta valtion keskikouluksi
61/1918
Asetus kansakoulunopettaja-seminaarien opettajain virantoimituspalkkioiden maksuperusteista
60/1918
Päätös erinäisten siemenviljain kaupasta.
59/1918
erinäisistä muutoksista Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annettuun Kirkkolakiin.
58/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Koskivoimakomitealle, sen työtoimiston yli- insinöörille, sähköteknikolle ja vesirakennusinsinöörille
58/1918
Päätös postirahanvapaudesta Sosialihallituksen Työnvälitysosaston valvonnan alaisille kunnallisille työnvälitystoimistoille ja asiamiehille
58/1918
Päätös maksuttomasta sähkösanomaoikeudesta lennätinviranomaisille ja rautatieviranomaisille
58/1918
Päätös joka koskee lisäystä tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 47 §:ään.
58/1918
Päätös ammattientarkastajain luvusta ja virantoimitusalueista.
58/1918
Johtosääntö ammattientarkastajille ja näiden työläisapulaisille
58/1918
Asetus joka sisältää palkkaussäännön ammattientarkastajille.
57/1918
Päätös kerman kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
57/1918
Päätös voin kaupan ja maidon ja voin käytön järjestelystä maalla
57/1918
Päätös minimihinnoista vuonna 1919 korjattavalle sadolle.
56/1918
Asetus esittelijäsihteerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Elintarvetoimituskuntaan.
56/1918
Asetus väliaikaisen Elintarviketoimituskunnan asettamisesta Suomen Senaatin Talousosastoon
56/1918
Asetus Sota-asiaintoimituskunnan perustamisesta Suomen Senaatin Talousosastoon
55/1918
Päätös joka koskee kulkulaitosrahaston budjettia vuodeksi 1917.
54/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
54/1918
Laki pientiloista.
53/1918
Päätös tavarain maahantuonnin kieltämisestä ilman erityistä lupaa
53/1918
Päätös sisältävä Vaasan Osake Pankin uuden yhtiöjärjestyksen vahvistamisen
52/1918
Asetus maanmittauslaitoksesta 15 päivänä kesäkuuta 1918 annetun asetuksen täytäntöönpanosta
52/1918
Asetus maanmittauslaitoksesta
51/1918
Päätös joka sisältää määräyksiä siitä, mitä on noudatettava maksuunpantaessa, kannettaessa ja tilitettäessä veroa sellaisista perunkirjoitus- ja kiinteistön-luovutuskirjoista, joista ei ole suoritettu leimaveroa ennen leimasuostuntalain julkaisemista vuonna 1918.
51/1918
Päätös leimasuostunnan kannosta ja tilittämisestä
50/1918
Päätös jolla suolan takavarikko lakkautetaan.
50/1918
Päätös tupakan ja tupakkatuotteiden kaupasta
50/1918
Päätös kahvin kauppavarastojen valtiolle luovuttamisesta ja kahvikaupan harjoittamisesta
50/1918
Päätös heinien kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
49/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Valtiorikosylioikeudelle ja Valtiorikosoikeuden eri osastoille
49/1918
Päätös joka koskee matkakulujen korvausta ja päivärahaa erinäisille Lääkintöhallituksen alaisille virkamiehille.
49/1918
Asetus vapaaehtoisten avustajalääkärien asettamisesta Lapinlahden mielisairaiden keskuslaitokseen
49/1918
Asetus Kajaanin yleisen sairaalan lääkärinviran erottamisesta Kajaanin kaupunginlääkärintoimesta ja sen asettamisesta sääntöpalkalle
49/1918
Asetus eläinlääkärinammatin harjoittamisesta Suomessa 5.7.1909 ann. A:n 1 §:n muuttamisesta
49/1918
Asetus hammaslääkärinammatin harjoittamisesta Suomessa kesäkuun 14 päivänä 1893 annetun asetuksen erään kohdan kumoamisesta.
49/1918
Asetus lääkärinammatin harjoittamisesta Suomessa helmikuun 18 päivänä 1890 annetun asetuksen eräiden kohtien kumoamisesta.
48/1918
Asetus Ahvenanmaan kihlakunnan erottamisesta Turun ja Porin läänistä eri lääniksi.
48/1918
Asetus matkatodistuksista
47/1918
Asetus sisältävä väliaikaisia säännöksiä aikakautisten painotuotteiden julkaisemisoikeudesta
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.