Säädösmuutosten hakemisto: 1917

Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

130/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee Ammattikasvatusneuvoston asettamista ja sen johtosäännön vahvistamista.
129/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä "Nordiska Aktiebanken för handel och industri", ("Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten") nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 5 §:n muutetun sanamuodon.
129/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Vaasan kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
128/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla Osakeyhtiö Suomen Yhdyspankki nimisen osakeyhtiön voimassa olevain sääntöjen eräitä pykäliä muutetaan toisin kuuluviksi
128/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva lupaa muodostaa erinäisiä taajaväkisiä maalaisyhdyskuntia.
127/1917
Asetus osto- ja myyntimaan sekä arvon ilmoittamisesta tavaroita maahan tuotaessa tai maasta vietäessä.
126/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee Suomen Valtionrautateitten tariffien korottamista.
126/1917
Suomen Senaatin päätös, vapaakirjeoikeudesta Elintarvehallitukselle.
126/1917
Asetus, Muinaistieteellisen Toimikunnan toiminnan väliaikaisesta järjestämisestä.
126/1917
Asetus, esittelijäsihteerinviran asettamisesta Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskuntaan kulkulaitoksia koskevien kysymysten taloudellista tutkimista varten.
126/1917
Suomen Senaatin päätös pääoma- ja kuponkisuostunnan kantamisesta ja tilityksestä.
126/1917
Laki pääoma- ja kuponkisuostunnasta.
125/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin päätös 16 päivältä maaliskuuta 1916, sisältävä erityiset ehdot tavarain kuljettamiselle suoraan Suomesta Englantiin.
125/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee kapearaiteisen rautatien rakentamista Kuusankosken ja Voikan tehdasyhteiskuntien välille Iitin pitäjässä.
125/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Tampereen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2, 4, 14, 17, 18, 21 ja 34 §:ien muutetun sanamuodon.
125/1917
Asetus Valtion Vointarkastuslaitoksen perustamisesta.
125/1917
Asetus Suomen Tiedeseuran valvonnan alaisten hydrografis-biologisten meritutkimusten johtajantoimen muodostamisesta vakinaiseksi hydrologin viraksi.
124/1917
Suomen Senaatin päätös niiden luettelojen maksusta, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa.
124/1917
Suomen Senaatin päätös niiden henkilöluettelojen kaavakkeista, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa.
123/1917
Asetus Sosialihallituksesta.
122/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee virkamiehille vuonna 1918 tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä matkatavarain kuljetuskustannuskorvausten määrää.
122/1917
Asetus, joka sisältää Suomen Matkustussäännön.
121/1917
Suomen Senaatin päätös Kymin ja Pyhtään nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
121/1917
Suomen Senaatin päätös Jalasjärven ja Peräseinäjoen nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
121/1917
Suomen Senaatin päätös Ilmajoen ja Seinäjoen nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
121/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva Sodankylän pohjoisen piirin kruununnimismiehelle myönnettyä oikeutta kaksinkertaisten virkavuosien laskemiseen.
121/1917
Suomen Senaatin päätös joka sisältää Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 119 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi.
121/1917
Asetus valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajain oikeudesta lisäpalkkioon ja eläkkeeseen nähden lukea hyväksensä yksityisoppikoulussa palvelemansa aika.
120/1917
Asetus 2 päivänä marraskuuta 1917 työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta.
120/1917
Suomen Senaatin päätös. jolla määrätään Sosialihallituksessa pidettäväksi julkista rekisteriä työntekijäin apukassoista ja työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.
120/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 3 momentin nojalla erinäisille teollisuusammateille toistaiseksi myönnetään vapautus sanotun asetuksen noudattamisesta.
120/1917
Asetus niistä perusteista, joita on noudatettava määrättäessä työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaan työkyvyttömyysastetta sekä elatusapua ja vuotuista vahingonkorvausta.
120/1917
Johtosääntö Vakuutusneuvostolle.
120/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää ohjeet työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaisen vahingonkorvauksen määräämistä ja suorittamista varten valtion töissä sattuneista tapaturmista.
120/1917
Asetus työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta.
119/1917
Laki, sisältävä selityksen asetukseen 12 päivältä maaliskuuta 1909 samana päivänä annetun, torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin.
118/1917
Suomen Senaatin päätös elintarpeiden ja yleisten tarveaineiden varastojen ilmoittamisesta ja tarkastamisesta.
116/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Turun kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
116/1917
Asetus Koulutoimen Ylihallitukseen perustettujen venäjänkielen opetuksen nuoremman tarkastajan virkojen lakkauttamisesta.
116/1917
Asetus Aleksanterin-Yliopiston palvelusmiesten palkkaeduista.
116/1917
Asetus joka koskee kirjallisten kielikokeitten suorittamista ylioppilastutkintoa varten.
115/1917
Asetus siviilirekisterin pitämisestä niistä henkilöistä, jotka eivät kuulu mihinkään laillistettuun uskontokuntaan.
115/1917
Asetus siviiliavioliittoasetuksen täytäntöön saattamisesta.
114/1917
Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
113/1917
Suomen Senaatin päätös sokerin takavarikoimisesta.
112/1917
Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksessa palvelevain virka- ja palvelusmiesten palkkausta, arvoluokkaa ja korvausta heidän virka-asioissa tekemistään matkoista.
112/1917
Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksen hallintoa.
111/1917
Asetus, joka koskee lisäystä tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 96 §:ään sekä saman ohjesäännön 97 §:n muuttamisesta.
111/1917
Asetus Suomen Senaatin Talousosaston kanslian, Talousosaston toimituskuntien ja Prokuraattorintoimituskunnan ekspeditöörintointen muodostamisesta vakinaisiksi viroiksi.
110/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Helsingin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
110/1917
Asetus, joka koskee virka- ja palvelusmiehille tullitoimistoissa ja tullivartioissa 23 päivänä kesäkuuta 1885 annetun sivusaatavataksan erinäisten kohtien muuttamista toisin kuuluviksi ynnä lisäyksiä siihen.
110/1917
Asetus sisältävä 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön 33 §:n muutetun sanamuodon.
110/1917
Asetus suoranaista valtioapua nauttivien maatalousseurain ja -oppilaitosten virkailijain oikeudesta virkavuosien laskemiseen.
110/1917
Asetus Maataloushallituksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta.
110/1917
Asetus Maataloushallituksesta.
Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.