Sähköinen säädöskokoelma: 2020

975/2020 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.12.2020
974/2020 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 15.12.2020
973/2020 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.12.2020
972/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.12.2020
971/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.12.2020
970/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta, 15.12.2020
969/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021, 15.12.2020
968/2020 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta, 15.12.2020
967/2020 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta, 15.12.2020
966/2020 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain muuttamisesta, 15.12.2020
965/2020 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta, 15.12.2020
964/2020 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 15.12.2020
963/2020 Suomeksi På svenska
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2020
962/2020 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta, 15.12.2020
961/2020 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta, 15.12.2020
960/2020 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta , 15.12.2020
959/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2020
958/2020 Suomeksi På svenska
Laki arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 15.12.2020
957/2020 Suomeksi På svenska
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2020
956/2020 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 15.12.2020
955/2020 Suomeksi På svenska
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, 15.12.2020
954/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys , 14.12.2020
953/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta, 14.12.2020
952/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.12.2020
951/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta, 14.12.2020
950/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021, 14.12.2020
949/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta, 14.12.2020
948/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.12.2020
947/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.12.2020
946/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 14.12.2020
945/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 14.12.2020
944/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 14.12.2020
943/2020 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta, 11.12.2020
942/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi, 11.12.2020
941/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 10.12.2020
940/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2021, 10.12.2020
939/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 10.12.2020
938/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevasta sopimuksesta, 9.12.2020
937/2020 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 9.12.2020
936/2020 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021, 9.12.2020
935/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2021–2022, 8.12.2020
934/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun puolustusministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 8.12.2020
933/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.12.2020
932/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta, 8.12.2020
931/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista, 8.12.2020
930/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 8.12.2020
929/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.12.2020
928/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle, 8.12.2020
927/2020 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.12.2020
926/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista, 7.12.2020
925/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista, 7.12.2020
924/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020, 7.12.2020
923/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.12.2020
922/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.12.2020
921/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 7.12.2020
920/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 4.12.2020
919/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta, 3.12.2020
918/2020 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2021, 3.12.2020
917/2020 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, 3.12.2020
916/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 3.12.2020
915/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta, 3.12.2020
914/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 3.12.2020
913/2020 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 3.12.2020
912/2020 Suomeksi På svenska
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta , 3.12.2020
911/2020 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta, 3.12.2020
910/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2024–2026, 2.12.2020
909/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2020
908/2020 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 2.12.2020
907/2020 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta, 2.12.2020
906/2020 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 2.12.2020
905/2020 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 2.12.2020
904/2020 Suomeksi På svenska
Laki puoluelain 3 §:n muuttamisesta, 2.12.2020
903/2020 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta, 2.12.2020
902/2020 Suomeksi På svenska
Laki tietosuojalain muuttamisesta, 2.12.2020
901/2020 Suomeksi På svenska
Laki yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta, 2.12.2020
900/2020 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 2.12.2020
899/2020 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 2.12.2020
898/2020 Suomeksi På svenska
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta , 2.12.2020
897/2020 Suomeksi På svenska
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta, 2.12.2020
896/2020 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta, 2.12.2020
895/2020 Suomeksi På svenska
Laki jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta, 2.12.2020
894/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 2.12.2020
893/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista, 1.12.2020
892/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista, 1.12.2020
891/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista, 1.12.2020
890/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista, 1.12.2020
889/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta, 1.12.2020
888/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista, 1.12.2020
887/2020 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 1.12.2020
886/2020 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 1.12.2020
885/2020 Suomeksi På svenska
Vuoden 2020 VII lisätalousarvio , 1.12.2020
884/2020 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 1.12.2020
883/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.12.2020
882/2020 Suomeksi På svenska
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 1.12.2020
881/2020 Suomeksi På svenska
Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta, 1.12.2020
880/2020 Suomeksi På svenska
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta, 1.12.2020
879/2020 Suomeksi På svenska
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 1.12.2020
878/2020 Suomeksi På svenska
Laki adoptiolain muuttamisesta, 1.12.2020
877/2020 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta, 1.12.2020
876/2020 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 1.12.2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.