Sähköinen säädöskokoelma: 2014

1459/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 31.12.2014
1458/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta, 31.12.2014
1457/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä, 31.12.2014
1456/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 31.12.2014
1455/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 31.12.2014
1454/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa annetun asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1453/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1452/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2014
1451/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, 31.12.2014
1450/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 31.12.2014
1449/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta, 31.12.2014
1448/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta, 31.12.2014
1447/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1446/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 31.12.2014
1445/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 31.12.2014
1444/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta, 31.12.2014
1443/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015-2020, 31.12.2014
1442/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista, 31.12.2014
1441/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015, 31.12.2014
1440/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 31.12.2014
1439/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1438/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1437/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 31.12.2014
1436/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1435/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1434/2014 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 31.12.2014
1433/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2014
1432/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1431/2014 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, 31.12.2014
1430/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, 31.12.2014
1429/2014 Suomeksi På svenska
Energiatehokkuuslaki , 31.12.2014
1428/2014 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1427/2014 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1426/2014 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1425/2014 Suomeksi På svenska
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä, 31.12.2014
1424/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 31.12.2014
1423/2014 Suomeksi På svenska
Laki uusjakojen tukemisesta, 31.12.2014
1422/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1421/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1420/2014 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1419/2014 Suomeksi På svenska
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä, 31.12.2014
1418/2014 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta, 31.12.2014
1417/2014 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1416/2014 Suomeksi På svenska
Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1415/2014 Suomeksi På svenska
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1414/2014 Suomeksi På svenska
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1413/2014 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 35 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1412/2014 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 43 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1411/2014 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1410/2014 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1409/2014 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta, 31.12.2014
1408/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1407/2014 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2014
1406/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1405/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1404/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1403/2014 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1402/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1401/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1400/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1399/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 31.12.2014
1398/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1397/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015, 31.12.2014
1396/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1395/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1394/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1393/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, 31.12.2014
1392/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, 31.12.2014
1391/2014 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys, 31.12.2014
1390/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2015, 31.12.2014
1389/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2015 suoritettavasta määrärahasta, 31.12.2014
1388/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1387/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä, 31.12.2014
1386/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 a §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1385/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1384/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.12.2014
1383/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1382/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ilmoituksesta kaupparekisteriin yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa, 31.12.2014
1381/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 6 a §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1380/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun oikeusministeriön asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1379/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta, 31.12.2014
1378/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista, 31.12.2014
1377/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, 31.12.2014
1376/2014 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1375/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1374/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2014
1373/2014 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1372/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1371/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1370/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2014
1369/2014 Suomeksi På svenska
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, 31.12.2014
1368/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta, 31.12.2014
1367/2014 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2014
1366/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2014
1365/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1364/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1363/2014 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1362/2014 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1361/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1360/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista, 31.12.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.