Sähköinen säädöskokoelma: 2013

1331/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta, 31.12.2013
1330/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 31.12.2013
1329/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 31.12.2013
1328/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä, 31.12.2013
1327/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2014 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 31.12.2013
1326/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 31.12.2013
1325/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1324/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista, annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1323/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2014 suoritettavasta määrärahasta, 31.12.2013
1322/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 31.12.2013
1321/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 31.12.2013
1320/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta, 31.12.2013
1319/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 31.12.2013
1318/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista, 31.12.2013
1317/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, 31.12.2013
1316/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1315/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1314/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1313/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista, 31.12.2013
1312/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta, 31.12.2013
1311/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1310/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1309/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta, 31.12.2013
1308/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä, 31.12.2013
1307/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:nmuuttamisesta, 31.12.2013
1306/2013 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 31.12.2013
1305/2013 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1304/2013 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2013
1303/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1302/2013 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 87 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1301/2013 Suomeksi På svenska
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1300/2013 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1299/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1298/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1297/2013 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1296/2013 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1295/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, 31.12.2013
1294/2013 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1293/2013 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1292/2013 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 9 ja 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1291/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1290/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1289/2013 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 31.12.2013
1288/2013 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 31.12.2013
1287/2013 Suomeksi På svenska
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki , 31.12.2013
1286/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista, 31.12.2013
1285/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista, 31.12.2013
1284/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista, 31.12.2013
1283/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen toimipaikkojen sijainnista, 31.12.2013
1282/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1281/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1280/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 31.12.2013
1279/2013 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys , 31.12.2013
1278/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1277/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1276/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1275/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2013
1274/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2013
1273/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista, 31.12.2013
1272/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M262, M263 ja M266 voimaansaattamisesta, 31.12.2013
1271/2013 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1270/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1269/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1268/2013 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 31.12.2013
1267/2013 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 31.12.2013
1266/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1265/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1264/2013 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 31.12.2013
1263/2013 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 31.12.2013
1262/2013 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1261/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1260/2013 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta, 31.12.2013
1259/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, 31.12.2013
1258/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1257/2013 Suomeksi På svenska
Laki verotililain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1256/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1255/2013 Suomeksi På svenska
Voimalaitosverolaki , 31.12.2013
1254/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1253/2013 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta, 31.12.2013
1252/2013 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1251/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1250/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1249/2013 Suomeksi På svenska
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 24 §:n kumoamisesta, 31.12.2013
1248/2013 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1247/2013 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2013
1246/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2013
1245/2013 Suomeksi På svenska
Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki , 31.12.2013
1244/2013 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1243/2013 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 31.12.2013
1242/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2015 annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1241/2013 Suomeksi På svenska
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013–2015 annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1240/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1239/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1238/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1237/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 31.12.2013
1236/2013 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1235/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1234/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1233/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, 31.12.2013
1232/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta, 31.12.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.