Sähköinen säädöskokoelma: 2011

677/2011 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, 22.6.2011
676/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 22.6.2011
675/2011 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 22.6.2011
674/2011 Suomeksi På svenska
Laki asumistukilain muuttamisesta, 22.6.2011
673/2011 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, 22.6.2011
672/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 22.6.2011
671/2011 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 22.6.2011
670/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et dâ'Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Servicesâ" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.6.2011
669/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et dâ'Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Vulnerable Palestinian Familiesâ" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.6.2011
668/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 21.6.2011
667/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2011 metsänhoitomaksun perusteesta, 21.6.2011
666/2011 Suomeksi På svenska
Laki öljyjätemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
665/2011 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta, 21.6.2011
664/2011 Suomeksi På svenska
Laki kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
663/2011 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
662/2011 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 7 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
661/2011 Suomeksi På svenska
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
660/2011 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
659/2011 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
658/2011 Suomeksi På svenska
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
657/2011 Suomeksi På svenska
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
656/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
655/2011 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
654/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
653/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 21.6.2011
652/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
651/2011 Suomeksi På svenska
Laki jäteverolain 1 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
650/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
649/2011 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
648/2011 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta, 21.6.2011
647/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 21.6.2011
646/2011 Suomeksi På svenska
Jätelaki, 21.6.2011
645/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.6.2011
644/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta, 20.6.2011
643/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.6.2011
642/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.6.2011
641/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 20.6.2011
640/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.6.2011
639/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.6.2011
638/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 16.6.2011
637/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 16.6.2011
636/2011 Suomeksi På svenska
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.6.2011
635/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
634/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 15.6.2011
633/2011 Suomeksi På svenska
Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
632/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, 15.6.2011
631/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 15.6.2011
630/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
629/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta, 15.6.2011
628/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
627/2011 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
626/2011 Suomeksi På svenska
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
625/2011 Suomeksi På svenska
Laki erämaalain 6 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
624/2011 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
623/2011 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta, 15.6.2011
622/2011 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 15.6.2011
621/2011 Suomeksi På svenska
Kaivoslaki, 15.6.2011
620/2011 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta, 14.6.2011
619/2011 Suomeksi På svenska
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta, 14.6.2011
618/2011 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 §:n muuttamisesta, 14.6.2011
617/2011 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, 14.6.2011
616/2011 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, 14.6.2011
615/2011 Suomeksi På svenska
Laki hovioikeuslain 8 §:n muuttamisesta, 14.6.2011
614/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, 14.6.2011
613/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2011
612/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta, 13.6.2011
611/2011 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta, 13.6.2011
610/2011 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, 13.6.2011
609/2011 Suomeksi På svenska
Laki hovioikeuslain muuttamisesta, 13.6.2011
608/2011 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, 13.6.2011
607/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 10.6.2011
606/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 9.6.2011
605/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 9.6.2011
604/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta, 8.6.2011
603/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.6.2011
602/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n kumoamisesta, 7.6.2011
601/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
600/2011 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 7.6.2011
599/2011 Suomeksi På svenska
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
598/2011 Suomeksi På svenska
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
597/2011 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 7.6.2011
596/2011 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
595/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesiliikennelain 4 ja 19 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
594/2011 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n muuttamisesta, 7.6.2011
593/2011 Suomeksi På svenska
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 7.6.2011
592/2011 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain 5 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
591/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta, 7.6.2011
590/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta, 7.6.2011
589/2011 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 7.6.2011
588/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 7.6.2011
587/2011 Suomeksi På svenska
Vesilaki, 7.6.2011
586/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 6.6.2011
585/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä, 6.6.2011
584/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 3.6.2011
583/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 3.6.2011
582/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 3.6.2011
581/2011 Suomeksi På svenska
Laki ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta, 3.6.2011
580/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.6.2011
579/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta, 3.6.2011
578/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta, 3.6.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.