Sähköinen säädöskokoelma: 2011

777/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 26 ja 27 §:n muuttamisesta, 30.6.2011
776/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista, 30.6.2011
775/2011 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta, 30.6.2011
774/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa, 30.6.2011
773/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta, 29.6.2011
772/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 74 ja 75 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
771/2011 Suomeksi På svenska
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
770/2011 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
769/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
768/2011 Suomeksi På svenska
Laki merilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
767/2011 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
766/2011 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
765/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 29.6.2011
764/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 29.6.2011
763/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n ja 11 luvun 7 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
762/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta, 29.6.2011
761/2011 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
760/2011 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
759/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimiespalvelulain muuttamisesta, 29.6.2011
758/2011 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
757/2011 Suomeksi På svenska
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 29.6.2011
756/2011 Suomeksi På svenska
Merityösopimuslaki, 29.6.2011
755/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta, 28.6.2011
754/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 28.6.2011
753/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 28.6.2011
752/2011 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta, 28.6.2011
751/2011 Suomeksi På svenska
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 28.6.2011
750/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 28.6.2011
749/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 28.6.2011
748/2011 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, 28.6.2011
747/2011 Suomeksi På svenska
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 28.6.2011
746/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, 28.6.2011
745/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.6.2011
744/2011 Suomeksi På svenska
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta, 27.6.2011
743/2011 Suomeksi På svenska
Laki patenttilain muuttamisesta, 27.6.2011
742/2011 Suomeksi På svenska
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 27.6.2011
741/2011 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2011
740/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta, 27.6.2011
739/2011 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 27.6.2011
738/2011 Suomeksi På svenska
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.6.2011
737/2011 Suomeksi På svenska
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta, 27.6.2011
736/2011 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 27.6.2011
735/2011 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 27.6.2011
734/2011 Suomeksi På svenska
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta, 27.6.2011
733/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta, 27.6.2011
732/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta, 27.6.2011
731/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta, 27.6.2011
730/2011 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta, 23.6.2011
729/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
728/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 116 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
727/2011 Suomeksi På svenska
Laki pysäköinninvalvonnasta, 23.6.2011
726/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 6 luvun 4 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
725/2011 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
724/2011 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
723/2011 Suomeksi På svenska
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
722/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
721/2011 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 23.6.2011
720/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain 8 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
719/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
718/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta, 23.6.2011
717/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
716/2011 Suomeksi På svenska
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta, 23.6.2011
715/2011 Suomeksi På svenska
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, 23.6.2011
714/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
713/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18 b §:n muuttamisesta, 23.6.2011
712/2011 Suomeksi På svenska
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 23.6.2011
711/2011 Suomeksi På svenska
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta, 23.6.2011
710/2011 Suomeksi På svenska
Kuvaohjelmalaki, 23.6.2011
709/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.6.2011
708/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 23.6.2011
707/2011 Suomeksi På svenska
Mittauslaitelaki, 23.6.2011
706/2011 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 23.6.2011
705/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.6.2011
704/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
703/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta, 22.6.2011
702/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta, 22.6.2011
701/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta, 22.6.2011
700/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta, 22.6.2011
699/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta, 22.6.2011
698/2011 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä, 22.6.2011
697/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä, 22.6.2011
696/2011 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
695/2011 Suomeksi På svenska
Laki tapaturmavakuutuslain 54 a §:n muuttamisesta, 22.6.2011
694/2011 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n muuttamisesta, 22.6.2011
693/2011 Suomeksi På svenska
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
692/2011 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 33 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
691/2011 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 15 c §:n muuttamisesta, 22.6.2011
690/2011 Suomeksi På svenska
Laki äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
689/2011 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
688/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
687/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain 174 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
686/2011 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
685/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 83 ja 84 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
684/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
683/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta, 22.6.2011
682/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 22.6.2011
681/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 22.6.2011
680/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 22.6.2011
679/2011 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 22.6.2011
678/2011 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 22.6.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.