Sähköinen säädöskokoelma: 2011

977/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.8.2011
976/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta, 30.8.2011
975/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta, 30.8.2011
974/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraston hallinnosta, 30.8.2011
973/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta, 29.8.2011
972/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2011, 29.8.2011
971/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.8.2011
970/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n muuttamisesta, 29.8.2011
969/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 26.8.2011
968/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2011 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 26.8.2011
967/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.8.2011
966/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.8.2011
965/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.8.2011
964/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012, 23.8.2011
963/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 22.8.2011
962/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 22.8.2011
961/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 22.8.2011
960/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 19.8.2011
959/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Juhani Aho ja suomalainen kirjallisuus -juhlarahasta, 17.8.2011
958/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista annetun asetuksen muuttamisesta, 17.8.2011
957/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 17.8.2011
956/2011 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta, 16.8.2011
955/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta, 16.8.2011
954/2011 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 16.8.2011
953/2011 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 16.8.2011
952/2011 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 16.8.2011
951/2011 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 16.8.2011
950/2011 Suomeksi På svenska
Laki kielilain 30 §:n muuttamisesta, 16.8.2011
949/2011 Suomeksi På svenska
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta, 16.8.2011
948/2011 Suomeksi På svenska
Kilpailulaki, 15.8.2011
947/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonvarainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta, 12.8.2011
946/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 11.8.2011
945/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 11.8.2011
944/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 10.8.2011
943/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 8.8.2011
942/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 5.8.2011
941/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012, 5.8.2011
940/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 4.8.2011
939/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 3.8.2011
938/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 3.8.2011
937/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 3.8.2011
936/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta itämerennorpan metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 3.8.2011
935/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 3.8.2011
934/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 3.8.2011
933/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta, 2.8.2011
932/2011 Suomeksi På svenska
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
931/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
930/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
929/2011 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
928/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
927/2011 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
926/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
925/2011 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 80 §:n muuttamisesta, 2.8.2011
924/2011 Suomeksi På svenska
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta, 2.8.2011
923/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 2.8.2011
922/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 2.8.2011
921/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta, 1.8.2011
920/2011 Suomeksi På svenska
Kuluttajaturvallisuuslaki, 1.8.2011
919/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkoilulain 6 ja 15 §:n muuttamisesta, 29.7.2011
918/2011 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren muuttamisesta, 29.7.2011
917/2011 Suomeksi På svenska
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, 29.7.2011
916/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta, 29.7.2011
915/2011 Suomeksi På svenska
Laki yhteisaluelain muuttamisesta, 29.7.2011
914/2011 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 29.7.2011
913/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä, 29.7.2011
912/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta, 29.7.2011
911/2011 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 29.7.2011
910/2011 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 29.7.2011
909/2011 Suomeksi På svenska
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 29.7.2011
908/2011 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta, 29.7.2011
907/2011 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta, 28.7.2011
906/2011 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta, 28.7.2011
905/2011 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 28.7.2011
904/2011 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 28.7.2011
903/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 28.7.2011
902/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 28.7.2011
901/2011 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 28.7.2011
900/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 28.7.2011
899/2011 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 28.7.2011
898/2011 Suomeksi På svenska
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
897/2011 Suomeksi På svenska
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
896/2011 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 27.7.2011
895/2011 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 a §:n muuttamisesta, 27.7.2011
894/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
893/2011 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta, 27.7.2011
892/2011 Suomeksi På svenska
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
891/2011 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
890/2011 Suomeksi På svenska
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
889/2011 Suomeksi På svenska
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
888/2011 Suomeksi På svenska
Laki rautatiekuljetuslain 29 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
887/2011 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
886/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 27.7.2011
885/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
884/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
883/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
882/2011 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
881/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
880/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 34 ja 36 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
879/2011 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta, 27.7.2011
878/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.