Sähköinen säädöskokoelma: 2011

1177/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 29.11.2011
1176/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 29.11.2011
1175/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta, 29.11.2011
1174/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 29.11.2011
1173/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:n muuttamisesta, 29.11.2011
1172/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 e §:n muuttamisesta, 29.11.2011
1171/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta, 29.11.2011
1170/2011 Suomeksi På svenska
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, 29.11.2011
1169/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, 29.11.2011
1168/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 28.11.2011
1167/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.11.2011
1166/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2012, 28.11.2011
1165/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi, 25.11.2011
1164/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta, 25.11.2011
1163/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista, 24.11.2011
1162/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 24.11.2011
1161/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta, 24.11.2011
1160/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 24.11.2011
1159/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 24.11.2011
1158/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista, 24.11.2011
1157/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista, 24.11.2011
1156/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta, 23.11.2011
1155/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta, 23.11.2011
1154/2011 Suomeksi På svenska
Laki lelujen turvallisuudesta, 23.11.2011
1153/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 23.11.2011
1152/2011 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin palkkiosta, 23.11.2011
1151/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 23.11.2011
1150/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 22.11.2011
1149/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 22.11.2011
1148/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä, 22.11.2011
1147/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 22.11.2011
1146/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2011 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 22.11.2011
1145/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 22.11.2011
1144/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista, 21.11.2011
1143/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista, 21.11.2011
1142/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011, 21.11.2011
1141/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.11.2011
1140/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.11.2011
1139/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 21.11.2011
1138/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 21.11.2011
1137/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 15.11.2011
1136/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 15.11.2011
1135/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.11.2011
1134/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta, 15.11.2011
1133/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta, 15.11.2011
1132/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2012, 14.11.2011
1131/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.11.2011
1130/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 14.11.2011
1129/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011, 11.11.2011
1128/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä, 11.11.2011
1127/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa, 11.11.2011
1126/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 11.11.2011
1125/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 11.11.2011
1124/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011, 10.11.2011
1123/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta, 10.11.2011
1122/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista, 9.11.2011
1121/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 9.11.2011
1120/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen 46 §:n muuttamisesta, 9.11.2011
1119/2011 Suomeksi På svenska
Laki Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 8.11.2011
1118/2011 Suomeksi På svenska
Laki Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 8.11.2011
1117/2011 Suomeksi På svenska
Laki Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 8.11.2011
1116/2011 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 8.11.2011
1115/2011 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta, 8.11.2011
1114/2011 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta, 8.11.2011
1113/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 8.11.2011
1112/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen perustuslain muuttamisesta, 8.11.2011
1111/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 7.11.2011
1110/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta, 7.11.2011
1109/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 7.11.2011
1108/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista, 4.11.2011
1107/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 2.11.2011
1106/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 2.11.2011
1105/2011 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain muuttamisesta, 2.11.2011
1104/2011 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 2.11.2011
1103/2011 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta, 2.11.2011
1102/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta, 2.11.2011
1101/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä, 2.11.2011
1100/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta, 1.11.2011
1099/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta, 1.11.2011
1098/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.11.2011
1097/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta, 1.11.2011
1096/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.11.2011
1095/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaasaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.11.2011
1094/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista, 31.10.2011
1093/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 31.10.2011
1092/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta, 28.10.2011
1091/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta, 28.10.2011
1090/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta, 28.10.2011
1089/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista, 26.10.2011
1088/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta, 25.10.2011
1087/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 25.10.2011
1086/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 25.10.2011
1085/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla, 25.10.2011
1084/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta, 25.10.2011
1083/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 24.10.2011
1082/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 24.10.2011
1081/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta, 24.10.2011
1080/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta, 24.10.2011
1079/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.10.2011
1078/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.10.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.