Sähköinen säädöskokoelma: 2011

1377/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 23.12.2011
1376/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.12.2011
1375/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta, 23.12.2011
1374/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 23.12.2011
1373/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta, 23.12.2011
1372/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.12.2011
1371/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 23.12.2011
1370/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.12.2011
1369/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta, 23.12.2011
1368/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta, 23.12.2011
1367/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, 23.12.2011
1366/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista, 23.12.2011
1365/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä, 23.12.2011
1364/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 23.12.2011
1363/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta, 23.12.2011
1362/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista, 23.12.2011
1361/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 23.12.2011
1360/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2012, 23.12.2011
1359/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2012, 23.12.2011
1358/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta, 23.12.2011
1357/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta, 23.12.2011
1356/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 22.12.2011
1355/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta, 22.12.2011
1354/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta, 22.12.2011
1353/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista, 22.12.2011
1352/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista, 22.12.2011
1351/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä, 22.12.2011
1350/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2012 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 22.12.2011
1349/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012, 22.12.2011
1348/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 22.12.2011
1347/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.12.2011
1346/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 22.12.2011
1345/2011 Suomeksi På svenska
Laki postilain 69 §:n muuttamisesta, 22.12.2011
1344/2011 Suomeksi På svenska
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta, 22.12.2011
1343/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, 22.12.2011
1342/2011 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta, 22.12.2011
1341/2011 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 26 a §:n muuttamisesta ja 26 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 22.12.2011
1340/2011 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 9 §:n muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 22.12.2011
1339/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta, 22.12.2011
1338/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 22.12.2011
1337/2011 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä, 21.12.2011
1336/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista, 21.12.2011
1335/2011 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.12.2011
1334/2011 Suomeksi På svenska
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1333/2011 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1332/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1331/2011 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1330/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1329/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 56 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1328/2011 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1327/2011 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1326/2011 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 21.12.2011
1325/2011 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 21.12.2011
1324/2011 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 21.12.2011
1323/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista, 21.12.2011
1322/2011 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1321/2011 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1320/2011 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1319/2011 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2011
1318/2011 Suomeksi På svenska
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 21.12.2011
1317/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 21.12.2011
1316/2011 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 21.12.2011
1315/2011 Suomeksi På svenska
Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1314/2011 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta, 21.12.2011
1313/2011 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1312/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.12.2011
1311/2011 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta, 21.12.2011
1310/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 21.12.2011
1309/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 21.12.2011
1308/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2012, 20.12.2011
1307/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1306/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1305/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.12.2011
1304/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.12.2011
1303/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, 20.12.2011
1302/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 20.12.2011
1301/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1300/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1299/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle, 20.12.2011
1298/2011 Suomeksi På svenska
Vuoden 2011 neljäs lisätalousarvio, 20.12.2011
1297/2011 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä, 20.12.2011
1296/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012—2015, 20.12.2011
1295/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.12.2011
1294/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2012, 20.12.2011
1293/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1292/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1291/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1290/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen Syyriaa koskevan kohdan poistamisesta, 20.12.2011
1289/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä, 20.12.2011
1288/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta, 20.12.2011
1287/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta, 20.12.2011
1286/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta, 20.12.2011
1285/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1284/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 20.12.2011
1283/2011 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta, 19.12.2011
1282/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 19.12.2011
1281/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 19.12.2011
1280/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 19.12.2011
1279/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 19.12.2011
1278/2011 Suomeksi På svenska
Tiedonanto presidenttiehdokkaista, 19.12.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.