Sähköinen säädöskokoelma: 2011

277/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 30.3.2011
276/2011 Suomeksi På svenska
Laki merensuojelulain muuttamisesta, 30.3.2011
275/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.3.2011
274/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta, 30.3.2011
273/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 30.3.2011
272/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 30.3.2011
271/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta, 29.3.2011
270/2011 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 29.3.2011
269/2011 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 29.3.2011
268/2011 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta, 29.3.2011
267/2011 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 29.3.2011
266/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 29.3.2011
265/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.3.2011
264/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2011, 29.3.2011
263/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.3.2011
262/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.3.2011
261/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.3.2011
260/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusituvan energian viraston (IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.3.2011
259/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 25.3.2011
258/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain eräiden lainkohtien voimaantulosta, 25.3.2011
257/2011 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 25.3.2011
256/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.3.2011
255/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 25.3.2011
254/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 25.3.2011
253/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän ja Pirkkalan kuntien välillä, 25.3.2011
252/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista, 25.3.2011
251/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.3.2011
250/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta, 22.3.2011
249/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa, 22.3.2011
248/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista, 22.3.2011
247/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta, 22.3.2011
246/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta, 22.3.2011
245/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten radiolaitteista annetun asetuksen kumoamisesta, 22.3.2011
244/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta, 21.3.2011
243/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta, 21.3.2011
242/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 21.3.2011
241/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.3.2011
240/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2011, 21.3.2011
239/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 204/2011 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 17.3.2011
238/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, 17.3.2011
237/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 17.3.2011
236/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 17.3.2011
235/2011 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 17.3.2011
234/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain muuttamisesta, 17.3.2011
233/2011 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta, 17.3.2011
232/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta, 17.3.2011
231/2011 Suomeksi På svenska
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta, 16.3.2011
230/2011 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta, 16.3.2011
229/2011 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta, 16.3.2011
228/2011 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 16.3.2011
227/2011 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 16.3.2011
226/2011 Suomeksi På svenska
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 16.3.2011
225/2011 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 16.3.2011
224/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 16.3.2011
223/2011 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta, 16.3.2011
222/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 16.3.2011
221/2011 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta, 16.3.2011
220/2011 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta, 16.3.2011
219/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta, 16.3.2011
218/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.3.2011
217/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista, 16.3.2011
216/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 15.3.2011
215/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.3.2011
214/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta, 15.3.2011
213/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta, 15.3.2011
212/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.3.2011
211/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 15.3.2011
210/2011 Suomeksi På svenska
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista, 14.3.2011
209/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 14.3.2011
208/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta, 14.3.2011
207/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta, 14.3.2011
206/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 14.3.2011
205/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista, 14.3.2011
204/2011 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi, 10.3.2011
203/2011 Suomeksi På svenska
Vuoden 2011 lisätalousarvio, 10.3.2011
202/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2010 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2011 kiinteistöveron eräpäivistä, 9.3.2011
201/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta, 9.3.2011
200/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 9.3.2011
199/2011 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta, 9.3.2011
198/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 9.3.2011
197/2011 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 9.3.2011
196/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 8.3.2011
195/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 8.3.2011
194/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 8.3.2011
193/2011 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 8.3.2011
192/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 8.3.2011
191/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n muuttamisesta, 8.3.2011
190/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta, 8.3.2011
189/2011 Suomeksi På svenska
Laki talousneuvostosta, 8.3.2011
188/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalous-ministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 8.3.2011
187/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 7.3.2011
186/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 7.3.2011
185/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2011, 7.3.2011
184/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.3.2011
183/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.3.2011
182/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 7.3.2011
181/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 4.3.2011
180/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 2.3.2011
179/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta, 2.3.2011
178/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-bakteerin seurannasta, 2.3.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.