Sähköinen säädöskokoelma: 2011

377/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta, 29.4.2011
376/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.4.2011
375/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta, 29.4.2011
374/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.4.2011
373/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 29.4.2011
372/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta, 29.4.2011
371/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä, 29.4.2011
370/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä, 29.4.2011 (HUOM! suurikokoiset pdf-tiedostot)
369/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, 29.4.2011 (HUOM! suurikokoiset pdf-tiedostot)
368/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.4.2011
367/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 27.4.2011
366/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 27.4.2011
365/2011 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta, 27.4.2011
364/2011 Suomeksi På svenska
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta, 27.4.2011
363/2011 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta, 27.4.2011
362/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.4.2011
361/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista, 21.4.2011
360/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 21.4.2011
359/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 21.4.2011
358/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta, 21.4.2011
357/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta, 20.4.2011
356/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mallioikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.4.2011
355/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten voimaansaattamisesta sekä asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.4.2011
354/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 19.4.2011
353/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta, 19.4.2011
352/2011 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 19.4.2011
351/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta, 19.4.2011
350/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.4.2011
349/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta, 18.4.2011
348/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahasta, 18.4.2011
347/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 18.4.2011
346/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista, 18.4.2011
345/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.4.2011
344/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.4.2011
343/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2011, 15.4.2011
342/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 15.4.2011
341/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta, 15.4.2011
340/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta, 15.4.2011
339/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seulonnoista, 15.4.2011
338/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, 15.4.2011
337/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta, 15.4.2011
336/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä, 15.4.2011
335/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta, 15.4.2011
334/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 15.4.2011
333/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 15.4.2011
332/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 15.4.2011
331/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta, 15.4.2011
330/2011 Suomeksi På svenska
Laki valvontarangaistuksesta, 15.4.2011
329/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 15.4.2011
328/2011 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n muuttamisesta, 15.4.2011
327/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta, 14.4.2011
326/2011 Suomeksi På svenska
Laki Selkämeren kansallispuistosta, 14.4.2011
325/2011 Suomeksi På svenska
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta, 14.4.2011
324/2011 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta, 14.4.2011
323/2011 Suomeksi På svenska
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, 14.4.2011
322/2011 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain muuttamisesta, 14.4.2011
321/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 14.4.2011
320/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta, 14.4.2011
319/2011 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 14.4.2011
318/2011 Suomeksi På svenska
Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 13.4.2011
317/2011 Suomeksi På svenska
Laki perhehoitajalain muuttamisesta, 13.4.2011
316/2011 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta, 13.4.2011
315/2011 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 40 §:n muuttamisesta, 13.4.2011
314/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 13.4.2011
313/2011 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 60 ja 65 §:n muuttamisesta, 13.4.2011
312/2011 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, 13.4.2011
311/2011 Suomeksi På svenska
Päästökauppalaki, 13.4.2011
310/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.4.2011
309/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.4.2011
308/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.4.2011
307/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.4.2011
306/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta, 12.4.2011
305/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014, 12.4.2011
304/2011 Suomeksi På svenska
Rautatielaki, 11.4.2011
303/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 11.4.2011
302/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.4.2011
301/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.4.2011
300/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.4.2011
299/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta, 11.4.2011
298/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta, 8.4.2011
297/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta, 8.4.2011
296/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamisesta, 8.4.2011
295/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla, 8.4.2011
294/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi, 8.4.2011
293/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta, 6.4.2011
292/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta, 5.4.2011
291/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tietolomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta, 5.4.2011
290/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 4.4.2011
289/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 4.4.2011
288/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta, 4.4.2011
287/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 1.4.2011
286/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.4.2011
285/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 1.4.2011
284/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.4.2011
283/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 ja 63 §:n muuttamisesta, 31.3.2011
282/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 270/2011 Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä, 31.3.2011
281/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Albanian tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja tieteellis-teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta, 31.3.2011
280/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta koskemaan vuotta 2011 noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 31.3.2011
279/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.3.2011
278/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.3.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.