Sähköinen säädöskokoelma: 2011

577/2011 Suomeksi På svenska
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 3.6.2011
576/2011 Suomeksi På svenska
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 3.6.2011
575/2011 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain muuttamisesta, 3.6.2011
574/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 1.6.2011
573/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä, 1.6.2011
572/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, 1.6.2011
571/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista, 1.6.2011
570/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta, 1.6.2011
569/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa, 1.6.2011
568/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 1.6.2011
567/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta, 31.5.2011
566/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäminis-teriön asetuksen muuttamisesta, 31.5.2011
565/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 31.5.2011
564/2011 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta, 31.5.2011
563/2011 Suomeksi På svenska
Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta, 31.5.2011
562/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2011
561/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2011
560/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 31.5.2011
559/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 31.5.2011
558/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle, 31.5.2011
557/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta, 31.5.2011
556/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta, 30.5.2011
555/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä, 30.5.2011
554/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 30.5.2011
553/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista, 27.5.2011
552/2011 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 27.5.2011
551/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus postitoiminnan toimilupahakemuksesta, 27.5.2011
550/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja eräiden muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.5.2011
549/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kahdeksannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta, 27.5.2011
548/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen eräiden säännösten kumoamisesta, 26.5.2011
547/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä, 26.5.2011
546/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä, 26.5.2011
545/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta, 26.5.2011
544/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013—2020, 26.5.2011
543/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta, 26.5.2011
542/2011 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 25 ja 25 d §:n muuttamisesta, 26.5.2011
541/2011 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta, 26.5.2011
540/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 26.5.2011
539/2011 Suomeksi På svenska
Laki lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräystenvoimaansaattamisesta, 26.5.2011
538/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.5.2011
537/2011 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta, 25.5.2011
536/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta, 25.5.2011
535/2011 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta, 25.5.2011
534/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.5.2011
533/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyeläinten tunnistamisesta, 25.5.2011
532/2011 Suomeksi På svenska
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 25.5.2011
531/2011 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain 80 ja 83 §:n muuttamisesta, 25.5.2011
530/2011 Suomeksi På svenska
Laki merilain 18 luvun 15 §:n muuttamisesta, 25.5.2011
529/2011 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain 126 ja 127 §:n muuttamisesta, 25.5.2011
528/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 25.5.2011
527/2011 Suomeksi På svenska
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 25.5.2011
526/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta, 25.5.2011
525/2011 Suomeksi På svenska
Turvallisuustutkintalaki, 25.5.2011
524/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiealan terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyydestä ja täydennyskoulutuksesta, 24.5.2011
523/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.5.2011
522/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.5.2011
521/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.5.2011
520/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 6 ja 43 §:n muuttamisesta, 24.5.2011
519/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus hissien käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 23.5.2011
518/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta, 23.5.2011
517/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkölaitteistojen turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta, 23.5.2011
516/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta, 23.5.2011
515/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25-32, 20.5.2011
514/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 442/2011 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 20.5.2011
513/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta, 20.5.2011
512/2011 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 20.5.2011
511/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 20.5.2011
510/2011 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.5.2011
509/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta, 20.5.2011
508/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta, 20.5.2011
507/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista, 20.5.2011
506/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta, 20.5.2011
505/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, 19.5.2011
504/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.5.2011
503/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten, 19.5.2011
502/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 19.5.2011
501/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta, 19.5.2011
500/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 19.5.2011
499/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, 19.5.2011
498/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.5.2011
497/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista aineista annettujen säädösten kumoamisesta, 18.5.2011
496/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.5.2011
495/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta, 18.5.2011
494/2011 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
493/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
492/2011 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
491/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
490/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
489/2011 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain 64 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
488/2011 Suomeksi På svenska
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta, 17.5.2011
487/2011 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta, 17.5.2011
486/2011 Suomeksi På svenska
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
485/2011 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
484/2011 Suomeksi På svenska
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
483/2011 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
482/2011 Suomeksi På svenska
Laki opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
481/2011 Suomeksi På svenska
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
480/2011 Suomeksi På svenska
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
479/2011 Suomeksi På svenska
Laki patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
478/2011 Suomeksi På svenska
Laki patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta, 17.5.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.