Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2011

1577/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 30.12.2011
1576/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista, 30.12.2011
1575/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 30.12.2011
1574/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 30.12.2011
1573/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 30.12.2011
1572/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013, 30.12.2011
1571/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta, 30.12.2011
1570/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2011
1569/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1568/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 30.12.2011
1567/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä, 30.12.2011
1566/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta, 30.12.2011
1565/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1564/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1563/2011 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista, 30.12.2011
1562/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1561/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1560/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista, 30.12.2011
1559/2011 Suomeksi På svenska
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1558/2011 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1557/2011 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1556/2011 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 79 ja 81 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1555/2011 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 a §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1554/2011 Suomeksi På svenska
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta, 30.12.2011
1553/2011 Suomeksi På svenska
Laki puolustustilalain 2 ja 30 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1552/2011 Suomeksi På svenska
Valmiuslaki, 30.12.2011
1551/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 30.12.2011
1550/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1549/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1548/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 30.12.2011
1547/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta, 30.12.2011
1546/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta, 30.12.2011
1545/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1544/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1543/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta, 30.12.2011
1542/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2012, 30.12.2011
1541/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 30.12.2011
1540/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 30.12.2011
1539/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, 30.12.2011
1538/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012, 30.12.2011
1537/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2011
1536/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, 30.12.2011
1535/2011 Suomeksi På svenska
Laki markkinaoikeuslain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1534/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1533/2011 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1532/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1531/2011 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, 30.12.2011
1530/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2012 suoritettavasta määrärahasta, 30.12.2011
1529/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2011
1528/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:ssä säädetyn biopolttoöljyn valmisteveron palautuksen voimaantulosta, 30.12.2011
1527/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1526/2011 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, 30.12.2011
1525/2011 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2011
1524/2011 Suomeksi På svenska
Laki verotililain 8 ja 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1523/2011 Suomeksi På svenska
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1522/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1521/2011 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 34 §:n kumoamisesta, 30.12.2011
1520/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 30.12.2011
1519/2011 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1518/2011 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.12.2011
1517/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.12.2011
1516/2011 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1515/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2011
1514/2011 Suomeksi På svenska
Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki, 30.12.2011
1513/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 30.12.2011
1512/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1511/2011 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2011
1510/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1509/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa, 30.12.2011
1508/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1507/2011 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.12.2011
1506/2011 Suomeksi På svenska
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1505/2011 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1504/2011 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1503/2011 Suomeksi På svenska
Laivavarustelaki, 30.12.2011
1502/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2011
1501/2011 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta, 30.12.2011
1500/2011 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1499/2011 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1498/2011 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1497/2011 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1496/2011 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1495/2011 Suomeksi På svenska
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2011
1494/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1493/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2011
1492/2011 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 30.12.2011
1491/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta, 30.12.2011
1490/2011 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 30.12.2011
1489/2011 Suomeksi På svenska
Laki euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta, 30.12.2011
1488/2011 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2012, 30.12.2011
1487/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 29.12.2011
1486/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2012 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 29.12.2011
1485/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita, 29.12.2011
1484/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksusta, 29.12.2011
1483/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 29.12.2011
1482/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä, 29.12.2011
1481/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 29.12.2011
1480/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta, 29.12.2011
1479/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 29.12.2011
1478/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.12.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.