Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.01.2010
48
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Micanisme Palestino Europien de Gestion et d\Aide Socio-iconomique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
49
Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
50
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
51
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
52
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
53
Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista
54
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
55
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
56
Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
57
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
58
Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.01.2010
46
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
47
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.01.2010
37
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
38
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta
39
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
40
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
41
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
42
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
43
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta
44
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010
45
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.01.2010
34
Laki lentoliikenteen päästökaupasta
35
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
36
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.01.2010
27
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
28
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
29
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
30
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
31
Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta
32
Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
33
Opetusministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.01.2010
24
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
25
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
26
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.01.2010
15
Laki tieliikennelain muuttamisesta
16
Laki päästökauppalain muuttamisesta
17
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
18
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 31 ja 32 §:n kumoamisesta
19
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n kumoamisesta
20
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta
21
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
22
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
23
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1284/2009 tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.01.2010
9
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
10
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
11
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
12
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2009 ennakonpalautusten maksamisesta
13
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 kiinteistöveron eräpäivistä
14
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2009
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2010 Tiedoston koko: kb
7
Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä valtiontakauksista perittävistä maksuista
8
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.1.2010 Tiedoston koko: kb
5
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista
6
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.1.2010 Tiedoston koko: kb
1
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
2
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
3
Verohallinnon päätös pidennettyjen ilmoitusjaksojen muutosajankohdasta
4
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.