Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.5.2010 Tiedoston koko: kb
311
Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
312
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
313
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
314
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
315
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
316
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
317
Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
318
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
319
Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta
320
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta Saamenkielinen käännös
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2010 Tiedoston koko: kb
305
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
306
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
307
Laki tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta
308
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
309
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 18 §:n muuttamisesta
310
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2010 Tiedoston koko: kb
290
Maksupalvelulaki
291
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta
292
Laki viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta
293
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
294
Laki henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta
295
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
296
Laki veronkantolain muuttamisesta
297
Maksulaitoslaki
298
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa
299
Laki luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
300
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
301
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
302
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
303
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
304
Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2010 Tiedoston koko: kb
289
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.2010 Tiedoston koko: kb
280
Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
281
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
282
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
283
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
284
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
285
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puolesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin ohjeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
286
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n suomenkielisen sanamuodon muuttamisesta
287
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
288
Verohallinnon työjärjestys
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2010 Tiedoston koko: kb
276
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
277
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
278
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
279
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2010 Tiedoston koko: kb
270
Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
271
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 3 momentin kumoamisesta
272
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista
273
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
274
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
275
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.4.2010 Tiedoston koko: kb
265
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
266
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
267
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta
268
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta
269
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.4.2010 Tiedoston koko: kb
261
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
262
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
263
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2010
264
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.4.2010 Tiedoston koko: kb
257
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 c §:n muuttamisesta
258
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
259
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
260
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2010 Tiedoston koko: kb
252
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta (Saamenkielinen käännös)
253
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
254
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
255
Laki terveydensuojelulain 51 §:n muuttamisesta
256
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen valtakunnanrajan kulun muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2010 Tiedoston koko: kb
247
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta
248
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
249
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsä- talousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
250
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuberkuloosin vastustamisesta tarhatuilla hirvieläimillä
251
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2010 Tiedoston koko: kb
244
Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
245
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
246
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa laissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.4.2010 Tiedoston koko: kb
238
Laki eläintunnistusjärjestelmästä
239
Laki eläintautilain muuttamisesta
240
Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeessa
241
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
242
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
243
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.4.2010 Tiedoston koko: kb
231
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
232
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta
233
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä
234
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
235
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
236
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen muuttamisesta
237
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.4.2010 Tiedoston koko: kb
228
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
229
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
230
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.4.2010 Tiedoston koko: kb
216
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä
217
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
218
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta
219
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
220
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
221
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta
222
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
223
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta
224
Eduskunnan päätös antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
225
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
226
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
227
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2010 Tiedoston koko: kb
210
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
211
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
212
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
213
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
214
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen raha 150 vuotta -juhlarahasta
215
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2010 Tiedoston koko: kb
200
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta
201
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta
202
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
203
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
204
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
205
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain mukaan järjestettävien lomituspalvelujen määrästä vuonna 2010
206
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin käytöstä märehtijöiden rehuna annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
207
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
208
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden interventiorahastosta maksettavista menoista
209
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2010
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.3.2010 Tiedoston koko: kb
187
Laki CE-merkintärikkomuksesta
188
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
189
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
190
Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
191
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
192
Valtioneuvoston asetus eläintautiasetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
193
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
194
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
195
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
196
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
197
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalous- ministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
198
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta
199
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.