Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.9.2010 Tiedoston koko: kb
816
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta
817
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattamisesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista koskevien asetusten kumoamisesta
818
Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista
819
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.9.2010 Tiedoston koko: kb
809
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain nojalla työ- ja elinkeinotoimistoille säädettyjen tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
810
Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
811
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 14 §:n muuttamisesta
812
Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta
813
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
814
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
815
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22-24
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.9.2010 Tiedoston koko: kb
803
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
804
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
805
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
806
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
807
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
808
Verohallinnon työjärjestys
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2010 Tiedoston koko: kb
794
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
795
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
796
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
797
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
798
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
799
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta
800
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
801
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
802
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen liitteiden 1 ja 2 muutosten voimaantulosta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.2010 Tiedoston koko: kb
786
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
787
Laki kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta
788
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 3 §:n muuttamisesta
789
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista
790
Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista
791
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
792
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 16 luvun muuttamisesta
793
Verohallinnon päätös vuoden 2010 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.9.2010 Tiedoston koko: kb
779
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
780
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
781
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta
782
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta
783
Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
784
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
785
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.9.2010 Tiedoston koko: kb
754
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä
755
Laki rikoslain muuttamisesta
756
Laki rikesakkorikkomuksista
757
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
758
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n muuttamisesta
759
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta
760
Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta
761
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
762
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
763
Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta
764
Laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta
765
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
766
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 15 §:n muuttamisesta
767
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
768
Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta
769
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta
770
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
771
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
772
Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta
773
Laki kalastuslain muuttamisesta
774
Laki järjestyslain muuttamisesta
775
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta
776
Laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta
777
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
778
Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden rekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.9.2010 Tiedoston koko: kb
746
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
747
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä
748
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
749
Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta
750
Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta
751
Laki luottotietolain 29 §:n muuttamisesta
752
Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
753
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2010 Tiedoston koko: kb
741
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
742
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta
743
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
744
Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
745
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2010 Tiedoston koko: kb
738
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
739
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
740
Ympäristöministeriön työjärjestys
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2010 Tiedoston koko: kb
729
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
730
Laki pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta
731
Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
732
Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta
733
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
734
Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
735
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
736
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
737
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2010 Tiedoston koko: kb
723
Laki järjestyslain 22 §:n muuttamisesta
724
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
725
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
726
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
727
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
728
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.8.2010 Tiedoston koko: kb
703
Laki takuueläkkeestä
704
Laki kansaneläkelain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
705
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 41 §:n muuttamisesta
706
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
707
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 11 luvun 14 §:n muuttamisesta
708
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta
709
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
710
Laki elatustukilain 21 §:n muuttamisesta
711
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
712
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
713
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
714
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
715
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
716
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
717
Laki työntekijän eläkelain 120 §:n muuttamisesta
718
Laki merimieseläkelain 117 §:n muuttamisesta
719
Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta
720
Laki kunnallisen eläkelain 126 §:n muuttamisesta
721
Laki valtion eläkelain 122 §:n muuttamisesta
722
Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.8.2010 Tiedoston koko: kb
697
Laki kalastuslain muuttamisesta
698
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
699
Laki lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta
700
Laki sairausvakuutuslain 11 ja 18 luvun muuttamisesta
701
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
702
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.8.2010 Tiedoston koko: kb
692
Laki hätäkeskustoiminnasta
693
Laki nuorisolain muuttamisesta
694
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
695
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
696
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.8.2010 Tiedoston koko: kb
691
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.7.2010 Tiedoston koko: kb
688
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta
689
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
690
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.7.2010 Tiedoston koko: kb
683
Laki puoluelain muuttamisesta
684
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
685
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
686
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
687
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2010 Tiedoston koko: kb
678
Laki yhdistyslain muuttamisesta
679
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta
680
Laki puoluelain muuttamisesta
681
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa
682
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.7.2010 Tiedoston koko: kb
672
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
673
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta
674
Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta
675
Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suojelusta
676
Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta
677
Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.