Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2010 Tiedoston koko: kb
1103
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1104
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1105
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1106
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1107
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1108
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2010 Tiedoston koko: kb
1099
Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta
1100
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä
1101
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1102
Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2010 Tiedoston koko: kb
1091
Laki eduskuntaryhmien tuesta
1092
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1093
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1094
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1095
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1096
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
1097
Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1098
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2010 Tiedoston koko: kb
1086
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1087
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1088
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
1089
Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta
1090
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2010 Tiedoston koko: kb
1083
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1084
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1085
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2010 Tiedoston koko: kb
1072
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
1073
Laki rikoslain 44 ja 48 luvun muuttamisesta
1074
Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1075
Laki ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta
1076
Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa
1077
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta
1078
Laki avioliittolain muuttamisesta
1079
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
1080
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1081
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta
1082
Laki rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2010 Tiedoston koko: kb
1062
Laki valtion liikelaitoksista
1063
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1064
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta
1065
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä annetun lain voimaantulosta
1066
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1067
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1068
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1069
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1070
Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1071
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2011
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2010 Tiedoston koko: kb
1055
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1056
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta
1057
Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1058
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
1059
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1060
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
1061
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2010 Tiedoston koko: kb
1049
Laki henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
1050
Laki luotsauslain muuttamisesta
1051
Laki vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta
1052
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta
1053
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä
1054
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2010 Tiedoston koko: kb
1047
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1048
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.2010 Tiedoston koko: kb
1039
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1040
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1041
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1042
Tasavallan presidentin asetus Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1043
Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista
1044
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen muuttamisesta
1045
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistaminen
1046
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 liitteen III muuttamisesta
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.12.2010 Tiedoston koko: kb
1034
Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä
1035
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
1036
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011
1037
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1038
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2010 Tiedoston koko: kb
1032
Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio
1033
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.2010 Tiedoston koko: kb
1026
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1027
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1028
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1029
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1030
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n muuttamisesta
1031
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 141 §:n muuttamisesta
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2010 Tiedoston koko: kb
1016
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
1017
Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1018
Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1019
Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1020
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta
1021
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta
1022
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
1023
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
1024
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään
1025
Verohallinnon päätös vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2010 Tiedoston koko: kb
1005
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta
1006
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1007
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1008
Laki Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1009
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1010
Tasavallan presidentin asetus Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaansaattamisesta sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1011
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1012
Valtioneuvoston asetus Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä
1013
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä hallinnollisessa yhteistyössä arvonlisäverotuksen alalla
1014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2010 Tiedoston koko: kb
1002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
1003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.2010 Tiedoston koko: kb
990
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
991
Laki työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
992
Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
993
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 ja 5 kohdan muuttamisesta
994
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista (Saamenkielinen käännös)
995
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
996
Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa
997
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012
998
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta
999
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1032/2010 Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 174/2005 muuttamisesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.2010 Tiedoston koko: kb
981
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
982
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
983
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
984
Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
985
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
986
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta annetun valtio- neuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
987
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
988
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista
989
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2010 Tiedoston koko: kb
975
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
976
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
977
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
978
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
979
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
980
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.