Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1420
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
1421
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
1422
Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta
1423
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1424
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1418
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1419
Verohallinnon työjärjestys
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1405
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1406
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
1407
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta
1408
Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla
1409
Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki
1410
Laki tuloverolain muuttamisesta
1411
Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 ja 63 §:n muuttamisesta
1412
Laki perintö- ja lahjaverolain 43 §:n muuttamisesta
1413
Laki arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin kumoamisesta
1414
Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1415
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1416
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1417
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1399
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1400
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1401
Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta
1402
Laki ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
1403
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
1404
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1396
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
1397
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
1398
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1392
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1393
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1394
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2011
1395
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1386
Laki kotoutumisen edistämisestä
1387
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1388
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1389
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1390
Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 c ja 10 §:n muuttamisesta
1391
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1377
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1378
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1379
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä
1380
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
1381
Laki Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1382
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1383
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1384
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
1385
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1357
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1358
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
1359
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1360
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1361
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1362
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
1363
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1364
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta
1365
Laki sijoitusrahastolain 6 ja 11 §:n muuttamisesta
1366
Laki kiinteistörahastolain 9 §:n muuttamisesta
1367
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1368
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1369
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1370
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1371
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
1372
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä
1373
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta
1374
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2011 liikenneturvallisuusmaksusta
1375
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
1376
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1326
Terveydenhuoltolaki
1327
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1328
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1329
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1330
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1331
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1332
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1333
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1334
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1335
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1336
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1337
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1338
Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta
1339
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1340
Laki lääkelain 65 §:n muuttamisesta
1341
Laki tartuntatautilain 7 §:n muuttamisesta
1342
Laki sosiaalihuoltolain 12 c §:n muuttamisesta
1343
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 b §:n muuttamisesta
1344
Laki liikennevakuutuslain 6 a §:n muuttamisesta
1345
Laki tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
1346
Laki sotilasvammalain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta
1347
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1348
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1349
Laki yliopistolain 46 §:n muuttamisesta
1350
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1351
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
1352
Laki perusopetuslain 31 a §:n muuttamisesta
1353
Laki asevelvollisuuslain 24 §:n muuttamisesta
1354
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1355
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta
1356
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2010 Tiedoston koko: kb
1314
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1315
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1316
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta
1317
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1318
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1319
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta
1320
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun muuttamisesta
1321
Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta
1322
Laki sotilastapaturmalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1323
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
1324
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 §:n muuttamisesta
1325
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2010 Tiedoston koko: kb
1306
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1307
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1308
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta
1309
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2011
1310
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismääristä vuonna 2011
1311
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1312
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1313
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2010 Tiedoston koko: kb
1303
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
1304
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1305
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2010 Tiedoston koko: kb
1300
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta
1301
Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille
1302
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2010 Tiedoston koko: kb
1292
Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä
1293
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1294
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1295
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1296
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1297
Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisterimerkinnän tekemiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1298
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2011 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1299
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2010 Tiedoston koko: kb
1284
Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle
1285
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1286
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1287
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
1288
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1289
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1290
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1291
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2011 suoritettavasta määrärahasta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2010 Tiedoston koko: kb
1261
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
1262
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1263
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1264
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1265
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
1266
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
1267
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta
1268
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle annetun lain muuttamisesta
1269
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1270
Laki pelastustoimen laitteista annetun lain muuttamisesta
1271
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1272
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta
1273
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1274
Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta
1275
Laki jalometallituotteista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1276
Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta
1277
Laki konttilain muuttamisesta
1278
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1279
Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1280
Laki sähköturvallisuuslain 4 §:n muuttamisesta
1281
Laki sähkömarkkinalain 36 a §:n muuttamisesta
1282
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1283
Laki jätelain muuttamisesta
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2010 Tiedoston koko: kb
1254
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta
1255
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1256
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1257
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
1258
Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta
1259
Valtioneuvoston asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
1260
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 maksettavan korvauksen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2010 Tiedoston koko: kb
1244
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1245
Laki työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1246
Laki sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta
1247
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1248
Laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta
1249
Laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta
1250
Laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta
1251
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta
1252
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta
1253
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2010 Tiedoston koko: kb
1239
Laki valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta
1240
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1241
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
1242
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen kumoamisesta
1243
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.