Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 87 kb
1151
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1152
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1153
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
1154
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1155
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 125 kb
1146
Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
1147
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 13 ja 17 §:n muuttamisesta
1148
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
1149
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
1150
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 84 kb
1137
Laki elintarvikelain muuttamisesta
1138
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1139
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1140
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1141
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1142
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1143
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 20 §:n muuttamisesta
1144
Valtioneuvoston asetus rangaistuksen täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1145
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 84 kb
1129
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1130
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1131
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1132
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1133
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen kumoamisesta
1134
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1135
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1136
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 110 kb
1121
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
1122
Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta
1123
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1124
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta
1125
Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
1126
Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja sitoumuskorvauksista
1127
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1128
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 144 kb
1116
Laki lukiolain muuttamisesta
1117
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1118
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta
1119
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1120
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 83 kb
1109
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1110
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n kumoamisesta
1111
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
1112
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1113
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista
1114
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista
1115
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 110 kb
1096
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
1097
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1098
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1099
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1100
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1101
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1102
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1103
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1104
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1105
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1106
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1107
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1108
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 81 kb
1085
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1086
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1087
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a §:n muuttamisesta
1088
Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta
1089
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1090
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
1091
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1092
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1093
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1094
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1095
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 137 kb
1077
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1078
Laki tuloverolain 45 §:n muuttamisesta
1079
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
1080
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1081
Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta
1082
Valtioneuvoston asetus rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpanosta
1083
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
1084
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 81 kb
1068
Laki kuntalain muuttamisesta
1069
Laki kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1070
Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1071
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1072
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1073
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1074
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1075
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1076
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 478 kb
1059
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta
1060
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1061
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1062
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1063
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista
1064
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta
1065
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
1066
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista
1067
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 84 kb
1052
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1053
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1054
Laki vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta
1055
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1056
Opetusministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1057
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1058
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta ja hintaseurannasta
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 1215 kb (suuri)
1050
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1051
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 84 kb
1042
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1043
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta
1044
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyys- kertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1045
Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä
1046
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työttömyysvakuutusrahastolle omavastuumaksuasiassa ilmoitettavista tiedoista
1047
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 liikenneturvallisuusmaksusta
1048
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1049
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 86 kb
1033
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
1034
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1035
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1036
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
1037
Laki perusopetuslain 9 §:n muuttamisesta
1038
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta
1039
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1040
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1041
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 88 kb
1030
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista
1031
Ympäristöministeriön työjärjestys
1032
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen 1 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 80 kb
1018
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1019
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1020
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1021
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1022
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaan- tulosäännöksen muuttamisesta
1023
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
1024
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1025
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1026
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta
1027
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1028
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1029
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 128 kb
1012
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta
1013
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista
1016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1017
Verohallinnon päätös vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 138 kb
1009
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä
1010
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2009
1011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.