Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 220 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 80 kb
1504
Laki yliopistolain muuttamisesta
1505
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
1506
Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1507
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista
1508
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1509
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1510
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 219 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 82 kb
1497
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
1498
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1499
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2008
1500
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muuttamisesta
1501
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1502
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tilaviini-nimityksen käyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1503
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2008
Vihko 218 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 91 kb
1494
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1495
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1496
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 217 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 89 kb
1487
Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1488
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1489
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1490
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta
1491
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta
1492
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1493
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista
Vihko 216 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 167 kb
1476
Laki maatalouden rakennetuista
1477
Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta
1478
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1479
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
1480
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1481
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
1482
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
1483
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1484
Tasavallan presidentin asetus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1485
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1486
Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen suoritettua pelastuksen
Vihko 215 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 82 kb
1468
Laki päästökauppalain muuttamisesta
1469
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
1470
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
1471
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1472
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta
1473
Opetusministeriön asetus kelpoisuuskokeeseen liittyvistä maksuista
1474
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1475
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 214 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 90 kb
1465
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
1466
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
1467
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 213 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 89 kb
1463
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta
1464
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 212 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 171 kb
1446
Siviilipalveluslaki
1447
Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta
1448
Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1449
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1450
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1451
Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
1452
Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
1453
Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta
1454
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
1455
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta
1456
Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta
1457
Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta
1458
Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta
1459
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1460
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
1461
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta
1462
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen lukumääristä
Vihko 211 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 159 kb
1438
Asevelvollisuuslaki
1439
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
1440
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 18 ja 39 §:n muuttamisesta
1441
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
1442
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
1443
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta
1444
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
1445
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
Vihko 210 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 89 kb
1433
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
1434
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
1435
Laki yliopistolain 25 §:n muuttamisesta
1436
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1437
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 209 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 867 kb
1432
Valtion talousarvio vuodelle 2008
Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 263 kb
1415
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1416
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1417
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1418
Laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta
1419
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1420
Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta
1421
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
1422
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
1423
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1424
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1425
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta
1426
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1427
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 78 ja 79 §:n muuttamisesta
1428
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta
1429
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta
1430
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1431
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 208 kb
1409
Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1410
Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1411
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1412
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1413
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuksesta
1414
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan päättymisestä (Saamenkielinen käännös)
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 80 kb
1399
Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta
1400
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1401
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1402
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta
1403
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1404
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä
1405
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 § :n muuttamisesta
1406
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista
1407
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1408
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 81 kb
1388
Laki opintotukilain muuttamisesta
1389
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1390
Laki lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta
1391
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1392
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
1393
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1394
Valtioneuvoston asetus eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1395
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1396
Valtioneuvoston asetus asian käsittelystä syrjintälautakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1397
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1398
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 204 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 101 kb
1382
Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1383
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
1384
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 25 ja 33 §:n muuttamisesta
1385
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 34 ja 67 §:n muuttamisesta
1386
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1387
Laki pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n ja 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta
Vihko 203 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 105 kb
1368
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta
1369
Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1370
Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta
1371
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta
1372
Laki poliisilain 31 d §:n muuttamisesta
1373
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1374
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1375
Laki kuntalain muuttamisesta
1376
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
1377
Laki sosiaali- ja terveyshuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1378
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
1379
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1380
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1381
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 85 kb
1359
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1360
Laki ammattitautilain 3 a §:n muuttamisesta
1361
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1362
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1363
Laki työntekijän eläkelain 168 §:n muuttamisesta
1364
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1365
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1366
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 28 a §:n muuttamisesta
1367
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä
Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 86 kb
1352
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1353
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1354
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1355
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1356
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1357
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta
1358
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008 työttömyysvakuutusmaksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.