Sähköinen säädöskokoelma: 2006

Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2006 Tiedoston koko: 153 kb
259
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
260
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
261
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
262
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
263
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
264
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2006
265
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
266
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2006 Tiedoston koko: 250 kb
255
Rahankeräyslaki
256
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
257
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
258
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.4.2006 Tiedoston koko: 87 kb
250
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta
251
Laki eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta
252
Laki vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta
253
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
254
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.4.2006 Tiedoston koko: 89 kb
243
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
244
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
245
Laki esitutkintalain muuttamisesta
246
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
247
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
248
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
249
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.4.2006 Tiedoston koko: 102 kb
234
Laki tieliikennelain muuttamisesta
235
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
236
Laki kirkkolain muuttamisesta
237
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
238
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
239
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
240
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
241
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
242
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2006 Tiedoston koko: 82 kb
227
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
228
Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa
229
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä
230
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
231
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
232
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
233
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2006 Tiedoston koko: 99 kb
221
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
222
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
223
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
224
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
225
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
226
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2006 Tiedoston koko: 94 kb
211
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
212
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta
213
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
214
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
215
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
216
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
217
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta
218
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 18 §:n muuttamisesta
219
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta
220
Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2006 Tiedoston koko: 90 kb
207
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
208
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
209
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 16 §:n muuttamisesta
210
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.3.2006 Tiedoston koko: 102 kb
203
Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
204
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista
205
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointeja koskevien tukien hakuajan alkamisesta
206
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2006 Tiedoston koko: 172 kb
198
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
199
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
200
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
201
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
202
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2006 Tiedoston koko: 503 kb
194
Laki Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
195
Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
196
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
197
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2006 Tiedoston koko: 61 kb
187
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
188
Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
189
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
190
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
191
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
192
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
193
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.3.2006 Tiedoston koko: 126 kb
183
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
184
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
185
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2006
186
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.3.2006 Tiedoston koko: 178 kb
179
Valtioneuvoston asetus sotilasajoneuvoasetuksen kumoamisesta
180
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista
181
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
182
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2006
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.3.2006 Tiedoston koko: 58 kb
172
Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
173
Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
174
Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehityshankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
175
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
176
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen valvonnan järjestämisestä
177
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
178
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.2006 Tiedoston koko: 59 kb
167
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
168
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
169
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2006
170
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
171
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta erityisistä rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyihin tiettyihin henkilöihin
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.3.2006 Tiedoston koko: 81 kb
159
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
160
Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
161
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
162
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
163
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
164
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
165
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista
166
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.3.2006 Tiedoston koko: 304 kb
158
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.3.2006 Tiedoston koko: 369 kb
156
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
157
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.