Sähköinen säädöskokoelma: 2006

Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2006 Tiedoston koko: 90 kb
531
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
532
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
533
Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta
534
Laki merimieslain muuttamisesta
535
Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksamaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Maksamaan kunnan perustamisesta
536
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta
537
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2006 Tiedoston koko: 153 kb
521
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
522
Valtioneuvoston päätös Pieksämäen kaupungin ja Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pieksämäen kunnan perustamisesta
523
Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lakkauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin
524
Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kunnan perustamisesta
525
Valtioneuvoston päätös Kodisjoen kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin
526
Valtioneuvoston päätös Vuolijoen kunnan liittämisestä Kajaanin kaupunkiin
527
Valtioneuvoston päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan perustamisesta
528
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
529
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
530
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2006 Tiedoston koko: 162 kb
516
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
517
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
518
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
519
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
520
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2006 Tiedoston koko: 130 kb
509
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
510
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
511
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
512
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
513
Valtioneuvoston päätös Haukivuoren kunnan liittämisestä Mikkelin kaupunkiin
514
Valtioneuvoston päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perustamisesta
515
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2006 Tiedoston koko: 77 kb
502
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin kumoamisesta
503
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä
504
Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta
505
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
506
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
507
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
508
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2006 Tiedoston koko: 237 kb
501
Vuoden 2006 lisätalousarvio
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2006 Tiedoston koko: 60 kb
496
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
497
Valtioneuvoston asetus mittanormaalijärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
498
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
499
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
500
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohin TSE-tautien vastustamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2006 Tiedoston koko: 75 kb
485
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
486
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
487
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
488
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kasvisten kaupan pitämisestä
489
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten kaupan pitämisestä
490
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kalasta ja kalavalmisteista annetun asetuksen kumoamisesta
491
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus etikasta annetun asetuksen kumoamisesta
492
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
493
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
494
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
495
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2006 Tiedoston koko: 105 kb
474
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2005/2006
475
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
476
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
477
Valtioneuvoston päätös Luopioisten kunnan ja Pälkäneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen kunnan perustamisesta
478
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
479
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta
480
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (538/2002) 2 luvun muuttamisesta
481
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
482
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
483
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
484
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen 132/96 kumoamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2006 Tiedoston koko: 177 kb
469
Laki ulosottolain muuttamisesta
470
Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta
471
Laki perintökaaren muuttamisesta
472
Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta
473
Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.2006 Tiedoston koko: 154 kb
466
Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
467
Laki rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta
468
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2006 Tiedoston koko: 86 kb
458
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
459
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
460
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
461
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
462
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
463
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta
464
Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin
465
Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2006 Tiedoston koko: 82 kb
447
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
448
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
449
Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta
450
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
451
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
452
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
453
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
454
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
455
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
456
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
457
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2006 Tiedoston koko: 91 kb
441
Laki tieliikennelain muuttamisesta
442
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
443
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
444
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
445
Laki Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
446
Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisömetsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Valleyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumeviljelylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2006 Tiedoston koko: 298 kb
436
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
437
Valtioneuvoston päätös Mietoisten kunnan ja Mynämäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen kunnan perustamisesta
438
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
439
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
440
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.6.2006 Tiedoston koko: 60 kb
429
Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta
430
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
431
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
432
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
433
Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
434
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
435
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2006 Tiedoston koko: 58 kb
423
Laki kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta
424
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
425
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
426
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
427
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 18 §:n muuttamisesta
428
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.6.2006 Tiedoston koko: 59 kb
418
Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä
419
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
420
Laki ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta
421
Työministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimistoista
422
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2006 Tiedoston koko: 77 kb
411
Laki Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
412
Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
413
Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
414
Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolahden kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
415
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan vastuuvelan ja eläkesäätiön eläkevastuun laskemisessa käytettävästä enimmäiskorosta
416
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön lainanotosta
417
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön toimintapääomassa
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2006 Tiedoston koko: 251 kb
399
Laki opintotukilain muuttamisesta
400
Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
401
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
402
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
403
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
404
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
405
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmäpalkkio-oikeuksien siirtämisestä kansalliseen varantoon
406
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta
407
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
408
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
409
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
410
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2006/2007 kuivattujen rehujen jalostusyrityksille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.