Sähköinen säädöskokoelma: 2006

Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.8.2006 Tiedoston koko: 87 kb
671
Passilaki
672
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
673
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
674
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.8.2006 Tiedoston koko: 107 kb
666
Laki Maaseutuvirastosta
667
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
668
Valtioneuvoston asetus Rautatievirastosta
669
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta
670
Oikeusministeriön työjärjestys
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.8.2006 Tiedoston koko: 92 kb
663
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta
664
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista
665
Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.7.2006 Tiedoston koko: 117 kb
652
Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
653
Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
654
Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
655
Laki Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
656
Laki Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
657
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
658
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta
659
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
660
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
661
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
662
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.7.2006 Tiedoston koko: 729 kb
624
Osakeyhtiölaki
625
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta
626
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta
627
Laki eurooppayhtiölain muuttamisesta
628
Laki osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n ja 18 luvun 2 §:n muuttamisesta
629
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 81 §:n muuttamisesta
630
Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta
631
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
632
Laki maakaaren 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
633
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
634
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta
635
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta
636
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
637
Laki yritys- ja yhteisötietolain 15 §:n muuttamisesta
638
Laki kauppakamarilain muuttamisesta
639
Laki tilintarkastuslain 27 §:n muuttamisesta
640
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
641
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
642
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
643
Laki säästöpankkilain 66 ja 71 §:n muuttamisesta
644
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
645
Laki kiinnitysluottopankkilain 3 ja 18 §:n muuttamisesta
646
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
647
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta
648
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
649
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
650
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
651
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.7.2006 Tiedoston koko: 206 kb
619
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
620
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
621
Laki kirkkolain muuttamisesta
622
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
623
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoiminnasta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.7.2006 Tiedoston koko: 177 kb
612
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
613
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
614
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
615
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
616
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
617
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
618
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.7.2006 Tiedoston koko: 85 kb
607
Laki Pelastusopistosta
608
Laki pelastuslain 15 §:n muuttamisesta
609
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
610
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 25 §:n muuttamisesta
611
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.2006 Tiedoston koko: 193 kb
603
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta
604
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
605
Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
606
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2006 Tiedoston koko: 74 kb
595
Laki ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta
596
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista
597
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
598
Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
599
Laki Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
600
Laki kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
601
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
602
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista elämistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.7.2006 Tiedoston koko: 167 kb
592
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä ja merikotiloista
593
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
594
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.2006 Tiedoston koko: 171 kb
586
Laki yliopistolain muuttamisesta
587
Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
588
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
589
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
590
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 5 luvun 3 §:n kumoamisesta
591
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2006 Tiedoston koko: 401 kb
578
Laki kuntalain muuttamisesta
579
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
580
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
581
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
582
Laki merimieslain muuttamisesta
583
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
584
Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheenjohtajuuden juhlarahoista
585
Verohallituksen päätös Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.7.2006 Tiedoston koko: 117 kb
575
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
576
Korkeimman oikeuden työjärjestys
577
Työministeriön työjärjestys
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.7.2006 Tiedoston koko: 83 kb
568
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
569
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
570
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta
571
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
572
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
573
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
574
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.7.2006 Tiedoston koko: 116 kb
561
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
562
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä
563
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
564
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä
565
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
566
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
567
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.7.2006 Tiedoston koko: 145 kb
555
Rautatielaki
556
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta
557
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
558
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
559
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
560
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin välillä
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2006 Tiedoston koko: 56 kb
551
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
552
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
553
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä
554
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2006 Tiedoston koko: 83 kb
544
Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta
545
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
546
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
547
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta
548
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta
549
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
550
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2006 Tiedoston koko: 144 kb
538
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
539
Lannoitevalmistelaki
540
Laki ilmailulain muuttamisesta
541
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista
542
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (Saamenkielinen käännös)
543
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 metsänhoitomaksun perusteesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.