Sähköinen säädöskokoelma: 2006

Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.2006 Tiedoston koko: 80 kb
966
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
967
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
968
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
969
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
970
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
971
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta
972
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
973
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta
974
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden maksatuksesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2006 Tiedoston koko: 184 kb
956
Laki rekisterihallintolain muuttamisesta
957
Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta
958
Laki nimilain muuttamisesta
959
Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta
960
Laki perintökaaren muuttamisesta
961
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
962
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
963
Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
964
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta
965
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä (Saamenkielinen käännös)
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.11.2006 Tiedoston koko: 107 kb
948
Laki perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
949
Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta
950
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
951
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
952
Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
953
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
954
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien myöntämisestä ja vahvistamisesta
955
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.11.2006 Tiedoston koko: 60 kb
944
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
945
Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
946
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
947
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.11.2006 Tiedoston koko: 86 kb
935
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
936
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
937
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
938
Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta
939
Laki metsästyslain 23 §:n muuttamisesta
940
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta
941
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
942
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
943
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.2006 Tiedoston koko: 47 kb
932
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
933
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
934
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2006 Tiedoston koko: 88 kb
928
Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta
929
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
930
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
931
Verohallituksen päätös Nokia International Oy:n ja NSN Finland Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2006 Tiedoston koko: 80 kb
915
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
916
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
917
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
918
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
919
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
920
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
921
Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
922
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista
923
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
924
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
925
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
926
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
927
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.10.2006 Tiedoston koko: 87 kb
906
Eurooppaosuuskuntalaki
907
Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta
908
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
909
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
910
Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta
911
Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta
912
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
913
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
914
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.10.2006 Tiedoston koko: kb
898
Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi
899
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
900
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
901
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
902
Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
903
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös, Inarinsaamenkielinen käännös, Koltansaamenkielinen käännös)
904
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä
905
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.10.2006 Tiedoston koko: 119 kb
890
Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta
891
Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
892
Laki Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
893
Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
894
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
895
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista
896
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista
897
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.10.2006 Tiedoston koko: 113 kb
885
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
886
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
887
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta
888
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä
889
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.10.2006 Tiedoston koko: 62 kb
880
Laki vaalilain muuttamisesta
881
Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
882
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
883
Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
884
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.10.2006 Tiedoston koko: 134 kb
872
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta
873
Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
874
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta
875
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 2006
876
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
877
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2006 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
878
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
879
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.2006 Tiedoston koko: 60 kb
866
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
867
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta
868
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
869
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista ja tutkittavalle suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
870
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
871
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.10.2006 Tiedoston koko: 55 kb
860
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
861
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
862
Tasavallan presidentin asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
863
Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
864
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
865
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2006 Tiedoston koko: 57 kb
855
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
856
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa
857
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
858
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
859
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2006 Tiedoston koko: 540 kb
853
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
854
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2006 Tiedoston koko: 136 kb
841
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
842
Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta
843
Laki rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta
844
Laki tullilain muuttamisesta
845
Laki sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta
846
Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta
847
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
848
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
849
Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta
850
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
851
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta
852
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.9.2006 Tiedoston koko: 103 kb
835
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2007
836
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta
837
Oikeusministeriön asetus tutkintavankilana toimivista vankiloista
838
Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
839
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
840
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.