Sähköinen säädöskokoelma: 2006

Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2006 Tiedoston koko: 70 kb
147
Valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
148
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
149
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
150
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
151
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden alkutuotannon elintarviketurvallisuutta koskevien maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
152
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 energiakasvituen maksatuksesta
153
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
154
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
155
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2006 Tiedoston koko: 82 kb
136
Laki kemikaalilain muuttamisesta
137
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
138
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
139
Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
140
Valtioneuvoston asetus pesu- ja puhdistusaineiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
141
Valtioneuvoston asetus pesuaineasetuksen kumoamisesta
142
Tasavallan presidentin asetus patenttilakisopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
143
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
144
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
145
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta
146
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.2.2006 Tiedoston koko: 199 kb
133
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
134
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista
135
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.2.2006 Tiedoston koko: 82 kb
123
Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
124
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
125
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
126
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta annetun tasavallan presidentin asetuksen 4 §:n 2 momentin muuttamisesta
127
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 28 §:n muuttamisesta
128
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
129
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
130
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
131
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
132
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.2.2006 Tiedoston koko: 162 kb
115
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta
116
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 19 §:n muuttamisesta
117
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
118
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta
119
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
120
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
121
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007
122
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.2.2006 Tiedoston koko: 62 kb
111
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
112
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 8 §:n 1 momentin muuttamisesta
113
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
114
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2006 Tiedoston koko: 106 kb
102
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
103
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta
104
Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
105
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
106
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
107
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
108
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
109
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
110
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 perunantuotannon kansallisen tuen maksatuksesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.2.2006 Tiedoston koko: 168 kb
99
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
100
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
101
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus pakastettujen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja mittausmenetelmistä
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2006 Tiedoston koko: 631 kb
90
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
91
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
92
Valtiovarainministeriön asetus J.V. Snellmanin juhlarahasta
93
Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan demilitarisoinnin 150-vuotisjuhlarahasta
94
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2006
95
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
96
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta
97
Verohallituksen päätös Finlandia Vodka Worldwide Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
98
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2006 Tiedoston koko: 142 kb
87
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
88
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
89
Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.2.2006 Tiedoston koko: 146 kb
84
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
85
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
86
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.2006 Tiedoston koko: 136 kb
81
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
82
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2006
83
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2006 Tiedoston koko: 178 kb
72
Nuorisolaki
73
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
74
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
75
Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
76
Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
77
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
78
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta
79
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta
80
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2008-2009
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2006 Tiedoston koko: 158 kb
67
Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
68
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
69
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
70
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006 maksettavan korvauksen perusteista
71
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.1.2006 Tiedoston koko: 166 kb
59
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta
60
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
61
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
62
Laki koe-eläintoiminnasta
63
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
64
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
65
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
66
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.1.2006 Tiedoston koko: 178 kb
44
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
45
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
46
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta
47
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta
48
Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n muuttamisesta
49
Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta
50
Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta
51
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta
52
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
53
Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta
54
Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
55
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta
56
Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
57
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
58
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.1.2006 Tiedoston koko: 209 kb
34
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
35
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
36
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
37
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
38
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
39
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
40
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
41
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
42
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
43
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2006 Tiedoston koko: 276 kb
27
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
28
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
29
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta
30
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
31
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
32
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
33
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2006 Tiedoston koko: 212 kb
23
Elintarvikelaki
24
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
25
Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta
26
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.1.2006 Tiedoston koko: 128 kb
22
Laki lääkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.