Sähköinen säädöskokoelma: 2006

Vihko 224 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 69 kb
1453
Laki yliopistolain muuttamisesta
1454
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1455
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1456
Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantovaihetta koskevan julistuksen jatkamista vuoteen 2008 koskevan päätösasiakirjan voimaansaattamisesta
1457
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1458
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1459
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1460
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Vihko 223 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 81 kb
1450
Laki autoverolain muuttamisesta
1451
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen kumoamisesta
1452
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
Vihko 222 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 90 kb
1446
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1447
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
1448
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1449
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 b §:n muuttamisesta
Vihko 221 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 104 kb
1443
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
1444
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
1445
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 220 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 90 kb
1440
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
1441
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1442
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 219 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 99 kb
1435
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1436
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1437
Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta
1438
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1439
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
Vihko 218 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 148 kb
1432
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1433
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1434
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 217 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 89 kb
1429
Laki eläinten kuljetuksesta
1430
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1431
Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta
Vihko 216 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 161 kb
1424
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1425
Laki tuloverolain muuttamisesta
1426
Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
1427
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1428
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 215 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 81 kb
1415
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1416
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1417
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1418
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
1419
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1420
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1421
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1422
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
1423
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista
Vihko 214 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 165 kb
1404
Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä
1405
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
1406
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1407
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1408
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta
1409
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1410
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1411
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1412
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
1413
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää
1414
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
Vihko 213 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 116 kb
1401
Rakennerahastolaki
1402
Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta
1403
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
Vihko 212 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 96 kb
1396
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1397
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta
1398
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
1399
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä
1400
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 211 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 122 kb
1394
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perussäännön muutosten voimaansaattamisesta
1395
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 210 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 168 kb
1389
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
1390
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1391
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
1392
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luontaiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päättymisestä (Saamenkielinen käännös)
1393
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 209 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 208 kb
1386
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1387
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1388
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 282 kb
1380
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
1381
Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta
1382
Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualueesta
1383
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1384
Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta
1385
Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 120 kb
1378
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli 2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton perävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaventamisesta
1379
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 99 kb
1367
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1368
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 60 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1369
Laki liikennevakuutuslain 18 b §:n muuttamisesta
1370
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1371
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
1372
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinkolain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1373
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
1374
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1375
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1376
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1377
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2006 Tiedoston koko: 86 kb
1360
Laki laivaväen luetteloinnista
1361
Laki merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta
1362
Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1363
Laki merilain muuttamisesta
1364
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1365
Laki postipalvelulain muuttamisesta
1366
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.