Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 136 kb
1280
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
1281
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1282
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1283
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1284
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1285
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1286
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1287
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 564 kb
1272
Valtioneuvoston asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
1273
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen erävalvonnasta
1274
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1275
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsähallituksen erätarkastajan virkamerkistä
1276
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1277
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1278
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1279
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 145 kb
1266
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1267
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1268
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1269
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1270
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1271
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 160 kb
1253
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1254
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1255
Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta
1256
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1257
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1258
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1259
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1260
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 §:n kumoamisesta
1261
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1262
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1263
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1264
Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen muuttamisesta
1265
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 204 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 229 kb
1245
Laki Ilmailulaitoksesta
1246
Valtioneuvoston asetus Ilmailulaitoksesta
1247
Laki Ilmailuhallinnosta
1248
Valtioneuvoston asetus Ilmailuhallinnosta
1249
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
1250
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1251
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
1252
Laki meripelastuslain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
Vihko 203 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 259 kb
1242
Ilmailulaki
1243
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
1244
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 160 kb
1234
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1235
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1236
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta
1237
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1238
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1239
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
1240
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavasta määrärahasta
1241
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 350 kb
1227
Laki tuloverolain muuttamisesta
1228
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
1229
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1230
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1231
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1232
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1233
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 183 kb
1215
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1216
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1217
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1218
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1219
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1220
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1221
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1222
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1223
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1224
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1225
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1226
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 140 kb
1210
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1211
Laki aravalain 15 b ja 15 e §:n muuttamisesta
1212
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta
1213
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1214
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksen tahattomien valassaaliiden tarkkailusta
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 146 kb
1204
Rikosvahinkolaki
1205
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1206
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1207
Valtioneuvoston asetus Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteistyöstä rikosvahinkojen korvaamisessa
1208
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta
1209
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 142 kb
1198
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
1199
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1200
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1201
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1202
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1203
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 1 ja 2 a §:n muuttamisesta
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 485 kb
1190
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1191
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1192
Valtioneuvoston asetus museoista
1193
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1194
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1195
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2006 liikenneturvallisuusmaksusta
1196
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1197
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 144 kb
1184
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
1185
Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta
1186
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1187
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1188
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1189
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 143 kb
1177
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1178
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1179
Laki säteilylain muuttamisesta
1180
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1181
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1182
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta
1183
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion liikelaitoksen ja yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2006
Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 458 kb
1170
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1171
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
1172
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1173
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1174
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
1175
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
1176
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 357 kb
1161
Laki rikoslain muuttamisesta
1162
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta
1163
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1164
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1165
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1166
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
1167
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen VI voimaansaattamisesta
1168
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään ohjeeseen teknisistä määräyksistä tarkastuksiin pääsykeinoista tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1169
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2005 Tiedoston koko: 150 kb
1157
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta
1158
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
1159
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1160
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2005 Tiedoston koko: 177 kb
1141
Laki varallisuusverolain kumoamisesta
1142
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
1143
Laki tuloverolain muuttamisesta
1144
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1145
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1146
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 c ja 52 c §:n muuttamisesta
1147
Laki tonnistoverolain 37 §:n muuttamisesta
1148
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1149
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1150
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1151
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1152
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1153
Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1154
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1155
Laki tuloverolain muuttamisesta
1156
Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2005 Tiedoston koko: 159 kb
1125
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1126
Laki autoverolain muuttamisesta
1127
Vuoden 2006 tuloveroasteikkolaki
1128
Laki tuloverolain muuttamisesta
1129
Laki verontilityslain muuttamisesta
1130
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1131
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1132
Laki kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta
1133
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta
1134
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1135
Laki maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta
1136
Laki tuloverolain muuttamisesta
1137
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1138
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1139
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1140
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.