Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 271 kb
1235
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1236
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1237
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1238
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 84 kb
1224
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta
1225
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta
1226
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1227
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1228
Tasavallan presidentin asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1229
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1230
Valtioneuvoston asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
1231
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1232
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1233
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1234
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 89 kb
1215
Laki meripelastuslain muuttamisesta
1216
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1217
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1218
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1219
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
1220
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1221
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1222
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1223
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 830 kb (HUOM: suuri koko!)
1214
Valtion talousarvio vuodelle 2004
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 84 kb
1202
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
1203
Laki hovioikeuslain 6 §:n muuttamisesta
1204
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
1205
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1206
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
1207
Laki vakuutusoikeuslain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1208
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1209
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
1210
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
1211
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1212
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1213
Oikeusministeriön asetus vankeinhoitolaitoksen kaksikielisistä vankilaosastoista
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 121 kb
1195
Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta
1196
Laki Senaatti-kiinteistöistä
1197
Laki eduskunnan virkamiehistä
1198
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta
1199
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1200
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
1201
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamisesta
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 249 kb
1169
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1170
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1171
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1172
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1173
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
1174
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1175
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1176
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1177
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1178
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1179
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1180
Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta
1181
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
1182
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1183
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1184
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1185
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1186
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1187
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1188
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1189
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 1 §:n muuttamisesta
1190
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1191
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1192
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 7 ja 13 §:n muuttamisesta
1193
Laki kansaneläkelain 59 a §:n muuttamisesta
1194
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2003 Tiedoston koko: 88 kb
1159
Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1160
Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta
1161
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1162
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1163
Valtioneuvoston asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1164
Valtioneuvoston asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1165
Valtioneuvoston asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1166
Valtioneuvoston asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1167
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1168
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2003 Tiedoston koko: 85 kb
1148
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1149
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1150
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1151
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1152
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1153
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1154
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1155
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1156
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1157
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 17 §:n muuttamisesta
1158
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 a §:ssä tarkoitetun korvausvastuun täydennysmaksun perinnästä
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2003 Tiedoston koko: 92 kb
1136
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1137
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1138
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1139
Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
1140
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1141
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1142
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1143
Laki puutavaranmittauslain 47 §:n muuttamisesta
1144
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1145
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1146
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1147
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2003 Tiedoston koko: 162 kb
1135
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2003 Tiedoston koko: kb
1129
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta
1130
Laki sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
1131
Laki ydinenergialain muuttamisesta
1132
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
1133
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1134
Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2003 Tiedoston koko: kb
1122
Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta
1123
Laki pelastuslain 91 §:n muuttamisesta
1124
Laki Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1125
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1126
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
1127
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1128
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2003 Tiedoston koko: kb
1114
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1115
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1116
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista
1117
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1118
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta
1119
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1120
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 19 §:n kumoamisesta
1121
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 48 §:n kumoamisesta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2003 Tiedoston koko: 228 kb
1110
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1111
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
1112
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1113
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2003 Tiedoston koko: 310 kb
1104
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1105
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1106
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1107
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1108
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1109
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2003 Tiedoston koko: 165 kb
1098
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä
1099
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1100
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä
1101
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
1102
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen vahvistamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä
1103
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2004
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2003 Tiedoston koko: 82 kb
1087
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1088
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1089
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1090
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1091
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1092
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1093
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1094
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1095
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1096
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ruhojen pintanäytteistä, pintojen puhtausnäytteistä ja EHEC-näytteistä teurastamossa ja leikkaamossa
1097
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2003 Tiedoston koko: 427 kb
1086
Saamen kielilaki (Inarinsaamenkielinen käännös), (Koltansaamenkielinen käännös), (Pohjoissaamenkielinen käännös)
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2003 Tiedoston koko: 280 kb
1080
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1081
Laki Tieliikelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1082
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
1083
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1084
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1085
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.