Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 39 kb
1369
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1370
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1371
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä
Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 88 kb
1367
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista
1368
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista
Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 149 kb
1358
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1359
Laki merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta
1360
Laki tuloverolain muuttamisesta
1361
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1362
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1363
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta
1364
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1365
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
1366
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2003
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 214 kb
1354
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
1355
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1356
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
1357
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 126 kb
1342
Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1343
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1344
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta
1345
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä
1346
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista
1347
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta
1348
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 10 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa
1349
Valtioneuvoston asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta
1350
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1351
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
1352
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 liikenneturvallisuusmaksusta
1353
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 159 kb
1338
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1339
Valtioneuvoston asetus Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta
1340
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1341
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 310 kb
1336
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä
1337
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 150 kb
1329
Valtioneuvoston asetus rikosseuraamusalan neuvottelukunnasta
1330
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
1331
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalautakunnasta
1332
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
1333
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
1334
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä
1335
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 87 kb
1313
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä
1314
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1315
Laki ammattitautilain muuttamisesta
1316
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1317
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 22 §:n muuttamisesta
1318
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
1319
Laki työntekijäin eläkelain 20 §:n muuttamisesta
1320
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta
1321
Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta
1322
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1323
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1324
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1325
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1326
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1327
Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta
1328
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n muuttamisesta
Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 109 kb
1301
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1302
Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
1303
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1304
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
1305
Vuorotteluvapaalaki
1306
Laki Koulutusrahastosta
1307
Laki valtion virkamieslain 10 luvun kumoamisesta
1308
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1309
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
1310
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1311
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutusrahaston säännöiksi
1312
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2003
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 262 kb
1290
Työttömyysturvalaki
1291
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1292
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1293
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1294
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1295
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
1296
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 ja 24 §:n muuttamisesta
1297
Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain kumoamisesta
1298
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 20 §:n kumoamisesta
1299
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1300
Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 5 §:n kumoamisesta
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 75 kb
1284
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaan- tulosäännöksen muuttamisesta
1285
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1286
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n kumoamisesta
1287
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
1288
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1289
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 117 kb
1279
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1280
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta
1281
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1282
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1283
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2002 Tiedoston koko: 133 kb
1273
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1274
Laki verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta
1275
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1276
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1277
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1278
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 353 kb
1270
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan toimintapääomasta ja vakuuden antamisesta
1271
Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1272
Valtiovarainministeriön asetus ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 145 kb
1262
Valtioneuvoston asetus Suomen Unesco-toimikunnasta
1263
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1264
Valtioneuvoston asetus bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1265
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1266
Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta
1267
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1268
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1269
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 139 kb
1255
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1256
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1257
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta
1258
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista
1259
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1260
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1261
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 262 kb
1250
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
1251
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista
1252
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
1253
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1254
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta annetun liikenneministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 421 kb
1248
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
1249
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 520 kb (HUOM: suuri koko!)
1243
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1244
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä
1245
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
1246
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1247
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.