Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 210 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 52 kb
1563
Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1564
Laki Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta
1565
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1566
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kilpailuviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1567
Ilmailulaitoksen ilmoitus ilmailumääräyksestä
1568
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 209 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 150 kb
1559
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
1560
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1561
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1562
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 102 kb
1548
Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1549
Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1550
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta ja eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
1551
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1552
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1553
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1554
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1555
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1556
Tasavallan presidentin asetus hevostalousneuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
1557
Tasavallan presidentin asetus valtionavusta hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetun asetuksen kumoamisesta
1558
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 214 kb
1517
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1518
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
1519
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1520
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
1521
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1522
Laki sijoitusrahastolain 53 ja 81 §:n muuttamisesta
1523
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n 10 kohdan kumoamisesta
1524
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1525
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1526
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
1527
Markkinaoikeuslaki
1528
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä
1529
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
1530
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1531
Laki kilpailuneuvostosta annetun lain kumoamisesta
1532
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
1533
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain muuttamisesta
1534
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
1535
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta
1536
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1537
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1538
Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1539
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
1540
Laki alkoholilain 52 ja 53 §:n muuttamisesta
1541
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1542
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta
1543
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 8 c ja 8 d §:n muuttamisesta
1544
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
1545
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1546
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
1547
Laki kuluttajansuojalain 2 ja 3 luvun muuttamisesta
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 233 kb
1500
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1501
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista
1502
Säästöpankkilaki
1503
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain kumoamisesta
1504
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
1505
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1506
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
1507
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1508
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
1509
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
1510
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1511
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1512
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 f §:n muuttamisesta
1513
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1514
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1515
Laki tuloverolain 24 ja 122 §:n muuttamisesta
1516
Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 275 kb
1488
Osuuskuntalaki
1489
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta
1490
Laki kaupparekisterilain 10 ja 18 a §:n muuttamisesta
1491
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1492
Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
1493
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
1494
Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta
1495
Laki kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta
1496
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1497
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
1498
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1499
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 ja 13 a §:n muuttamisesta
Vihko 204 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 133 kb
1479
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1480
Laki kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
1481
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta
1482
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1483
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1484
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
1485
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä
1486
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kananmunista ja muista linnunmunista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1487
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 203 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 206 kb
1471
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1472
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta
1473
Laki kirkkolain muuttamisesta
1474
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista
1475
Valtioneuvoston asetus totopelien tuottojen tilittämisestä
1476
Valtioneuvoston asetus hevostalousneuvottelukunnasta ja totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen
1477
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1478
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 a §:n muuttamisesta
Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 72 kb
1464
Valtioneuvoston asetus työnhakuvalmennukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta
1465
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1466
Valtioneuvoston asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1467
Valtioneuvoston asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1468
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1469
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
1470
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 75 kb
1456
Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta
1457
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1458
Laki verontilityslain muuttamisesta
1459
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
1460
Valtioneuvoston asetus leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1461
Valtioneuvoston asetus vuoden 2001 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1462
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista
1463
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 142 kb
1446
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1447
Laki kuntajakolain muuttamisesta
1448
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1449
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen radiotaajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1450
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1451
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1452
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1453
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1454
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1455
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 86 kb
1443
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1444
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1445
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 256 kb
1440
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1441
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
1442
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 130 kb
1433
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
1434
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
1435
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
1436
Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä
1437
Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1438
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1439
Valtioneuvoston asetus eräiden porotilalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 77 kb
1427
Laki opintotukilain muuttamisesta
1428
Laki sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta
1429
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
1430
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1431
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1432
Laki työllisyyslain muuttamisesta
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 77 kb
1420
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1421
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1422
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
1423
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1424
Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta
1425
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista
1426
Valtioneuvoston asetus eräiden veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevien oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 279 kb
1414
Valtioneuvoston asetus kielilaissa mainittujen käännösten toimittamisesta suoritettavista maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1415
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1416
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1417
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1418
Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1419
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 359 kb
1408
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta
1409
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1410
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1411
Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
1412
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1413
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 346 kb
1404
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta
1405
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten
1406
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten
1407
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 73 kb
1397
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1398
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1399
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1400
Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
1401
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1402
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1403
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.