Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.2.2000 Tiedoston koko: 166 kb
217
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
218
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja 8 §:n 1 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
219
Panostajalaki
220
Panostaja-asetus
221
Asetus työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista annetun asetuksen muuttamisesta
222
Asetus työnhakukoulutukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
223
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
224
Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
225
Asetus ulkomaalaisvaltuutetusta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
226
Asetus työvoima-avustajista annetun asetuksen kumoamisesta
227
Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.2.2000 Tiedoston koko: 196 kb
204
Ulkoasiainhallintolaki
205
Laki tuomareiden nimittämisestä
206
Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta
207
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
208
Laki valtion virkamieslain 45 ja 48 §:n muuttamisesta
209
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
210
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
211
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
212
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
213
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta
214
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
215
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
216
Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain kumoamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2000 Tiedoston koko: 220 kb
188
Laki Suomen säädöskokoelmasta
189
Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
190
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
191
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
192
Laki rahoitustarkastuslain 3 §:n muuttamisesta
193
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista
194
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
195
Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta
196
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä
197
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
198
Laki valmiuslain muuttamisesta
199
Laki puolustustilalain muuttamisesta
200
Laki pelastustoimilain muuttamisesta
201
Laki kirkkolain muuttamisesta
202
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
203
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2000 Tiedoston koko: 201 kb
184
Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista
185
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista
186
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
187
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2000 Tiedoston koko: 333 kb
176
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2000kiinteistöveron eräpäivistä
177
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1999
178
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
179
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmispakkauksista
180
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mitta-astioina käytettävistä pulloista
181
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista
182
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
183
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.2.2000 Tiedoston koko: 226 kb
167
Asetus ruumiiden luovuttamisesta anatomian laitoksille annetun asetuksen kumoamisesta
168
Asetus valtion liikenneturvallisuusviranomaisesta annetun asetuksen kumoamisesta
169
Ympäristönsuojeluasetus
170
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
171
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
172
Asetus terveydensuojeluasetuksen 1 ja 2 §:n kumoamisesta
173
Asetus hallinto-oikeusasetuksen 17 §:n kumoamisesta
174
Valtioneuvoston päätös elokuvan tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
175
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.2.2000 Tiedoston koko: 173 kb
157
Hätäkeskuslaki
158
Laki pelastustoimilain muuttamisesta
159
Asetus ulkomaalaisvirastosta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
160
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
161
Asetus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
162
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta
163
Asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
164
Asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
165
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin muuttamisesta
166
Valtiovarainministeriön päätös kiinnitysluottopankin kiinteistövakuuksien arvioimisesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2000 Tiedoston koko: 173 kb
151
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1999 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
152
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle vuodelta 2000 maksettavasta kansallisesta tuesta
153
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
154
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien horisontaaliehdoista
155
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
156
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.1.2000 Tiedoston koko: 148 kb
145
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
146
Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännön muuttamisesta
147
Asetus valtiopäivien juhlamenoista annetun asetuksen kumoamisesta
148
Valtioneuvoston päätös korvauksen maksamisesta kasvinjalostusyrityksille kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä
149
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
150
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä tuontirajoituksista annetun päätöksen N:o 9/tuonti/1998 kumoamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.2.2000 Tiedoston koko: 166 kb
134
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
135
Asetus puolustusneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
136
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
137
Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
138
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
139
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
140
Asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
141
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
142
Valtioneuvoston päätös orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
143
Valtioneuvoston päätös pentakloorifenolin sekä eräiden difenyylimetaanien markkinoille luovuttamisen ja käytön kieltämisestä
144
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsätalouden ympäristötuesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2000 Tiedoston koko: 169 kb
121
Asetus elokuvataiteen edistämisestä
122
Asetus valtion taidemuseosta annetun asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
123
Asetus museovirastosta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
124
Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen 6 ja 10 §:n muuttamisesta
125
Asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
126
Asetus jäteasetuksen 19 §:n kumoamisesta
127
Valtioneuvoston päätös aikuiskoulutusneuvostosta
128
Valtioneuvoston päätös ympäristölupavirastoista
129
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
130
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
131
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
132
Liikenneministeriön päätös Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
133
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.2.2000 Tiedoston koko: 240 kb
114
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
115
Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta
116
Asetus ympäristölupavirastoista
118
Oikeusministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
119
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2000
120
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä elävien nautaeläinten ja nautaeläimistä saatavien tuotteiden tuonnista Portugalista
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.2.2000 Tiedoston koko: 479 kb
86
Ympäristönsuojelulaki
87
Laki ympäristölupavirastoista
88
Laki vesilain muuttamisesta
89
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
90
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
91
Laki jätelain muuttamisesta
92
Laki merensuojelulain muuttamisesta
93
Laki kalastuslain muuttamisesta
94
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
95
Laki patoturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta
96
Laki kiinteistönmuodostamislain 75 §:n muuttamisesta
97
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta
99
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 ja 153 §:n muuttamisesta
100
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta
102
Laki vesiliikennelain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
103
Laki ilmailulain 44 §:n muuttamisesta
104
Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
105
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta
106
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
107
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
108
Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta
109
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
110
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
111
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta
112
Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta
113
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2000 Tiedoston koko: 140 kb
81
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta
82
Sisäasiainministeriön päätös suojelupoliisin ennalta estävässä turvallisuustyössä noudatettavista yleisistä perusteista
83
Valtiovarainministeriön päätös yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
84
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
85
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.2.2000 Tiedoston koko: 190 kb
75
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
76
Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta
77
Asetus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
78
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
79
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
80
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä elävien sikojen, sianlihan ja sianlihatuotteiden tuonnista Portugalista
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.2.2000 Tiedoston koko: 274 kb
67
Laki Romanian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
68
Asetus Romanian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
69
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
70
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
71
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä (Saamenkielinen käännös)
72
Opetusministeriön päätös valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
73
Opetusministeriön päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
74
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus Egyptissä tuotetun perunan tuonnin ja markkinoinnin kieltämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.2000 Tiedoston koko: 219 kb
65
Asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta
66
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, eläinmäärien ilmoittamisesta sekä poikkeuslupien hakemisesta vuonna 2000
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2000 Tiedoston koko: 225 kb
56
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
57
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 2000
58
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
59
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
60
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministe
61
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvihuonetuottajalle maksettavasta tuesta ja sen hakemisesta vuonna 2000
62
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutarhatuotteiden varastointituen täytäntöönpanosta vuonna 2000 ja varastotiloista
63
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
64
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.1.2000 Tiedoston koko: 485 kb
44
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
45
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki (Saamenkielinen käännös)
46
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
47
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
48
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
49
Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
50
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
51
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
52
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
53
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
54
Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
55
Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.1.2000 Tiedoston koko: 242 kb
41
Laki opintotukilain muuttamisesta
42
Laki asumistukilain muuttamisesta
43
Maa-¨ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.