Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.4.2000 Tiedoston koko: 150 kb
347
Laki Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
348
Laki lääninhallituslain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
349
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista tulorajoista
350
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
351
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
352
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2000 Tiedoston koko: 234 kb
343
Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
344
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa
345
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
346
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2000 Tiedoston koko: 271 kb
338
Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille
339
Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä
340
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
341
Tasavallan presidentin asetus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
342
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2000 Tiedoston koko: 191 kb
332
Laki arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
333
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
334
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
335
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta
336
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
337
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2000 Tiedoston koko: 158 kb
322
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
323
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa tehdyn KFOR-joukkojen kauttakulkua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
324
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
325
Tasavallan presidentin asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
326
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta
327
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
328
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
329
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
330
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
331
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2000 Tiedoston koko: 174 kb
317
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta
318
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
319
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
320
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
321
Valtiovarainministeriön asetus kirkon juhlarahasta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.3.2000 Tiedoston koko: 230 kb
309
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
310
Valtioneuvoston asetus työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
311
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
312
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
313
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
314
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän tuen täytäntöönpanosta
315
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
316
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2000 Tiedoston koko: 152 kb
298
Laki rikoslain 37 luvun 12 §:n muuttamisesta
299
Laki kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain muuttamisesta
300
Asetus lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
301
Asetus osa-aikatyötä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
302
Asetus kotityötä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
303
Asetus merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
304
Asetus merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
305
Asetus yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
306
Valtioneuvoston asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
307
Valtioneuvoston asetus Kuluttajavirastosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
308
Valtioneuvoston asetus elintarvikevirastosta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.3.2000 Tiedoston koko: 173 kb
287
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
288
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
289
Asetus Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
290
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
291
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
292
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
293
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvien IBC- ja IGC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
294
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien BCH- ja IBC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
295
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
296
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
297
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.3.2000 Tiedoston koko: 160 kb
281
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
282
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa
283
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista
284
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
285
Valtioneuvoston asetus elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta
286
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.3.2000 Tiedoston koko: 134 kb
280
Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.3.2000 Tiedoston koko: 163 kb
274
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
275
Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä
276
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
277
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta
278
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
279
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.3.2000 Tiedoston koko: 198 kb
268
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista sekä ansiomerkeistä
269
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta
270
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidon tuotantotuen maksamismenettelystä
271
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuosien 1999 ja 2000tuotannolle maksettavan mallasohran lisätuen jakoperusteista
272
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten hakuajasta
273
Ympäristöministeriön päätös eräistä poikkeuksista pakkausten raskasmetallipitoisuuksia koskeviin raja-arvoihin
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.3.2000 Tiedoston koko: 198 kb
262
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista
263
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
264
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lyhytaikaisen lainan enimmäismääristä
265
Valtioneuvoston asetus yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
266
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
267
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.3.2000 Tiedoston koko: 201 kb
255
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
256
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta
257
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
258
Valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta
259
Valtioneuvoston asetus ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
260
Oikeusministeriön asetus EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista
261
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2000 Tiedoston koko: 137 kb
253
Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta
254
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2000 Tiedoston koko: 211 kb
246
Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
247
Asetus rikosrekisteriasetuksen 6 §:n muuttamisesta
248
Asetus rangaistuslaitosten nimien muuttamisesta
249
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
250
Eduskunnan vaalisääntö
251
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö
252
Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2000 Tiedoston koko: 242 kb
241
Laki kansaneläkelain 53 §:n muuttamisesta
242
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
243
Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta
244
Ympäristöministeriön päätös ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
245
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2000 Tiedoston koko: 203 kb
238
Laki Suomen Punaisesta Rististä
239
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
240
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen liitteen I muuttamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.2.2000 Tiedoston koko: 171 kb
228
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
229
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
230
Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
231
Asetus oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
232
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
233
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 19 ja 20 §:n muuttamisesta
234
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta
235
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
236
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
237
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.