Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2000 Tiedoston koko: 229 kb
489
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
490
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
491
Valtioneuvoston asetus geenitekniikka-asetuksen muuttamisesta
492
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2000 Tiedoston koko: 148 kb
484
Laki Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
485
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
486
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
487
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
488
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista sekä ansiomerkeistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2000 Tiedoston koko: 176 kb
480
Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta
481
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
482
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
483
Opetusministeriön työjärjestys
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2000 Tiedoston koko: 67 kb
468
Laki tuloverolain muuttamisesta
469
Laki vuoden 2000veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta
470
Verohallituksen päätös palkansaajan pidätysprosentin alentamisesta
471
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta
472
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten sairaanhoidosta annetun asetuksen kumoamisesta
473
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
474
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
475
Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta
476
Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
477
Valtioneuvoston asetus museovirastosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
478
Valtioneuvoston asetus telehallinnosta
479
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.2000 Tiedoston koko: 279 kb
466
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista
467
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2000 Tiedoston koko: 138 kb
463
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
464
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
465
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.2000 Tiedoston koko: 381 kb
461
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
462
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.2000 Tiedoston koko: 168 kb
448
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
449
Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta
450
Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta
451
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
452
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
453
Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen 7 ja 9 §:n muuttamisesta
454
Valtioneuvoston asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
455
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
456
Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta
457
Valtioneuvoston asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
458
Liikenneministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
459
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
460
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.5.2000 Tiedoston koko: 188 kb
438
Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta
439
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
440
Laki eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista
441
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
442
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
443
Liikenneministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
444
Valtiovarainministeriön asetus Helsingin kaupungin juhlarahasta
445
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
446
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuodelta 1998 myönnetyille uuhipalkkioille sekä vuodelta 1999 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle maksettavasta tasaustuesta
447
Liikenneministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2000 Tiedoston koko: 152 kb
433
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
434
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
435
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
436
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
437
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2000 Tiedoston koko: 79 kb
424
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
425
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 ja 25 §:n muuttamisesta
426
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen muuttamisesta
427
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä
428
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta
429
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 20002001 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
430
Sosiaali-ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
431
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rovaniemen maalaiskunnan ja Posion kunnan välillä
432
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rovaniemen maalaiskunnan ja Kemijärven kaupungin välillä
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.3.2000 Tiedoston koko: 194 kb
422
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä
423
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.5.2000 Tiedoston koko: 193 kb
413
Laki kuntalain muuttamisesta
414
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta
415
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 62 §:n muuttamisesta
416
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
417
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuesta ja siihen liittyvästä kesannoinnista sekä peruslohkojen muodostamisesta vuonna 2000annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen 3.2 kohdan muuttamisesta
418
Maa- ja metsätalousministeriön asetus paikkakunnan tavanomaisesta viljelytavasta kansallisissa tuissa sekä pohjoisten viljelyalaan perustuvien tukien ympäristöehdoista vuonna 2000
419
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1999
420
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
421
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.5.2000 Tiedoston koko: 173 kb
407
Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen muuttamisesta
408
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
409
Valtioneuvoston asetus aluearkkitehtitoimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta
410
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2000kunnallisvaaleissa
411
Maa- ja metsätalousministeriön asetus munivaa kanaa kohti vuodelta 1999 maksettavasta tuesta
412
Liikenneministeriön asetus auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2000 Tiedoston koko: 192 kb
403
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
404
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
405
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
406
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.4.2000 Tiedoston koko: 190 kb
383
Laki postipankista annetun lain kumoamisesta
384
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
385
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
386
Laki liikepankkilain muuttamisesta
387
Laki osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta
388
Laki rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta
389
Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
390
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
391
Laki arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta
392
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
393
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
394
Laki ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta
395
Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
396
Laki ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta
397
Laki torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta
398
Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
399
Laki tullilain 29 §:n muuttamisesta
400
Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta
401
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta
402
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.4.2000 Tiedoston koko: 222 kb
378
Laki Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
379
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
380
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
381
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä
382
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.4.2000 Tiedoston koko: 137 kb
375
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
376
Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
377
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peurojen siirtoistutustarhojen terveysvaatimuksista
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.4.2000 Tiedoston koko: 277 kb
363
Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta
364
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
365
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
366
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
367
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
368
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta
369
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
370
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
371
Opetusministeriön asetus opintotuen asumislisän määrästä maissa, joissa vuokrataso on alhainen
372
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman siementen tuotantotuen horisontaaliehdoista
373
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vakiintuneen eläinmäärän käytöstä broileritiloilla
374
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lisätoimenpiteistä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi tietyistä maista maahantuotavan havupuupakkausmateriaalin välityksellä
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.4.2000 Tiedoston koko: 166 kb
353
Laki kuntalain 65 ja 86 §:n muuttamisesta
354
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
355
Valtioneuvoston asetus kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
356
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin muuttamisesta
357
Valtioneuvoston asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta
358
Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n 1 momentin muuttamisesta
359
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 29 ja 30 §:n muuttamisesta
360
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
361
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
362
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.