Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2000 Tiedoston koko: 170 kb
624
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
625
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
626
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
627
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
628
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta
629
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
630
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
631
Valtioneuvoston asetus vuonna 2000kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
632
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
633
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
634
Opetusministeriön asetus opintorahaa vastaavan taloudellisen tuen huomioon ottamisesta opintorahaa myönnettäessä
635
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2000 Tiedoston koko: 227 kb
619
Laki opintotukilain (65/1994) nojalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja asumislisän vapaaehtoiselle palauttamiselle asetetun määräajan jatkamisesta
620
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta annetun lain voimaantulosta
621
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta
622
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista
623
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2000 Tiedoston koko: 174 kb
614
Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
615
Valtioneuvoston asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
616
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
617
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
618
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2000 Tiedoston koko: 233 kb
612
Valtioneuvoston asetus nimikirja-asetuksen muuttamisesta
613
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2000 Tiedoston koko: 717 kb
610
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
611
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2000 Tiedoston koko: 246 kb
608
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
609
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2000 Tiedoston koko: 211 kb
604
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
605
Valtioneuvoston päätös Kuoreveden kunnan ja Jämsän kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Jämsän kunnan perustamisesta
606
Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Temmeksen, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Rantsilan kunnat käsittävällä alueella
607
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta eräillä lääkkeillä
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2000 Tiedoston koko: 194 kb
591
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
592
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 21 ja 24 §:n muuttamisesta
593
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
594
Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen 6 §:n ja 12 §:n muuttamisesta
595
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 34 §:n muuttamisesta
596
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
597
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista
598
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuonna 2000tuotetun kuitupellavan ja kuituhampun tuen hakumenettelystä
599
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
600
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
601
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2000metsänhoitomaksun perusteesta
602
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta
603
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin hygieniasta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2000 Tiedoston koko: 167 kb
581
Laki Geodeettisesta laitoksesta
582
Laki asumistukilain muuttamisesta
583
Valtioneuvoston asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
584
Valtioneuvoston asetus terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
585
Valtioneuvoston päätös maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
586
Liikenneministeriön asetus taksitaksasta
587
Liikenneministeriön asetus taksien reittitaksasta
588
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
589
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
590
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2000 Tiedoston koko: 179 kb
580
Sisäasiainministeriön työjärjestys
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2000 Tiedoston koko: 221 kb
566
Laki Valtion taidemuseosta
567
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
568
Laki Tiehallinnosta
569
Laki Tieliikelaitoksesta
570
Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
571
Laki lääkelaitoksesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
572
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
573
Laki vuodelta 2000suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
574
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
575
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta
576
Laki tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta
577
Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
578
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
579
Liikenneministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2000 Tiedoston koko: 176 kb
559
Laki rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta
560
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
561
Laki asevelvollisuuslain 50 a §:n muuttamisesta
562
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
563
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
564
Liikenneministeriön asetus alushankintalainojen korkotuen myöntämisen yleisistä ehdoista
565
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2000 Tiedoston koko: 188 kb
549
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
550
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
551
Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta
552
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
553
Tasavallan presidentin asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
554
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
555
Valtioneuvoston asetus metsämarjojen ja -sienten sekä korvasienten varastointituesta vuonna 2000
556
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000maksettavaa Etelä-Suomen kansallista tukea koskevan valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
557
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000maksettavaa pohjoista tukea koskevan valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
558
Valtioneuvoston asetus kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2000 Tiedoston koko: 1055 kb
540
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
541
Laki ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta
542
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
543
Tasavallan presidentin asetus kansaneläkeasetuksen 2 §:n kumoamisesta
544
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kiukaisten ja Nakkilan kuntien välillä
545
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Kumlingen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
546
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
547
Ympäristöministeriön työjärjestys
548
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta annetun kirkolliskokouksen päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2000 Tiedoston koko: 170 kb
528
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
529
Laki kansanedustajain eläkelain 5 §:n muuttamisesta
530
Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta
531
Laki rikoslain muuttamisesta
532
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
533
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
534
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
535
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
536
Tasavallan presidentin asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
537
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
538
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 35 a ja 65 §:n muuttamisesta
539
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.6.2000 Tiedoston koko: 200 kb
516
Laki perusopetuslain 37 ja 53 §:n muuttamisesta
517
Laki lukiolain 30 ja 43 §:n muuttamisesta
518
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
519
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
520
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 66 §:n muuttamisesta
521
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
522
Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen 5 §:n kumoamisesta
523
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 9 ja 32 §:n kumoamisesta
524
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Askaisten ja Mietoisten kuntien välillä
525
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Rääkkylän ja Pyhäselän kuntien välillä
526
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
527
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2000 Tiedoston koko: 969 kb
512
Laki Syötteen kansallispuistosta
513
Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista annetun lain muuttamisesta
514
Valtioneuvoston asetus Syötteen kansallispuistosta
515
Valtioneuvoston asetus Iso-Syötteen retkeilyalueen rajauksen muuttamisesta
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2000 Tiedoston koko: 78 kb
505
Laki Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
506
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaansaattamisesta
507
Laki Energiamarkkinavirastosta
508
Maakaasumarkkinalaki
509
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
510
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
511
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2000 Tiedoston koko: 225 kb
499
Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
500
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
501
Maa-ja metsätalousministeriön asetus kansallisia peltoalaperusteisia tukia ja kotieläintukia vuonna 2000koskevan yleiskirjeen luvun 6.13.2 1-kohdan muuttamisesta
502
Maa-ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2000
503
Maa-ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
504
Suomen Pankin ilmoitus pankkien maksujärjestelmien suljettuina pitämisestä 31.12.2001
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.6.2000 Tiedoston koko: 185 kb
493
Laki Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
494
Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
495
Laki maa-aineslain muuttamisesta
496
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
497
Valtioneuvoston asetus opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietoyhteiskuntaneuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
498
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.